2007E0406 — LV — 01.07.2008 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2007/406/KĀDP

(2007. gada 12. jūnijs)

par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) (EUSEC RD Congo)

(OV L 151, 13.6.2007, p.52)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2008/491/KĀDP (2008. gada 26. jūnijs),

  L 168

42

28.6.2008
▼B

PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2007/406/KĀDP

(2007. gada 12. jūnijs)

par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) (EUSEC RD Congo)EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu, 25. panta trešo daļu un 28. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Pēc Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) valdības oficiāla aicinājuma Padome 2005. gada 2. maijā pieņēma Vienoto rīcību 2005/355/KĀDP par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) ( 1 ) (EUSEC Kongo DR), lai jo īpaši atbalstītu pārejas procesa īstenošanu KDR, tostarp pārstrukturētu un integrētu valsts bruņoto spēku izveidi, ko uzsāka ar globālo un visaptverošo Nolīgumu, kuru Pretorijā 2002. gada 17. decembrī parakstīja Kongo konfliktā iesaistītās puses un kuram sekoja Sansitijā 2003. gada 2. aprīlī parakstītais Nobeiguma akts.

(2)

Pēc trešās Kongo Republikas Konstitūcijas ratifikācijas 2005. gadā, KDR 2006. gadā notikušās vēlēšanas iezīmēja pārejas perioda beigas un ļāva 2007. gadā izveidot valdību, kas pieņēmusi valdības programmu, jo īpaši paredzot vispārēju drošības sektora reformu, valsts koncepcijas izstrādāšanu, kā arī prioritāru rīcību attiecībā uz reformām policijas, bruņoto spēku un tieslietu jomā.

(3)

Apvienoto Nāciju Organizācija ir apliecinājusi atbalstu pārejas procesam un drošības sektora reformai (DSR), pieņemot vairākas Drošības padomes rezolūcijas, un īsteno KDR Apvienoto Nāciju Organizācijas misiju Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUC), kas palīdz valstī stiprināt drošību un stabilitāti. Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2007. gada 15. maijā pieņēma Rezolūciju 1756 (2007), ar ko pagarina MONUC pilnvaras un ļauj tai ciešā koordinācijā ar citiem starptautiskiem partneriem, it īpaši Eiropas Savienību (ES), dot savu ieguldījumu centienos atbalstīt valdību DSR plānošanas sākotnējā procesā.

(4)

ES ir apliecinājusi pastāvīgu atbalstu pārejas procesam KDR un drošības sektora reformai, tostarp pieņemot divas citas vienotās rīcības: Vienoto rīcību 2004/847/KĀDP (2004. gada 9. decembris) par Eiropas Savienības Policijas misiju Kinšasā (KDR) attiecībā uz Integrētu policijas vienību (EUPOL Kinshasa) ( 2 ) un Vienoto rīcību 2006/319/KĀDP (2006. gada 27. aprīlis) par Eiropas Savienības militāro operāciju, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas misiju Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUC) vēlēšanu laikā (operācija EUFOR RD Congo) ( 3 ) .

(5)

Apzinoties vajadzību pēc kopējas pieejas attiecībā uz dažādām uzsāktajām iniciatīvām, ES secinājumos, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 15. septembrī, norādījusi, ka tā ir gatava ciešā sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju nodrošināt starptautiskās kopienas darbību saskaņošanu drošības sektorā, lai minētajā jomā atbalstītu Kongo iestādes.

(6)

Padome 2007. gada 14. maijā apstiprināja pārskatītu pamatkoncepciju par konsultāciju un palīdzības misijas turpinājumu saistībā ar drošības sektora reformu KDR.

(7)

Padome 2007. gada 14. maijā apstiprināja operāciju koncepciju policijas misijai atbilstīgi Eiropas ārpolitikai un drošības politikai saistībā ar DSR un tās saikni ar tiesu iestādēm KDR, kuras nosaukums ir EUPOL RD Congo. Padome 2007. gada 12. jūnijā pieņēma Padomes Vienoto rīcību par policijas misiju saistībā ar drošības sektora reformu (DSR) un tās saikni ar tiesu iestādēm Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUPOL RD Congo). Minētā misija aizstās misiju EUPOL Kinshasa.

(8)

Būtu jāveicina abu misiju – EUSEC RD Congo un EUPOL RD Congo – sinerģijas, ņemot vērā arī abu misiju iespējamo apvienošanu vienā misijā.

(9)

Lai stiprinātu ES un KDR darbību konsekvenci, Kinšasā un Briselē jānodrošina visciešākā iespējamā koordinācija dažādu ES dalībnieku starpā, piemēram, izmantojot atbilstīgus mehānismus. Ņemot vērā ES Īpašajam pārstāvim (ESĪP) Āfrikas Lielo ezeru reģionā šajā sakarā būtu jāpilda nozīmīgas funkcijas, ņemot vērā viņa pilnvaras.

(10)

Padome 2007. gada 15. februārī pieņēma Vienoto rīcību 2007/112/KĀDP ( 4 ), ar ko tā iecēla Roeland VAN DE GEER kungu par jauno EĪSP Āfrikas Lielo ezeru reģionā.

(11)

Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis (ĢS/AP) kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā nosūtīja KDR valdībai 2007. gada 11. maijā datētu vēstuli, kurā izklāstītas ES atjauninātās saistības.

(12)

Vienotā rīcība 2005/355/KĀDP ir vairākas reizes grozīta misijas stiprināšanas nolūkos, jo īpaši ar Vienoto rīcību 2005/868/KĀDP attiecībā uz tehniskās palīdzības projekta īstenošanu saistībā ar Aizsardzības ministrijas maksājumu sistēmas uzlabošanu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) un ar Vienoto rīcību 2007/192/KĀDP attiecībā uz vienības izveidošanu tādu īpašu projektu atbalstam, ko finansē vai īsteno dalībvalstis un provinču militārās pārvaldes padomnieki. Misijas pilnvaras ir spēkā līdz 2007. gada 30. jūnijam, un tās būtu jāpagarina un jāpārskata, ņemot vērā pārskatīto misijas koncepciju.

(13)

Skaidrības nolūkā minētā vienotā rīcība un tās turpmākie grozījumi būtu jāaizstāj ar jaunu vienoto rīcību.

(14)

Trešām valstīm vajadzētu piedalīties projektā atbilstīgi Eiropadomes noteiktajām pamatnostādnēm.

(15)

Pašreizējais KDR drošības stāvoklis varētu pasliktināties un radīt nopietnas sekas demokrātijas, tiesiskuma un starptautiskās un reģionālās drošības stiprināšanas procesam. ES turpinātais politiskais atbalsts un resursi palīdzēs nodrošināt stabilitāti reģionā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.1. pants

Misija

1.  Eiropas Savienība (ES) saistībā ar drošības sektora reformu (DSR) Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) veic konsultāciju un palīdzības misiju ar nosaukumu “EUSEC Kongo DR”, nolūkā sekmēt KDR dažādu bruņoto spēku grupējumu integrāciju un palīdzēt Kongo centienos īstenot tās bruņoto spēku pārstrukturēšanu un atjaunošanu. Misijai jānodrošina konsultācijas un palīdzība tieši Kongo kompetentajām iestādēm vai, izmantojot konkrētus projektus, cenšoties sekmēt politiku, kas ir saderīga ar cilvēktiesībām un starptautiskajiem tiesību aktiem cilvēktiesību jomā, demokrātijas normām un labu valsts pārvaldi, pārskatāmību un tiesiskuma ievērošanu.

2.  Misija darbojas saskaņā ar 2. pantā paredzēto pamatuzdevumu.

2. pants

Pamatuzdevums

Misijas mērķis ir ciešā sadarbībā un saskaņotībā ar citiem starptautiskās kopienas dalībniekiem, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizāciju, kā arī tiecoties sasniegt 1. pantā uzstādītos mērķus, sniegt konkrētu palīdzību KDR DSR jomā, kā noteikts pārskatītajā vispārējā koncepcijā, tostarp:

▼M1

a) sniegt padomus un palīdzību Kongo iestādēm to darbā, kas vērsts uz Kongo bruņoto spēku integrāciju, pārstrukturēšanu un atjaunošanu, jo īpaši:

 palīdzēt attīstīt dažādas valsts koncepcijas un politikas, tostarp attiecībā uz darbu, kas veicams saistībā ar horizontālajiem aspektiem, kuri ietver visas KDR drošības sektora reformā iesaistītās jomas;

 sniegt atbalstu minētajā darbā iesaistītajām komitejām un struktūrām, kā arī palīdzēt noteikt prioritātes un Kongo iedzīvotāju konkrētās vajadzības;

 palīdzēt – tostarp sniedzot savas zināšanas attiecībā uz darbinieku atlasi un mācībām, izvērtējumu par infrastruktūras un materiālām vajadzībām – izstrādāt noteikumus par ātrās reaģēšanas spēku izveidi un to pakāpenisku īstenošanu saistībā ar vispārējo armijas reformas plānu un ievērojot principus cilvēktiesību, starptautisko humanitāro tiesību jomā, kā arī tos, kas attiecas uz bērniem, kuri cieš bruņotos konfliktos;

b) vadīt un īstenot tehniskās palīdzības projektu par KDR Aizsardzības ministrijas maksājumu sistēmas modernizāciju (turpmāk “maksājumu sistēmas projekts”), lai pildītu šā projekta vispārējā koncepcijā noteiktos uzdevumus;

c) pamatojoties uz maksājumu sistēmas projektu, sniegt atbalstu cilvēkresursu funkcijai un cilvēkresursu vispārējas politikas attīstībai;

d) noteikt un palīdzēt izstrādāt dažādus projektus un iespējas, ko ES un tās dalībvalstis var nolemt atbalstīt drošības sektora reformas jomā;

e) pārraudzīt un nodrošināt dalībvalstu finansētu vai uzsāktu konkrētu projektu īstenošanu attiecībā uz misijas mērķiem, sadarbībā ar Komisiju;

f) vajadzības gadījumā sniegt atbalstu ESĪP saistībā ar Kivu miera procesa komitejās veikto darbu;

un

g) veicināt visa DSR jomā veiktā darba saskaņotības nodrošināšanu.

▼B

3. pants

Misijas struktūra

Misijas struktūra ir šāda:

a) birojs Kinšasā, kurā jo īpaši darbojas:

 misijas vadība;

▼M1

 atbalsta vienība; un

▼B

 eksperti, kuri iecelti vienībā, kas ir īpaši atbildīga par dalībvalstu finansētu vai uzsāktu konkrētu projektu noteikšanu un to atbalstīšanu.

b) padomdevēji, kas iecelti būtiskos amatos Aizsardzības ministrijas centrālajā pārvaldē Kinšasā, kā arī Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošās provinču pārvaldes iestādēs.

c) darba grupa, kas atbildīga par 2. pantā minēto maksājumu sistēmas projektu un kuras sastāvā ir:

 projekta vadītājs, kas uzturas Kinšasā, ko ieceļ misijas vadītājs un kas darbojas viņa vadībā;

 “konsultācijas, ekspertīzes un īstenošanas” nodaļa, kas uzturas Kinšasā un kuras sastāvā ir darbinieki, kas nav nodarbināti integrēto brigāžu galvenajos štābos, tostarp tādu ekspertu ►M1  mobilās darba grupas ◄ , kas piedalās integrēto brigāžu militāro resursu kontrolē; un

 eksperti, kas ir iecelti integrēto brigāžu galvenajos štābos.

4. pants

Īstenošanas plāns

Misijas vadītājs, kam palīdz Padomes Ģenerālsekretariāts, izstrādā pārskatītu misijas īstenošanas plānu (OPLAN), ko apstiprina Padome.

5. pants

Misijas vadītājs

▼M1

1.  Misijas vadītājs nodrošina misijas ikdienas pārvaldību un ir atbildīgs par personālu un disciplīnas jautājumiem.

▼B

►M1  2.  Saskaņā ar misijas pamatuzdevumu, kas paredzēts 2. panta e) punktā, misijas vadītājs ir pilnvarots izmantot dalībvalstu finansiālo ieguldījumu. ◄ Tādēļ misijas vadītājs noslēdz vienošanos ar attiecīgajām dalībvalstīm. Ar šādu vienošanos īpaši nosaka konkrētus noteikumus par atbildēm uz jebkādām sūdzībām, ko trešās personas iesniegušas par zaudējumiem, ko radījusi misijas vadītāja darbība vai bezdarbība saistībā ar līdzekļu izmantojumu, kurus ieguldītājas dalībvalstis nodevušas viņa rīcībā.

Saistībā ar misijas vadītāja darbību vai bezdarbību, izmantojot ieguldītāju dalībvalstu līdzekļus, minētās valstis nekādā gadījumā nevar uzskatīt par atbildīgu ES vai ĢS/AP.

3.  Lai panāktu misijas budžeta izpildi, misijas vadītājs noslēdz līgumu ar Eiropas Komisiju.

4.  Misijas vadītājs cieši sadarbojas ar ESĪP.

6. pants

Personāls

1.  Misijas ekspertus norīko dalībvalstis un ES iestādes. Katra dalībvalsts vai iestāde sedz izmaksas, kas saistītas ar norīkotajiem ekspertiem, izņemot misijas vadītāju, tostarp ceļa izdevumus, kas rodas, ceļojot uz KDR un no tās, algas, medicīniskās aprūpes izdevumus, un pabalstus, izņemot dienas naudas pabalstus.

2.  Misija pēc vajadzības pieņem darbā starptautisko civilo personālu un vietējo personālu uz līguma pamata.

3.  Visi misijas eksperti paliek dalībvalsts vai kompetentās ES iestādes pakļautībā, pilda tiem uzticētos uzdevumus un darbojas misijas interesēs. Gan misijas laikā, gan pēc tās ekspertiem ir jāievēro vislielākā piesardzība attiecībā uz visiem faktiem un informāciju, kas saistās ar misiju.

7. pants

Vadības ķēde

1.  Misijai ir vienota vadības ķēde.

2.  Politikas un drošības komiteja (PDK) veic politisko kontroli un stratēģisko virzību.

3.  ĢS/AP sniedz norādes misijas vadītājam ar ESĪP starpniecību.

4.  Misijas vadītājs vada misiju un nodrošina tās ikdienas pārvaldi.

5.  Misijas vadītājs ar ESĪP starpniecību atskaitās ĢS/AP.

6.  ESĪP atskaitās Padomei ar ĢS/AP starpniecību.

8. pants

Politiskā kontrole un stratēģiskā virzība

1.  PDK veic misijas politisku kontroli un stratēģisku virzību Padomes pārraudzībā. Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgos lēmumus saskaņā ar Līguma 25. pantu. Šis pilnvarojums ietver pilnvaras grozīt īstenošanas plānu un vadības ķēdi. Tas arī piešķir vajadzīgās pilnvaras, lai pieņemtu turpmākus lēmumus par misijas vadītāja iecelšanu. Lēmumu pieņemšanas pilnvaras attiecībā uz misijas mērķiem un tās pabeigšanu paliek Padomei, kam palīdz ĢS/AP.

2.  ESĪP misijas vadītājam sniedz vajadzīgās politiskās norādes attiecībā uz viņa darbību vietējā mērogā.

3.  PDK regulāri informē Padomi.

4.  PDK no misijas vadītāja regulāri saņem ziņojumus. Vajadzības gadījumā PDK var uzaicināt misijas vadītāju uz savām sanāksmēm.

9. pants

Finanšu noteikumi

▼M1

1.  Finanšu atsauces summa, lai segtu misijas izdevumus laikposmā no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam, ir EUR 9 700 000.

Finanšu atsauces summa, lai segtu misijas izdevumus laikposmā no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam, ir EUR 8 450 000.

▼B

2.  Attiecībā uz izdevumiem, ko finansē no 1. punktā norādītās summas, piemēro šādus noteikumus:

a) izdevumus pārvalda saskaņā ar Kopienas noteikumiem un procedūrām, ko piemēro budžetam, taču nekāds iepriekšējs finansējums nepaliek Kopienas īpašumā. Trešo valstu valstspiederīgie var piedalīties piedāvājumu konkursos;

b) misijas vadītājs ir Komisijas pārraudzībā un ziņo Komisijai par pilnīgi visiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar viņa līgumu.

3.  Finanšu noteikumos ievēro misijas operatīvās vajadzības, tostarp ekipējuma saderības prasības.

4.  Ar misiju saistītie izdevumi ir atbilstīgi no šīs vienotās rīcības spēkā stāšanās dienas.

10. pants

Trešo valstu dalība

1.  Neskarot ES lēmumu pieņemšanas autonomiju un tās vienoto iestāžu sistēmu, var aicināt trešās valstis sniegt ieguldījumu misijā, ja tās sedz izmaksas, kas saistītas ar to norīkoto personālu, tostarp algas, visu risku apdrošināšanu, dienas naudas pabalstus un ceļa izdevumus, kuri rodas, ceļojot uz KDR un no tās, un vajadzības gadījumā piedalās misijas darbības izmaksu segšanā.

2.  Tām trešām valstīm, kas sniedz ieguldījumu misijā, ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz misijas ikdienas vadību kā dalībvalstīm.

3.  Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgos lēmumus par līdzdalības ierosinājumu pieņemšanu un izveidot Atbalstītāju komiteju.

4.  Precīzus noteikumus par trešo valstu līdzdalību iekļauj nolīgumā, ko noslēdz saskaņā ar Līguma 24. pantā paredzēto procedūru. Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis, kas palīdz prezidentvalstij, var tās vārdā pārrunāt šādus noteikumus. Ja ES un trešā valsts ir noslēgušas nolīgumu, ar ko nosaka kārtību attiecīgās trešās valsts līdzdalībai ES krīžu pārvarēšanas operācijās, šāda nolīguma noteikumus piemēro saistībā ar šo misiju.

11. pants

Saskaņotība un koordinācija

1.  Padome un Komisija, katra saskaņā ar tās atbilstīgajām pilnvarām, nodrošina saskaņotību starp šīs vienotās rīcības īstenošanu un Kopienas ārējām darbībām saskaņā ar Līguma 3. panta otro daļu. Padome un Komisija sadarbojas šā mērķa sasniegšanai. Gan Kinšasā, gan Briselē izveido sistēmu ES un KDR darbību koordinācijai.

2.  Neskarot vadības ķēdes pilnvaras, misijas vadītājs rīkojas ciešā sadarbībā ar Komisijas delegāciju.

3.  Neskarot vadības ķēdes pilnvaras, EUSEC RD Congo misijas vadītājs un EUPOL RD Congo misijas vadītājs cieši koordinē savas darbības un cenšas izveidot abu misiju sinerģiju, jo īpaši attiecībā uz KDR drošības sektora reformas horizontālajiem aspektiem, kā arī attiecībā uz abu misiju funkciju savstarpēju sadali.

4.  Saskaņā ar savām pilnvarām ESĪP nodrošina saskaņotību starp EUSEC RD Congo misijas un EUPOL RD Congo misijas veiktajām darbībām. Viņš veicina koordināciju ar citām ES iesaistītajām pusēm, kā arī attiecības ar uzņēmējas valsts iestādēm. Kopā ar citiem ES dalībniekiem viņš palīdz koordinēt sadarbību ar citiem starptautiskajiem dalībniekiem, kas iesaistīti KDR DSR.

5.  Misijas vadītājs sadarbojas ar citiem klātesošajiem starptautiskajiem dalībniekiem, jo īpaši ar MONUC un trešām valstīm, kas iesaistījušās darbībā KDR.

12. pants

Klasificētas informācijas izpaušana

1.  Saskaņā ar Padomes drošības reglamentu ( 5 ) ĢS/AP ir pilnvarots nodot ar šo vienoto rīcību saistītajām trešām valstīm to ES klasificēto informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti operācijas vajadzībām un kuri atbilst “CONFIDENTIEL UE” līmenim vai zemākam līmenim..

2.  ĢS/AP ir pilnvarots atbilstīgi misijas operācijas vajadzībām nodot Apvienoto Nāciju Organizācijai ES informāciju un dokumentus operācijas vajadzībām, kas klasificēti līdz līmenim “RESTREINT UE”, atbilstīgi Padomes drošības reglamentam. Šai nolūkā sastādīs vietējus noteikumus.

3.  Ja nepieciešama precīza un tūlītēja operācija, ĢS/AP ir pilnvarots nodot uzņēmējvalstij ES informāciju un dokumentus operācijas vajadzībām, kas klasificēti līdz līmenim “RESTREINT UE”, atbilstīgi Padomes drošības reglamentam. Citos gadījumos informāciju un dokumentus nodod uzņēmējvalstij saskaņā ar procedūrām, kas atbilstīgas uzņēmējvalsts sadarbības līmenim ar ES.

4.  ĢS/AP ir pilnvarots nodot ar šo vienoto rīcību saistītām trešām valstīm ES neklasificētos dokumentus saistībā ar Padomes apspriedēm par operāciju, kuri pieder pie dienesta noslēpuma atbilstīgi Padomes Reglamenta ( 6 ) 6. panta 1. punktam.

13. pants

Misijas un tās personāla statuss

1.  Par misijas personāla statusu, tostarp vajadzības gadījumā ietverot privilēģijas, imunitāti un citas garantijas, kas vajadzīgas misijas veikšanai un sekmīgai darbībai, vienojas saskaņā ar procedūru, kura noteikta Līguma 24. pantā. ĢS/AP, kas palīdz prezidentvalstij, var tās vārdā par to vienoties.

2.  Valsts vai Kopienas iestāde, kas ir norīkojusi darbinieku, ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu saistībā ar šo norīkojumu gan tad, ja sūdzību iesniedz darbinieks, gan tad, ja ir saņemta sūdzība par šo darbinieku. Attiecīgā valsts vai Kopienas iestāde ir atbildīga par lietas ierosināšanu pret attiecīgo personu.

14. pants

Drošība

1.  Misijas vadītājs ir atbildīgs par EUSEC RD Congo drošību.

2.  Misijas vadītājs īsteno šo atbildību, ievērojot ES direktīvas par tā ES personāla drošību, kas atrodas ārpus ES teritorijas operācijas misijā saskaņā ar Līguma V. sadaļu un attiecīgiem dokumentiem.

3.  Visam personālam saskaņā ar īstenošanas plānu (OPLAN) sniedz piemērotu apmācību par drošības pasākumiem. EUSEC RD Congo par drošību atbildīgais ierēdnis sniedz regulārus informatīvus atgādinājumus par drošības noteikumiem.

▼M1 —————

▼B

16. pants

Spēkā stāšanās un ilgums

Šī vienotā rīcība stājas spēkā 2007. gada 1. jūlijā.

▼M1

To piemēro līdz 2009. gada 30. jūnijam.

▼B

17. pants

Publicēšana

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.( 1 ) OV L 112, 3.5.2005., 20. lpp. Vienotajā rīcībā jaunākie grozījumi izdarīti ar Vienoto rīcību 2007/192/KĀDP (OV L 87, 28.3.2007., 22. lpp.).

( 2 ) OV L 367, 14.12.2004., 30. lpp. Vienotajā rīcībā jaunākie grozījumi izdarīti ar Vienoto rīcību 2006/913/KĀDP (OV L 346, 9.12.2006., 67. lpp.).

( 3 ) OV L 116, 29.4.2006., 98. lpp. Vienotā rīcība atcelta ar Vienoto rīcību 2007/147/KĀDP (OV L 64, 2.3.2007., 44. lpp.).

( 4 ) OV L 46, 16.2.2007., 79. lpp.

( 5 ) Lēmums 2001/264/EK (OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp.). Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/952/EK (OV L 346, 29.12.2005., 18. lpp.).

( 6 ) Lēmums 2006/683/EK, Euratom (OV L 285, 16.10.2006., 47. lpp.). Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/4/EK, Euratom (OV L 1, 4.1.2007., 9. lpp.).