2007E0406 — RO — 01.07.2008 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

ACȚIUNEA COMUNĂ 2007/406/PESC A CONSILIULUI

din 12 iunie 2007

privind misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democrată Congo (RDC) (EUSEC RD Congo)

(JO L 151, 13.6.2007, p.52)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

ACȚIUNEA COMUNĂ 2008/491/PESC A CONSILIULUI din 26 iunie 2008

  L 168

42

28.6.2008
▼B

ACȚIUNEA COMUNĂ 2007/406/PESC A CONSILIULUI

din 12 iunie 2007

privind misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democrată Congo (RDC) (EUSEC RD Congo)CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 25 paragraful al treilea și articolul 28 alineatul (3) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În urma unei invitații oficiale a Guvernului Republicii Democrate Congo, Consiliul a adoptat la 2 mai 2005 Acțiunea comună 2005/355/PESC privind misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democrată Congo ( 1 ) (RDC) (EUSEC RD Congo), în special pentru susținerea procesului de tranziție în RDC, inclusiv formarea unei armate naționale, restructurate și integrate, instaurată prin Acordul global și complet, semnat de părțile congoleze la Pretoria, la 17 decembrie 2002, urmat de Actul final semnat la Sun City la 2 aprilie 2003.

(2)

În urma ratificării în 2005 a Constituției celei de-a treia Republici Congoleze, desfășurarea alegerilor în RDC în 2006 a marcat încheierea procesului de tranziție și a permis formarea în 2007 a unui guvern care a adoptat un program de guvernare care prevede în special o reformă globală a sectorului securității, elaborarea unui concept național, precum și acțiuni prioritare de reformă în domeniul poliției, forțelor armate și justiției.

(3)

Organizația Națiunilor Unite și-a reafirmat sprijinul pentru procesul de tranziție și reforma sectorului de securitate (RSS) prin mai multe rezoluții ale Consiliului de Securitate și conduce misiunea Organizației Națiunilor Unite în Republica Democrată Congo (MONUC), care contribuie la securitatea și stabilitatea țării. La 15 mai 2007, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat rezoluția 1756 (2007) de prelungire a mandatului MONUC și care permite contribuția acesteia, în strânsă coordonare cu ceilalți parteneri internaționali, și în special cu Uniunea Europeană (UE), la eforturile de susținere a guvernului în cadrul procesului inițial de planificare a RSS.

(4)

UE a oferit un sprijin constant procesului de tranziție în RDC și reformei sectorului securității, inclusiv prin adoptarea a alte două acțiuni comune; Acțiunea comună 2004/847/PESC din 9 decembrie 2004 privind misiunea de poliție a Uniunii Europene la Kinshasa (RDC) cu privire la unitatea de poliție integrată (EUPOL Kinshasa) ( 2 ) și Acțiunea comună 2006/319/PESC din 27 aprilie 2006 privind operația militară a Uniunii Europene de sprijinire a misiunii Organizației Națiunilor Unite în Republica Democrată Congo (MONUC) pe durata procesului electoral ( 3 ) (Operația EUFOR RD Congo).

(5)

Fiind conștientă de interesul pe care îl prezintă o abordare globală care să articuleze diversele inițiative angajate, UE și-a afirmat, în cadrul concluziilor adoptate de Consiliu la 15 septembrie 2006, disponibilitatea de a asigura coordonarea eforturilor depuse de comunitatea internațională în sectorul de securitate, în strânsă cooperare cu Organizația Națiunilor Unite, pentru sprijinirea autorităților congoleze în acest domeniu.

(6)

La 14 mai 2007, Consiliul a aprobat conceptul general revizuit pentru desfășurarea misiunii de consiliere și asistență în domeniul reformei sectorului de securitate în RDC.

(7)

La 14 mai 2007, Consiliul a aprobat un concept de operații privind o misiune de poliție condusă în cadrul politicii europene comune în domeniul securității și apărării RSS și interfața între aceasta și justiție în Republica Democrată Congo, denumită EUPOL RD Congo. La 12 iunie 2007, Consiliul a adoptat acțiunea comună a Consiliului privind misiunea de poliție în cadrul reformei sectorului de securitate (RSS) și interfața sa cu justiția în Republica Democrată Congo (EUPOL RD Congo). Această misiune urmează să înlocuiască misiunea EUPOL Kinshasa.

(8)

Ar trebui favorizate sinergiile între cele două misiuni, EUPOL RD Congo și EUSEC RD Congo, având în vedere, de asemenea, perspectiva unei eventuale treceri de la cele două misiuni la o misiune unică.

(9)

În vederea sporirii coerenței activităților UE în RDC, ar trebui asigurată o coordonare cât mai strânsă între diverșii actori ai UE atât la Kinshasa, cât și la Bruxelles, în special prin intermediul unor acorduri corespunzătoare. Reprezentantul special al UE (RSUE) pentru regiunea Marilor Lacuri Africane ar trebui să îndeplinească un rol important în această privință, având în vedere mandatul său.

(10)

La 15 februarie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/112/PESC ( 4 ) privind numirea domnului Roeland VAN DE GEER în calitate de nou RSUE pentru regiunea Marilor Lacuri Africane.

(11)

La data de 11 mai 2007, Secretarul General/Înaltul Reprezentant (SG/ÎR) pentru politica externă și de securitate comună a adresat guvernului RDC o scrisoare prezentând angajamentul reînnoit al UE.

(12)

Acțiunea comună 2005/355/PESC a fost modificată de mai multe ori în scopul consolidării misiunii, în special prin Acțiunea comună 2005/868/PESC privind punerea în aplicare a unui proiect de asistență tehnică privind modernizarea schemei de plată din cadrul Ministerului Apărării în RDC și prin Acțiunea comună 2007/192/PESC privind instituirea unei celule însărcinate cu sprijinul pentru proiecte specifice finanțate sau puse în aplicare de către state membre și consilieri la nivelul administrațiilor militare provinciale. Mandatul misiunii expiră la 30 iunie 2007 și ar trebui prelungit și revizuit, având în vedere conceptul revizuit pentru misiune.

(13)

Din motive de claritate, este oportună înlocuirea acțiunii comune menționate și a modificărilor sale ulterioare cu o nouă acțiune comună.

(14)

Ar fi oportun ca state terțe să participe la proiect, în conformitate cu orientările generale definite de Consiliul European.

(15)

Situația actuală din domeniul securității în RDC ar putea să se degradeze, ceea ce ar putea avea grave repercusiuni asupra procesului de consolidare a democrației, a statului de drept și a securității la nivel internațional și regional. Un angajament continuu al UE sub aspectul efortului politic și al resurselor va contribui la consolidarea stabilității în regiune,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:Articolul 1

Misiunea

(1)  UE conduce o misiune de consiliere și de asistență în materie de reformă a sectorului de securitate (RSS) în Republica Democrată Congo (RDC), denumită „EUSEC RD Congo”, pentru a contribui la desăvârșirea integrării diverselor facțiuni armate din RDC, precum și la eforturile congoleze de restructurare și reconstrucție a armatei congoleze. Misiunea trebuie să furnizeze consiliere și asistență direct autorităților congoleze competente sau prin proiecte concrete care urmăresc promovarea unor politici compatibile cu drepturile omului și dreptul internațional umanitar, cu normele democratice și principiile bunei gestiuni a afacerilor publice, transparenței și respectării statului de drept.

(2)  Misiunea acționează în conformitate cu mandatul prevăzut la articolul 2.

Articolul 2

Mandatul

Misiunea urmărește să aducă un sprijin concret, în strânsă cooperare și coordonare cu ceilalți actori ai comunității internaționale, în special cu Organizația Națiunilor Unite, și în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 1, în domeniul RSS în RDC, astfel cum este definit în conceptul general revizuit, inclusiv:

▼M1

(a) să furnizeze consiliere și asistență autorităților congoleze în acțiunile întreprinse în vederea integrării, restructurării și reconstrucției armatei congoleze, în special prin:

 contribuția la dezvoltarea diverselor concepte și politici naționale, inclusiv la acțiunile vizând aspecte orizontale care înglobează ansamblul domeniilor implicate în reforma sectorului securității în RDC;

 oferirea de sprijin comitetelor și instanțelor implicate în aceste activități, precum și contribuția la definirea priorităților și necesităților congoleze concrete;

 contribuția, inclusiv prin furnizarea de expertiză în ceea ce privește selecția, instruirea și antrenarea personalului și evaluarea necesităților în ceea ce privește infrastructura și materialele, la definirea modalităților referitoare la organizarea Forței de reacție rapidă și la punerea sa treptată în aplicare în cadrul planului director global privind reforma armatei și asigurându-se respectarea principiilor în materie de drepturi ale omului, de drept umanitar internațional, de chestiuni legate de gen, precum și a principiilor care privesc copiii afectați de conflictele armate;

(b) să conducă și să finalizeze proiectul de asistență tehnică referitor la modernizarea schemei de plată din cadrul Ministerului Apărării din RDC, denumit în continuare „proiectul de schemă de plată”, astfel încât să îndeplinească sarcinile definite în conceptul general referitor la acest proiect;

(c) să sprijine funcția privind resursele umane și dezvoltarea unei politici generale privind resursele umane, sprijinindu-se în acest scop pe proiectul de schemă de plată;

(d) să identifice și să contribuie la elaborarea diferitelor proiecte și opțiuni pe care UE sau statele membre ale acesteia pot decide să le sprijine în materie de reformă a sectorului securității;

(e) să supervizeze și să asigure punerea în aplicare a proiectelor specifice finanțate sau inițiate de statele membre în cadrul obiectivelor misiunii, în coordonare cu Comisia;

(f) să sprijine, după caz, RSUE în cadrul lucrărilor desfășurate de comitetele din cadrul procesului de pacificare a provinciilor Kivu;

și

(g) să contribuie la asigurarea coerenței de ansamblu a eforturilor desfășurate în materie de RSS.

▼B

Articolul 3

Structura misiunii

Misiunea este structurată după cum urmează:

a) un birou la Kinshasa, care cuprinde, în special:

 conducerea misiunii;

▼M1

 o celulă de sprijin; și

▼B

 experți desemnați în cadrul unei celule însărcinate în special cu identificarea și susținerea proiectelor specifice finanțate sau puse în aplicare de către state membre.

b) consilieri care au fost desemnați pentru posturile-cheie din administrația centrală a Ministerului Apărării de la Kinshasa, precum și pe lângă administrațiile provinciale care aparțin de Ministerul Apărării.

(c) o echipă responsabilă cu proiectul schemei de plată cuprinzând:

 un șef de proiect, cu sediul la Kinshasa, numit de șeful misiunii și acționând sub autoritatea acestuia;

 un departament de „consiliere, expertiză și execuție” cu sediul la Kinshasa, format din personal care nu a fost desemnat pe lângă statele majore ale brigăzilor integrate, inclusiv ►M1  echipe mobile ◄ de experți care participă la controlul efectivelor militare ale brigăzilor integrate; și

 experți desemnați pe lângă statele majore ale brigăzilor integrate.

Articolul 4

Planul de punere în aplicare

Șeful misiunii, asistat de secretariatul general al Consiliului, elaborează un plan revizuit de punere în aplicare a misiunii (OPLAN) care este aprobat de către Consiliu.

Articolul 5

Șeful misiunii

▼M1

(1)  Șeful misiunii asigură gestionarea curentă a misiunii și răspunde de personal și de problemele disciplinare.

▼B

►M1  (2)  În cadrul mandatului misiunii, prevăzut la articolul 2 litera (e), șeful misiunii este autorizat să recurgă la contribuții financiare din partea statelor membre. ◄ În acest scop, șeful misiunii încheie un acord cu statele membre interesate. Aceste acorduri reglementează în special modalitățile specifice de soluționare a oricăror plângeri formulate de terți cu privire la prejudiciile suferite în urma acțiunilor sau omisiunilor săvârșite de către șeful misiunii în utilizarea fondurilor puse la dispoziția sa de statele membre participante.

În nici un caz, statele membre participante nu pot angaja răspunderea UE sau a SG/ÎR în temeiul acțiunilor sau omisiunilor săvârșite de către șeful misiunii în utilizarea fondurilor puse la dispoziția sa de către aceste state.

(3)  În scopul executării bugetului misiunii, șeful misiunii încheie contract cu Comisia Europeană.

(4)  Șeful misiunii colaborează strâns cu RSUE.

Articolul 6

Personalul

(1)  Experții misiunii sunt detașați de către statele membre și instituțiile UE. Cu excepția șefului misiunii, fiecare stat membru sau instituție își asumă cheltuielile aferente experților pe care îi detașează, inclusiv cheltuielile de călătorie spre și dinspre RDC, salariile, cheltuielile medicale și indemnizațiile, cu excepția diurnelor.

(2)  Misiunea recrutează, pe bază de contract și în funcție de necesități, personal civil internațional și personal local.

(3)  Toți experții misiunii rămân sub autoritatea statului membru sau a instituției UE competente, își exercită funcțiile și acționează în interesul misiunii. Atât în timpul misiunii, cât și după aceasta, experții misiunii au obligația de maximă discreție cu privire la toate faptele și informațiile referitoare la aceasta.

Articolul 7

Ierarhia de comandă

(1)  Misiunea dispune de o ierarhie de comandă unificată.

(2)  Comitetul Politic și de Securitate (CPS) exercită controlul politic și conducerea strategică.

(3)  SG/ÎR furnizează orientări șefului misiunii prin intermediul RSUE.

(4)  Șeful misiunii conduce misiunea și asigură gestionarea sa curentă.

(5)  Șeful misiunii raportează SG/ÎR prin intermediul RSUE.

(6)  RSUE raportează Consiliului prin intermediul SG/ÎR.

Articolul 8

Controlul politic și conducerea strategică

(1)  Sub responsabilitatea Consiliului, CPS exercită controlul politic și conducerea strategică a misiunii. Consiliul autorizează CPS să ia deciziile pertinente, în conformitate cu articolul 25 din tratat. Această autorizație include competența de a modifica planul de punere în aplicare și ierarhia de comandă. Autorizația privește, de asemenea, competențele necesare pentru adoptarea unor decizii ulterioare privind numirea șefului misiunii.

Competența de decizie în ceea ce privește obiectivele și încheierea operației revine Consiliului, asistat de SG/ÎR.

(2)  RSUE furnizează șefului misiunii de poliție orientări politice necesare acțiunilor întreprinse de acesta la nivel local.

(3)  CPS raportează periodic Consiliului.

(4)  CPS primește rapoarte periodice de la șeful misiunii. CPS poate invita șeful misiunii la reuniunile sale, în măsura în care acest lucru este necesar.

Articolul 9

Dispoziții financiare

▼M1

(1)  Suma de referință destinată acoperirii cheltuielilor corespunzătoare misiunii pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 este de 9 700 000 EUR.

Suma de referință destinată acoperirii cheltuielilor corespunzătoare misiunii pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2008 și 30 iunie 2009 este de 8 450 000 EUR.

▼B

(2)  În ceea ce privește cheltuielile finanțate din suma prevăzută la alineatul (1), se aplică următoarele dispoziții:

a) cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu normele și procedurile Comunității aplicabile în domeniul bugetar, sub rezerva că nici o prefinanțare nu rămâne proprietatea Comunității. Resortisanții statelor terțe sunt autorizați să participe la licitații;

b) șeful misiunii răspunde pe deplin pentru activitățile întreprinse în cadrul contractului său în fața Comisiei, care îi supervizează acțiunile.

(3)  Dispozițiile financiare respectă cerințele operaționale ale misiunii, inclusiv compatibilitatea echipamentelor.

(4)  Cheltuielile aferente misiunii sunt eligibile de la intrarea în vigoare a prezentei acțiuni comune.

Articolul 10

Participarea statelor terțe

(1)  Fără a aduce atingere autonomiei decizionale și cadrului instituțional unic ale UE, statele terțe pot fi invitate să contribuie la misiune, cu condiția să își asume cheltuielile aferente personalului pe care îl detașează, inclusiv salariile, asigurările pentru toate riscurile, diurnele și cheltuielile de deplasare spre și dinspre RDC și să contribuie, în mod corespunzător, la cheltuielile de funcționare a misiunii.

(2)  Statele terțe care contribuie la misiune au aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea zilnică a misiunii ca și statele membre.

(3)  Consiliul autorizează CPS să adopte deciziile pertinente referitoare la acceptarea contribuțiilor propuse și să instituie un comitet al participanților.

(4)  Detaliile asupra regimului de participare a statelor terțe fac obiectul unui acord încheiat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 din tratat. SG/ÎR, care asistă președinția, poate să negocieze regimul respectiv în numele acesteia. În cazul în care între UE și un stat terț s-a încheiat un acord de instituire a unui cadru de participare a statului terț respectiv la operații de gestionare a crizelor ale UE, dispozițiile acordului menționat se aplică în cadrul misiunii.

Articolul 11

Coerența și coordonarea

(1)  Consiliul și Comisia asigură, fiecare în conformitate cu competențele sale, coerența între prezenta acțiune comună și activitățile externe ale Comunității, în conformitate cu articolul 3 paragraful al doilea din tratat. Consiliul și Comisia cooperează în acest scop. Se stabilesc mecanisme de coordonare a activităților UE în RDC atât la Kinshasa, cât și la Bruxelles.

(2)  Fără a aduce atingere ierarhiei de comandă, șeful misiunii acționează în strânsă coordonare cu delegația Comisiei.

(3)  Fără a aduce atingere ierarhiei de comandă, șeful misiunii EUSEC RD Congo și șeful misiunii EUPOL RD Congo își coordonează strâns acțiunile și caută sinergii între cele două misiuni, în special în ceea ce privește aspectele orizontale ale reformei sectorului de securitate în RDC, precum și în cadrul punerii în comun a funcțiilor între cele două misiuni.

(4)  În conformitate cu mandatul său, RSUE veghează la coerența acțiunilor întreprinse de misiunea EUSEC și misiunea EUPOL RD Congo. Acesta contribuie la coordonarea cu activitatea celorlalți actori internaționali angajați în RSS în RDC.

(5)  Șeful misiunii cooperează cu ceilalți actori internaționali prezenți, în special cu MONUC și cu statele terțe angajate în RDC.

Articolul 12

Comunicarea de informații clasificate

(1)  SG/ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta acțiune comună informații și documente clasificate ale UE întocmite în scopul acestei operații, până la nivelul „CONFIDENTIEL UE”, în conformitate cu regulamentul de securitate al Consiliului ( 5 ).

(2)  SG/ÎR este autorizat să comunice Organizației Națiunilor Unite, în funcție de nevoile operaționale ale misiunii, informații și documente clasificate ale UE întocmite în scopul acestei operații, până la nivelul „RESTREINT UE”, în conformitate cu regulamentul de securitate al Consiliului. În acest scop, se stabilesc acorduri locale.

(3)  În cazul unei necesități operaționale concrete și imediate, SG/ÎR este autorizat să comunice statului-gazdă informații și documente clasificate ale UE întocmite în scopul acestei operații, până la nivelul „RESTREINT UE”, în conformitate cu regulamentul de securitate al Consiliului. În toate celelalte cazuri, aceste informații și documente sunt comunicate statului-gazdă conform procedurilor corespunzătoare la nivelul cooperării statului-gazdă cu UE.

(4)  SG/ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta acțiune comună documente neclasificate ale UE privind deliberările Consiliului referitoare la operație și care au un regim de secret profesional, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din regulamentul intern al Consiliului ( 6 ).

Articolul 13

Statutul misiunii și al personalului acesteia

(1)  Statutul personalului misiunii, inclusiv, după caz, privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare executării și bunei desfășurări a misiunii, este adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 din tratat. SG/ÎR, care asistă președinția, poate să negocieze regimul respectiv în numele acesteia.

(2)  Statul sau instituția comunitară care a detașat un agent are competența de a răspunde la orice plângere legată de detașare, formulată de agentul respectiv sau în legătură cu acesta. Statul sau instituția comunitară respectivă au competența de a iniția orice acțiune împotriva agentului detașat.

Articolul 14

Securitatea

(1)  Șeful misiunii este responsabil de securitatea EUSEC RD Congo.

(2)  Șeful misiunii exercită această responsabilitate în conformitate cu directivele UE privind securitatea personalului UE detașat în afara teritoriului UE într-o misiune operațională în temeiul titlului V din tratat și al documentelor aferente.

(3)  Întreg personalul va beneficia de o instruire adecvată privind măsurile de securitate, în conformitate cu planul de punere în aplicare (OPLAN). Ofițerul EUSEC RD Congo responsabil cu securitatea va reaminti periodic măsurile de securitate.

▼M1 —————

▼B

Articolul 16

Intrarea în vigoare și durata

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la 1 iulie 2007.

▼M1

Aceasta se aplică până la 30 iunie 2009.

▼B

Articolul 17

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.( 1 ) JO L 112, 3.5.2005, p. 20. Acțiune comună, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Acțiunea comună 2007/192/PESC (JO L 87, 28.3.2007, p. 22).

( 2 ) JO L 367, 14.12.2004, p. 30. Acțiune comună, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Acțiunea comună 2006/913/PESC (JO L 346, 9.12.2006, p. 67).

( 3 ) JO L 116, 29.4.2006, p. 98. Acțiune comună abrogată prin Acțiunea comună 2007/147/PESC (JO L 64, 2.3.2007, p. 44).

( 4 ) JO L 46, 16.2.2007, p. 79.

( 5 ) Decizia 2001/264/CE (JO L 101, 11.4.2001, p. 1). Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/952/CE (JO L 346, 29.12.2005, p. 18).

( 6 ) Decizia 2006/683/CE, Euratom (JO L 285, 16.10.2006, p. 47). Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/4/CE, Euratom (JO L 1, 4.1.2007, p. 9).