2007E0406 — SK — 01.07.2008 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/406/SZBP

z 12. júna 2007

o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Congo)

(Ú. v. ES L 151, 13.6.2007, p.52)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2008/491/SZBP z 26. júna 2008,

  L 168

42

28.6.2008
▼B

JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/406/SZBP

z 12. júna 2007

o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Congo)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 25 tretí pododsek a článok 28 ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Rada na základe oficiálneho vyzvania Konžskej demokratickej republiky (KDR) prijala 2. mája jednotnú akciu 2005/355/SZBP o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (KDR) ( 1 ) (EUSEC RD Congo), predovšetkým na podporu prechodného procesu v KDR vrátane vytvorenia reštrukturalizovanej a integrovanej národnej armády, zriadenej globálnou a úplnou dohodou, ktorú podpísali konžské strany 17. decembra 2002 v Pretórii a po ktorej nasledoval záverečný akt podpísaný 2. apríla 2003 v Sun City.

(2)

Voľby, ktoré sa konali v roku 2006 po ratifikácii ústavy tretej Konžskej republiky v roku 2005 predstavovali koniec prechodného procesu a umožnili vytvorenie vlády v roku 2007, ktorá prijala vládny program zameraný predovšetkým na globálnu reformu sektora bezpečnosti, vypracovanie národnej koncepcie, ako aj na prioritné reformné činnosti v oblasti polície, ozbrojených síl a spravodlivosti.

(3)

Organizácia Spojených národov opätovne potvrdila svoju podporu prechodnému procesu a reforme sektora bezpečnosti prostredníctvom viacerých rezolúcií Bezpečnostnej rady a v KDR vedie misiu Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike (MONUC), ktorá prispieva k bezpečnosti a stabilite v krajine. Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 15. mája 2007 rezolúciu 1756 (2007), ktorou sa predlžuje mandát misie MONUC a ktorá umožňuje prispieť v úzkej koordinácii s ostatnými medzinárodnými partnermi, a najmä Európskou úniou (EÚ), k úsiliu zameranému na podporu vlády v počiatočnom procese plánovania reformy sektora bezpečnosti.

(4)

EÚ vyjadrila trvalú podporu prechodnému procesu v KDR a reforme sektora bezpečnosti, a to aj prijatím dvoch ďalších jednotných akcií, jednotnej akcie 2004/847/SZBP z 9. decembra 2004 o policajnej misii Európskej únie v Kinshase (KDR) týkajúcej sa Integrovanej policajnej jednotky (EUPOL Kinshasa) ( 2 ) a jednotnej akcie 2006/319/SZBP z 27. apríla 2006 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu misie Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike (MONUC) počas volebného procesu ( 3 ) (operácia EUFOR RD Congo).

(5)

EÚ, berúc do úvahy záujem zaujať globálny prístup, ktorý prepojí jednotlivé prebiehajúce iniciatívy, uviedla v záveroch Rady prijatých 15. septembra 2006 svoju pripravenosť zabezpečiť koordináciu úsilia, ktoré vyvíja medzinárodné spoločenstvo v sektore bezpečnosti v úzkej spolupráci s Organizáciou Spojených národov a ktoré je zamerané na podporu konžských úradov v tejto oblasti.

(6)

Rada 14. mája 2007 prijala zrevidovanú všeobecnú koncepciu týkajúcu sa pokračovania poradnej a pomocnej misie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v KDR.

(7)

Rada 14. mája 2007 schválila koncepciu operácií týkajúcu sa policajnej misie v rámci európskej politiky v oblasti bezpečnosti a obrany a jej vzťahu k zložkám justície v Konžskej demokratickej republike pod názvom EUPOL RD Congo. Rada 12. júna 2007 prijala jednotnú akciu Rady o policajnej misii v rámci reformy sektora bezpečnosti a jeho vzťahu k zložkám spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike (EUPOL RD Congo). Táto misia nahradí misiu EUPOL Kinshasa.

(8)

Synergie medzi týmito dvoma misiami, EUPOL RD Congo a EUSEC RD Congo, by sa mali podporiť, pričom by sa mala vziať do úvahy možnosť, že sa tieto dve misie spoja do jedinej misie.

(9)

Na posilnenie súladu činností EÚ v KDR by sa mala v Kinshase, ako aj v Bruseli zabezpečiť čo najužšia koordinácia medzi jednotlivými aktérmi EÚ, najmä prostredníctvom vhodných dojednaní. Osobitný zástupca EÚ (OZEÚ) pre oblasť Veľkých jazier v Afrike by mal s ohľadom na svoj mandát zohrávať v tejto súvislosti významnú úlohu.

(10)

Rada prijala 15. februára 2007 jednotnú akciu 2007/112/SZBP ( 4 ), ktorou sa Roeland VAN DE GEER vymenúva za nového osobitného zástupcu EÚ pre oblasť Veľkých jazier v Afrike.

(11)

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec (GT/VS) pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku zaslal 11. mája 2007 vláde KDR list, v ktorom vyjadril obnovený záväzok EÚ.

(12)

Jednotná akcia 2005/355/SZBP bola viackrát zmenená a doplnená s cieľom posilniť misiu, najmä jednotnou akciou 2005/868/SZBP o vykonávaní projektu technickej pomoci zameraného na modernizáciu reťazca platieb ministerstva obrany KDR a jednotnou akciou 2007/192/SZBP o zriadení jednotky poverenej podporou konkrétnych projektov, ktoré financujú alebo realizujú členské štáty a radcovia na úrovni provinčných vojenských správ. Mandát misie trvá do 30. júna 2007 a mal by sa predĺžiť a upraviť na základe zrevidovanej koncepcie misie.

(13)

Uvedená jednotná akcia a jej následné zmeny a doplnenia by sa v záujme jasnosti mali nahradiť novou jednotnou akciou.

(14)

Tretie štáty by sa mali zúčastniť na projekte v súlade so všeobecnými usmerneniami, ktoré definovala Európska rada.

(15)

Súčasná bezpečnostná situácia v KDR sa môže zhoršiť, čo môže mať vážne následky na proces posilňovania demokracie, právneho štátu a medzinárodnej a regionálnej bezpečnosti. Nepretržité politické úsilie a nasadenie zdrojov EÚ prispeje k upevneniu stability v tomto regióne,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:Článok 1

Misia

1.  Európska únia (EÚ) realizuje poradnú a pomocnú misiu v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (KDR) pod názvom „EUSEC RD Congo“, ktorej cieľom je prispieť k ukončeniu integrácie jednotlivých armádnych frakcií v KDR a prispieť k úsiliu Konga zameraného na reštrukturalizáciu a obnovu konžskej armády. Misia má poskytnúť rady a pomoc priamo príslušným konžským orgánom alebo prostredníctvom konkrétnych projektov, pričom dbá na podporu politík zlúčiteľných s ľudskými právami a s medzinárodným humanitárnym právom, demokratickými normami a zásadami dobrej správy veci verejných, transparentnosti a rešpektovania právneho štátu.

2.  Misia pôsobí v súlade s mandátom uvedenom v článku 2.

Článok 2

Mandát

Misia sa v úzkej spolupráci a koordinácii s ostatnými účastníkmi medzinárodného spoločenstva, najmä Organizáciou Spojených národov, a sledujúc ciele uvedené v článku 1 zameriava na poskytovanie konkrétnej podpory v oblasti reformy sektora bezpečnosti v KDR, tak ako je stanovená v revidovanej všeobecnej koncepcii, vrátane:

▼M1

a) poskytovania poradenstva a pomoci konžským orgánom v ich práci zameranej na integráciu, reštrukturalizáciu a obnovu konžskej armády, najmä:

 prispievaním k rozvoju jednotlivých národných koncepcií a politík, ako aj k práci na horizontálnych aspektoch zahŕňajúcich všetky oblasti, ktorých sa týka reforma sektora bezpečnosti v KDR,

 poskytovaním podpory výborom a orgánom, ktoré sú zahrnuté do tejto práce, ako aj prispievaním k definovaniu konkrétnych priorít a potrieb konžského ľudu;

 prispievaním, vrátane poskytnutia odborných znalostí pri výbere, vzdelávaní a výcviku personálu a hodnotení potrieb v oblasti infraštruktúry a materiálu, k vymedzeniu podrobností organizácie Sily rýchlej reakcie a na jej postupné vytvorenie v rámci celkového plánu reformy armády a pri dodržiavaní zásad v oblasti ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva, rodovej otázky, ako aj v otázkach detí postihnutých ozbrojenými konfliktmi;

b) riadenia a ukončenia projektu technickej pomoci týkajúceho sa modernizácie reťazca platieb ministerstva obrany KDR, ďalej len „projekt reťazca platieb“, s cieľom plniť úlohy vymedzené vo všeobecnej koncepcii tohto projektu;

c) v rámci projektu reťazca platieb poskytovania podpory funkcii ľudských zdrojov a rozvoju všeobecnej politiky ľudských zdrojov;

d) určenia a pomoci pri vypracovaní rôznych projektov a možností, ktoré EÚ alebo jej členské štáty môžu podporiť v oblasti reformy sektora bezpečnosti;

e) dohľadu a zabezpečenia vykonávania osobitných projektov financovaných alebo iniciovaných členskými štátmi v rámci cieľov misie, a to v koordinácii s Komisiou;

f) v prípade potreby poskytovania podpory OZEÚ v rámci prác, ktoré vykonávajú výbory mierového procesu v provinciách Kivu;

a

g) prispenia k zabezpečeniu súladu všetkého úsilia vynaloženého v oblasti RSB.

▼B

Článok 3

Štruktúra misie

Štruktúra misie je nasledovná:

a) kancelária v Kinshase, ktorú tvoria hlavne:

 vedenie misie,

▼M1

 podporná jednotka a

▼B

 odborníci pridelení k jednotke poverenej najmä určovaním osobitných projektov, ktoré sú financované alebo vykonávané členskými štátmi, a ich podporou;

b) poradcovia pridelení na kľúčové miesta v rámci ústrednej administratívy ministerstva obrany v Kinshase, ako aj v rámci provinčných administratív, ktoré patria pod ministerstvo obrany;

c) skupina poverená projektom reťazca platieb, ktorá pozostáva z:

 vedúceho projektu so základňou v Kinshase, ktorého vymenoval vedúci misie a ktorý koná pod jeho vedením,

 divízie pre poradenstvo, expertízu a realizáciu so základňou v Kinshase zloženej z personálu, ktorý nebol pridelený ku generálnym štábom integrovaných brigád, vrátane ►M1  mobilných skupín ◄ odborníkov, ktorá sa podieľa na kontrole vojenského personálu integrovaných brigád, a

 odborníkov pridelených ku generálnym štábom integrovaných brigád.

Článok 4

Plán vykonávania

Vedúci misie, ktorému pomáha Generálny sekretariát Rady, vypracuje zrevidovaný plán vykonávania misie (OPLAN), ktorý schváli Rada.

Článok 5

Vedúci misie

▼M1

1.  Vedúci misie zabezpečuje každodenné riadenie misie a zodpovedá za personál a disciplinárne otázky.

▼B

►M1  2.  Vedúci misie je v rámci mandátu misie, ako sa uvádza v článku 2 písm. e), oprávnený použiť finančné príspevky členských štátov. ◄ Na tento účel uzatvára vedúci misie s dotknutými členskými štátmi dohody. Tieto dohody upravujú najmä špecifické podmienky, pokiaľ ide o odpoveď na každú sťažnosť tretích strán týkajúcu sa škôd vzniknutých konaním alebo opomenutím, ktoré spôsobil vedúci misie pri používaní prostriedkov, ktoré poskytli prispievajúce členské štáty.

Prispievajúce členské štáty nemôžu v žiadnom prípade zaviazať EÚ alebo GT/VS k zodpovednosti za konanie vedúceho misie alebo opomenutie z jeho strany pri používaní prostriedkov týchto štátov.

3.  Na účely plnenia rozpočtu misie podpíše vedúci misie zmluvu s Európskou komisiou.

4.  Vedúci misie úzko spolupracuje s OZEÚ.

Článok 6

Personál

1.  Odborníci misie sú vyslaní členskými štátmi alebo inštitúciami EÚ. S výnimkou vedúceho misie každý členský štát alebo inštitúcia znáša náklady na vyslaných odborníkov vrátane cestovných výdavkov do KDR a z KDR, platov, zdravotného poistenia a príspevkov, s výnimkou príspevkov na diéty.

2.  Misia uskutoční podľa potreby nábor medzinárodného civilného personálu a miestneho personálu na základe zmluvy.

3.  Všetci odborníci misie naďalej podliehajú vedeniu príslušného členského štátu alebo inštitúcie EÚ a plnia si svoje povinnosti a konajú v záujme misie. Počas misie a aj po jej skončení zachovávajú odborníci misie maximálnu mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách súvisiacich s misiou.

Článok 7

Štruktúra velenia

1.  Misia má jednotnú štruktúru velenia.

2.  Politický a bezpečnostný výbor (PBV) vykonáva politickú kontrolu a strategické riadenie.

3.  GT/VS dáva usmernenia vedúcemu misie prostredníctvom OZEÚ.

4.  Vedúci misie misiu vedie a zabezpečuje jej každodenné riadenie.

5.  Vedúci misie prostredníctvom OZEÚ podáva správy GT/VS.

6.  OZEÚ podáva správy Rade prostredníctvom GT/VS.

Článok 8

Politická kontrola a strategické riadenie

1.  PBV vykonáva pod vedením Rady politickú kontrolu a strategické riadenie misie. Rada splnomocní PBV na prijímanie príslušných rozhodnutí v súlade s článkom 25 zmluvy. Toto splnomocnenie zahŕňa právomoci potrebné na zmenu a doplnenie plánu vykonávania štruktúry velenia. Zahŕňa tiež právomoci potrebné na neskoršie prijímanie rozhodnutí o vymenovaní vedúceho misie. Rada má naďalej právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení misie, pričom jej pomáha GT/VS.

2.  OZEÚ poskytuje vedúcemu misie politické usmernenia potrebné k jeho činnosti na miestnej úrovni.

3.  PBV pravidelne podáva správy Rade.

4.  Vedúci misie posiela PBV v pravidelných intervaloch správy. V prípade potreby môže PBV pozvať vedúceho misie na svoje zasadnutia.

Článok 9

Finančné ustanovenia

▼M1

1.  Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov na misiu na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 je 9 700 000 EUR.

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov na misiu na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 je 8 450 000 EUR.

▼B

2.  Pokiaľ ide o výdavky financované zo sumy uvedenej v odseku 1, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a) výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi Spoločenstva, ktoré sa uplatňujú na rozpočet s výnimkou, že žiadne predbežné financovanie nezostáva vlastníctvom Spoločenstva. Štátni príslušníci tretích štátov môžu predkladať ponuky do verejnej súťaže;

b) vedúci misie podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o uskutočnených činnostiach v rámci svojej zmluvy.

3.  Finančné ustanovenia zohľadňujú prevádzkové požiadavky misie vrátane kompatibility vybavenia.

4.  Výdavky spojené s misiou sú oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie.

Článok 10

Účasť tretích štátov

1.  Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania EÚ a jej jednotný inštitucionálny rámec, je možné vyzvať tretie štáty, aby prispeli k misii, s tým, že budú znášať náklady spojené s vyslaním personálu vrátane platov, poistenia proti akémukoľvek riziku, denných dávok a cestovných výdavkov do KDR a z KDR a že primerane prispejú na prevádzkové náklady misie.

2.  Tretie štáty, ktoré prispievajú k misii, majú rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty EÚ, pokiaľ ide o každodenné riadenie misie.

3.  Rada poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia týkajúce sa prijímania ponúknutých príspevkov a aby zriadil výbor prispievateľov.

4.  Presné podmienky týkajúce sa účasti tretích štátov podliehajú dohode uzavretej podľa postupu uvedeného v článku 24 zmluvy. GT/VS, ktorý pomáha predsedníctvu, môže rokovať o týchto podmienkach v mene predsedníctva. Ak EÚ a tretí štát uzavreli dohodu ustanovujúcu rámec účasti tohto tretieho štátu na operáciách krízového riadenia EÚ, ustanovenia tejto dohody sa uplatňujú v súvislosti s misiou.

Článok 11

Súlad a koordinácia

1.  Rada a Komisia zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými právomocami súlad medzi touto jednotnou akciou a vonkajšími činnosťami Spoločenstva v súlade s článkom 3 druhým pododsekom zmluvy. Rada a Komisia na tento účel spolupracujú. Dojednania týkajúce sa koordinácie činností EÚ v KDR sa uskutočňujú v Kinshase ako aj v Bruseli.

2.  Bez toho, aby bola dotknutá štruktúra velenia, vedúci misie svoju činnosť úzko koordinuje s delegáciou Komisie.

3.  Bez toho, aby bola dotknutá štruktúra velenia, vedúci misie EUSEC RD Congo a vedúci misie EUPOL RD Congo úzko koordinujú svoju činnosť a snažia sa o dosiahnutie synergií medzi obidvoma misiami, najmä pokiaľ ide o horizontálne aspekty reformy sektora bezpečnosti v KDR a spoločné funkcie oboch misií.

4.  OZEÚ v súlade so svojím mandátom zaisťuje súlad činností, ktoré vykonávajú misie EUSEC a EUPOL RD Congo. Prispieva ku koordinácii s ostatnými medzinárodnými subjektami zapojenými do reformy sektora bezpečnosti v KDR.

5.  Vedúci misie spolupracuje s ostatnými prítomnými medzinárodnými subjektami, najmä s misiou MONUC a tretími štátmi činnými v KDR.

Článok 12

Poskytovanie utajovaných skutočností

1.  GT/VS je oprávnený poskytovať tretím štátom pridruženým k tejto jednotnej akcii utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „CONFIDENTIEL UE“, ktoré boli vypracované na účely operácie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady ( 5 ).

2.  GT/VS je v závislosti od operačných potrieb misie oprávnený poskytovať Organizácii Spojených národov utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE“, ktoré boli vypracované na účely operácie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady. Na tento účel sa vypracujú miestne dojednania.

3.  V prípade špecifickej a okamžitej operačnej potreby je GT/VS oprávnený poskytnúť hostiteľskému štátu utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE“, ktoré boli spracované na účely operácie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady. Vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto skutočnosti a dokumenty oznámia hostiteľskému štátu podľa postupov, ktoré zodpovedajú úrovni spolupráce medzi hostiteľským štátom a EÚ.

4.  GT/VS je oprávnený poskytovať tretím štátom pridruženým k tejto jednotnej akcii neutajované dokumenty EÚ o rokovaniach Rady týkajúcich sa misie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo v súlade s článkom 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady ( 6 ).

Článok 13

Štatút misie a jej personálu

1.  Štatút personálu misie, prípadne aj výsady, imunity a iné záruky potrebné na vykonávanie a riadne fungovanie misie, sa prijíma v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 zmluvy. GT/VS, ktorý pomáha predsedníctvu, môže túto dohodu dojednať v jeho mene.

2.  Štát alebo inštitúcia Spoločenstva, ktorá vyslala pracovníka, zodpovedá za riešenie akýchkoľvek sťažností súvisiacich s vyslaním, ktoré podá tento pracovník, alebo ktoré sa ho týkajú. Dotknutý štát alebo inštitúcia Spoločenstva zodpovedajú za začatie akéhokoľvek konania voči vyslanému pracovníkovi.

Článok 14

Bezpečnosť

1.  Vedúci misie je zodpovedný za bezpečnosť misie EUSEC RD Congo.

2.  Vedúci misie vykonáva túto svoju zodpovednosť v súlade s usmerneniami EÚ o bezpečnosti personálu EÚ nasadeného mimo územia EÚ v rámci operačnej misie podľa hlavy V zmluvy a súvisiacich dokumentov.

3.  V súlade s vykonávacím plánom (OPLAN) sa celému personálu poskytne primerané školenie o bezpečnostných opatreniach. Príslušník misie EUSEC RD Congo zodpovedný za bezpečnosť bude pravidelne poskytovať bezpečnostné pokyny.

▼M1 —————

▼B

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a trvanie

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

▼M1

Uplatňuje sa do 30. júna 2009.

▼B

Článok 17

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.( 1 ) Ú. v. EÚ L 112, 3.5.2005, s. 20. Jednotná akcia naposledy zmenená a doplnená jednotnou akciou 2007/192/SZBP (Ú. v. EÚ L 87, 28.3.2007, s. 22).

( 2 ) Ú. v. EÚ L 367, 14.12.2004, s. 30. Jednotná akcia naposledy zmenená a doplnená jednotnou akciou 2006/913/SZBP (Ú. v. EÚ L 346, 9.12.2006, s. 67).

( 3 ) Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 98. Jednotná akcia zrušená jednotnou akciou 2007/147/SZBP (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 44).

( 4 ) Ú. v. EÚ L 46, 16.2.2007, s. 79.

( 5 ) Rozhodnutie 2001/264/ES (Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).

( 6 ) Rozhodnutie 2006/683/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 285, 16.10.2006, s. 47). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/4/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2007, s. 9).