2007E0406 — LT — 01.07.2008 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2007/406/BUSP

2007 m. birželio 12 d.

dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo)

(OL L 151, 13.6.2007, p.52)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2008/491/BUSP 2008 m. birželio 26 d.

  L 168

42

28.6.2008
▼B

TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2007/406/BUSP

2007 m. birželio 12 d.

dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo)EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač 14 straipsnį, 25 straipsnio trečią pastraipą ir 28 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) Vyriausybei pateikus oficialų kreipimąsi, 2005 m. gegužės 2 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/355/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) ( 1 ) (EUSEC RD Congo), visų pirma siekiant remti pereinamojo laikotarpio procesą KDR, įskaitant restruktūrizuotos ir integruotos nacionalinės armijos formavimą, numatytą visuotiniame ir visa apimančiame susitarime, kurį Kongo šalys pasirašė 2002 m. gruodžio 17 d. Pretorijoje, bei Baigiamajame akte, kuris buvo pasirašytas San Sityje 2003 m. balandžio 2 d.

(2)

2005 m. ratifikavus Kongo trečiosios Respublikos Konstituciją ir 2006 m. KDR surengus rinkimus, baigėsi pereinamasis laikotarpis ir 2007 m. buvo galima formuoti vyriausybę, kuri priėmė vyriausybės programą, kurioje visų pirma numatoma visuotinė saugumo sektoriaus reforma, nacionalinės koncepcijos parengimas ir prioritetiniai reformos vykdymo policijos, ginkluotųjų pajėgų ir teisingumo srityse veiksmai.

(3)

Įvairiomis Saugumo Tarybos rezoliucijomis Jungtinės Tautos dar kartą patvirtino remiančios pereinamojo laikotarpio procesą ir saugumo sektoriaus reformą ir vykdo Jungtinių Tautų Organizacijos misiją Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUC), kuria prisideda prie šalies saugumo ir stabilumo. 2007 m. gegužės 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją 1756 (2007), kuria pratęsiami MONUC įgaliojimai ir sudaromos galimybės, glaudžiai koordinuojant su kitais tarptautiniais partneriais, visų pirma Europos Sąjunga (ES), prisidėti remiant vyriausybę pradiniu saugumo sektoriaus reformos planavimo etapu.

(4)

ES rodė nuolatinę paramą pereinamojo laikotarpio procesui KDR ir saugumo sektoriaus reformai, įskaitant kitų bendrųjų veiksmų priėmimą: 2004 m. gruodžio 9 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2004/847/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Kinšasoje (KDR) dėl integruoto policijos padalinio (EUPOL „Kinšasa“) ( 2 ) ir 2006 m. balandžio 27 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2006/319/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Jungtinių Tautų Organizacijos misijai Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUC) remti rinkimų metu ( 3 ) (Operacija EUFOR RD Congo).

(5)

Suprasdama, kad reikia suformuoti bendrą požiūrį, suderinantį skirtingas prisiimtas iniciatyvas, 2006 m. rugsėjo 15 d. priimtose Tarybos išvadose ES nurodė, kad yra pasirengusi, glaudžiai bendradarbiaudama su Jungtinėmis Tautomis, užtikrinti tarptautinės bendrijos dedamų pastangų saugumo sektoriaus srityje koordinavimą siekiant remti Kongo institucijas šioje srityje.

(6)

2007 m. gegužės 14 d. Taryba patvirtino misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai KDR tolesnio vykdymo patikslintą bendrąją koncepciją.

(7)

2007 m. gegužės 14 d. Taryba patvirtino pagal Europos saugumo ir gynybos politiką vykdomos policijos misijos saugumo sektoriaus reformos srityje operacijos koncepciją ir jos sąsają su teisingumu KDR, pavadintą EUPOL RD Congo. 2007 m. birželio 12 d. Taryba priėmė bendruosius veiksmus dėl policijos misijos saugumo sektoriaus reformai vykdyti ir jos sąsajos su teisingumu Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUPOL RD Congo). Ši misija pakeis misiją EUPOL „Kinšasa“.

(8)

Reikėtų sudaryti palankias sąlygas abiejų misijų, EUPOL RD Congo ir EUSEC RD Congo, sąveikai taip pat atsižvelgiant į tai, kad šios misijos ateityje galėtų būti sujungtos į vieną.

(9)

Siekiant didesnio ES veiklos KDR nuoseklumo reikėtų užtikrinti kuo glaudesnį skirtingų ES veikėjų veiklos tiek Kinšasoje, tiek Briuselyje koordinavimą visų pirma sudarant atitinkamus susitarimus. Šiuo atžvilgiu ES specialusis įgaliotinis Afrikos didžiųjų ežerų regione, laikydamasis savo įgaliojimų, turėtų atlikti svarbų vaidmenį.

(10)

2007 m. vasario 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/112/BUSP ( 4 ) dėl Roeland VAN DE GEER paskyrimo naujuoju ES specialiuoju įgaliotiniu Afrikos didžiųjų ežerų regione.

(11)

Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai KDR Vyriausybei nusiuntė 2007 m. gegužės 11 d. laišką, kuriuo patvirtino atnaujintą ES įsipareigojimą.

(12)

Bendrieji veiksmai 2005/355/BUSP buvo iš dalies pakeisti keletą kartų siekiant sustiprinti misiją, visų pirma bendraisiais veiksmais 2005/868/BUSP dėl techninės pagalbos projekto, skirto KDR gynybos ministerijos mokėjimų sistemai modernizuoti, ir bendraisiais veiksmais 2007/192/BUSP dėl padalinio, atsakingo už paramą konkretiems valstybių narių finansuojamiems ar įgyvendinamiems projektams, įsteigimo ir patarėjų regionų karinių administracijų lygiu. Misijos įgaliojimai baigiasi 2007 m. birželio 30 d. ir turėtų būti pratęsti bei patikslinti atsižvelgiant į patikslintą misijos koncepciją.

(13)

Siekiant aiškumo minėtus bendruosius veiksmus ir vėlesnius jų pakeitimus reikėtų pakeisti naujais bendraisiais veiksmais.

(14)

Trečiosios valstybės turėtų dalyvauti projekte laikantis Europos Vadovų Tarybos nustatytų bendrųjų gairių.

(15)

Dabartinė saugumo padėtis KDR galėtų pablogėti, o tai keltų potencialiai rimtą pavojų demokratijos, teisinės valstybės bei tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimo procesui. ES tvirtas įsipareigojimas dėti politines pastangas ir skirti išteklių padės įtvirtinti stabilumą šiame regione,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:1 straipsnis

Misija

1.  Europos Sąjunga (ES) vykdo misiją teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), vadinamą EUSEC RD Congo, siekdama prisidėti prie įvairių KDR ginkluotų grupių integravimo ir prie Kongo pastangų restruktūrizuoti ir atstatyti Kongo armiją. Misija privalo tiesiogiai arba vykdant konkrečius projektus kompetentingoms Kongo institucijoms teikti patarimus ir paramą, taip pat skatinti, kad būtų vykdoma žmogaus teises gerbianti ir tarptautinę humanitarinę teisę, demokratijos standartus bei viešųjų reikalų gero valdymo principus, skaidrumą ir pagarbą teisinei valstybei atitinkanti politika.

2.  Misija veikia pagal 2 straipsnyje išdėstytus įgaliojimus.

2 straipsnis

Įgaliojimai

Misijos tikslas – glaudžiai bendradarbiaujant ir koordinuojant veiklą su kitais tarptautinės bendrijos veikėjais, pirmiausia Jungtinėmis Tautomis, bei siekiant 1 straipsnyje numatytų tikslų teikti praktinę paramą vykdant saugumo sektoriaus reformą KDR, kaip apibrėžta patikslintoje bendrojoje koncepcijoje, įskaitant šią veiklą:

▼M1

a) Kongo valdžios institucijoms teikti patarimus ir paramą joms siekiant integruoti, restruktūrizuoti ir atkurti Kongo armiją, pirmiausia:

 prisidedant prie įvairių koncepcijų kūrimo ir nacionalinės politikos formavimo, be kita ko, prie įvairių horizontaliųjų aspektų, apimančių kelias su saugumo sektoriaus reforma KDR susijusias sritis, plėtojimo;

 teikiant paramą komitetams ir kitiems su šiuo darbu susijusiems organams bei prisidedant prie Kongo gyventojų konkrečių prioritetų ir poreikių nustatymo;

 prisidedant prie greitojo reagavimo pajėgų formavimo sąlygų nustatymo ir laipsniško šių pajėgų dislokavimo pagal bendrą armijos reformos planą, gerbiant žmogaus teises, laikantis tarptautinės humanitarinės teisės ir atsižvelgiant į kitus klausimus, susijusius su nuo ginkluotų konfliktų nukentėjusiais vaikais, inter alia, keičiantis patirtimi personalo atrankos, mokymo ir instruktavimo srityse, taip pat nustatant su infrastruktūra ir įranga susijusius poreikius;

b) vykdyti ir užbaigti techninės pagalbos projektą, skirtą KDR gynybos ministerijos mokėjimų sistemai modernizuoti (toliau – mokėjimų sistemos projektas), siekiant įvykdyti šio projekto bendrojoje koncepcijoje apibrėžtas užduotis;

c) remiantis mokėjimų sistemos projektu teikti paramą žmogiškųjų išteklių funkcijoms ir bendros žmogiškųjų išteklių politikos plėtojimui;

d) nustatyti galimybes ir padėti rengti įvairius projektus, kuriuos ES arba jos valstybės narės gali nuspręsti remti vykdant saugumo sektoriaus reformą;

e) koordinuojant su Komisija prižiūrėti konkrečius valstybių narių finansuojamus ar siekiant misijos tikslų pradėtus projektus ir užtikrinti jų įgyvendinimą;

f) atsižvelgiant į poreikius teikti paramą ES specialiajam įgaliotiniui Kivu sutaikinimo proceso komitetų atliekamo darbo srityje;

ir

g) prisidėti užtikrinant visos saugumo sektoriaus reformos srityje vykdomos veiklos nuoseklumą.

▼B

3 straipsnis

Misijos struktūra

Misijos struktūra yra tokia:

a) būstinė Kinšasoje, kurią sudaro:

 misijos vadovybė,

▼M1

 paramos grupė ir

▼B

 ekspertai, paskirti į padalinį, atsakingą už valstybių narių finansuojamų ar įgyvendinamų konkrečių projektų identifikavimą bei paramą jiems;

b) patarėjai, paskirti į pagrindinius postus Gynybos ministerijos Kinšasoje centrinėje administracijoje ir regionų administracijos institucijose, priklausančiose Gynybos ministerijai;

c) grupė, atsakinga už mokėjimų sistemos projektą, kurią sudaro:

 projekto vadovas Kinšasoje, kurį skiria misijos vadovas ir kuris yra jam pavaldus;

 „patarimų, patirties ir įgyvendinimo“ padalinys Kinšasoje, kurį sudaro integruotų brigadų generaliniam štabui nepriklausantis personalas ir ►M1  mobilios ekspertų grupės, dalyvaujančios ◄ integruotų brigadų karinio personalo patikrinimuose; ir

 ekspertai, paskirti į integruotų brigadų generalinį štabą.

4 straipsnis

Įgyvendinimo planas

Misijos vadovas, kuriam padeda Tarybos generalinis sekretoriatas, parengia patikslintą misijos įgyvendinimo planą (OPLAN), kurį tvirtina Taryba.

5 straipsnis

Misijos vadovas

▼M1

1.  Misijos vadovas yra atsakingas už misijos kasdienį valdymą ir už personalo bei drausmės klausimus.

▼B

►M1  2.  Įgyvendindamas misijos įgaliojimus, numatytus 2 straipsnio e punkte, misijos vadovas turi teisę naudoti valstybių narių finansinius įnašus. ◄ Šiuo tikslu misijos vadovas sudaro susitarimus su atitinkamomis valstybėmis narėmis. Šiuose susitarimuose visų pirma nustatoma konkreti tvarka, reglamentuojanti, kaip sprendžiami trečiųjų šalių skundai dėl nuostolių, padarytų misijos vadovo veiksmais ar neveikimu panaudojant lėšas, kurias skyrė prisidedančios valstybės narės jo disponavimui.

Prisidedančios valstybės narės jokiu atveju negali ES ar Tarybos generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio laikyti atsakingais už misijos vadovo veiksmus ar neveikimą panaudojant iš šių valstybių gautas lėšas.

3.  Misijos vadovas pasirašo sutartį su Europos Komisija dėl misijos biudžeto vykdymo.

4.  Misijos vadovas glaudžiai bendradarbiauja su ES specialiuoju įgaliotiniu.

6 straipsnis

Personalas

1.  Misijos ekspertus komandiruoja valstybės narės ir ES institucijos. Kiekviena valstybė narė ar institucija padengia jos komandiruotų ekspertų, išskyrus misijos vadovą, išlaidas, įskaitant kelionės į KDR ir atgal išlaidas, atlyginimus, sveikatos draudimą ir išmokas, išskyrus dienpinigius.

2.  Prireikus misija pagal sutartį samdo tarptautinius civilius darbuotojus ir vietinius darbuotojus.

3.  Visi misijos ekspertai išlieka pavaldūs atitinkamai valstybei narei ar ES institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia vadovaudamiesi misijos interesais. Tiek misijos metu, tiek jai pasibaigus, misijos ekspertai turi užtikrinti su misija susijusių faktų ir informacijos konfidencialumą.

7 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.  Misija turi vieningą pavaldumo tvarką.

2.  Politinis ir saugumo komitetas (PSK) vykdo politinę priežiūrą ir strategiškai vadovauja.

3.  Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis duoda nurodymus misijos vadovui per ES specialųjį įgaliotinį.

4.  Misijos vadovas vadovauja misijai ir atsako už jos kasdienį valdymą.

5.  Misijos vadovas atsiskaito generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui per ES specialųjį įgaliotinį.

6.  ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Tarybai per generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį.

8 straipsnis

Politinė priežiūra ir strateginis vadovavimas

1.  Tarybos atsakomybe PSK atlieka misijos politinę priežiūrą ir jai strategiškai vadovauja. Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal Sutarties 25 straipsnį. Šis įgaliojimas apima teisę iš dalies keisti įgyvendinimo planą ir pavaldumo tvarką. Jis taip pat apima įgaliojimus priimti vėlesnius sprendimus dėl misijos vadovo paskyrimo. Taryba, kuriai padeda generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis, išlaiko teisę spręsti dėl misijos tikslų ir jos nutraukimo.

2.  ES specialusis įgaliotinis misijos vadovui pateikia politines gaires, reikalingas jo pareigoms vykdyti vietiniu lygiu.

3.  PSK reguliariai atsiskaito Tarybai.

4.  PSK reguliariai gauna misijos vadovo ataskaitas. PSK prireikus gali kviesti misijos vadovą į savo posėdžius.

9 straipsnis

Finansinės nuostatos

▼M1

1.  Orientacinė finansavimo suma, skirta su misijos veikla 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. susijusioms išlaidoms padengti, yra 9 700 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su misijos veikla 2008 m. liepos 1 d.–2009 m. birželio 30 d. susijusioms išlaidoms padengti, yra 8 450 000 EUR.

▼B

2.  Iš 1 dalyje numatytos sumos finansuojamoms išlaidoms taikomos šios nuostatos:

a) išlaidos tvarkomos pagal biudžetui taikomas Bendrijos taisykles ir tvarką, išskyrus tai, kad išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe. Trečiųjų valstybių nacionaliniams subjektams leidžiama dalyvauti konkursuose dėl sutarčių sudarymo;

b) misijos vadovas visiškai atsiskaito Komisijai už pagal jo sudarytą sutartį vykdomą veiklą ir yra jos prižiūrimas.

3.  Finansinės priemonės turi atitikti misijos veiklos reikalavimus, įskaitant įrangos suderinamumą.

4.  Su misija susijusios išlaidos gali būti padengiamos nuo šių bendrųjų veiksmų įsigaliojimo dienos.

10 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

1.  Nepažeidžiant ES sprendimų priėmimo autonomijos ir jos bendros institucinės struktūros, trečiosios valstybės gali būti kviečiamos prisidėti prie misijos, jei jos padengia savo komandiruotų darbuotojų išlaidas, įskaitant atlyginimus, bet kokios rizikos draudimą, dienpinigius ir kelionės į KDR bei atgal išlaidas, taip pat prireikus prisideda prie misijos veiklos išlaidų padengimo.

2.  Prie misijos prisidedančios trečiosios valstybės turi tas pačias teises ir pareigas administruojant kasdienę misijos veiklą kaip ir valstybės narės.

3.  Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus dėl siūlomų įnašų priėmimo ir įsteigti Prisidedančiųjų valstybių komitetą.

4.  Išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma sudarant susitarimą Sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Pirmininkaujančiai valstybei narei padedantis generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis gali jos vardu vesti derybas dėl tokio susitarimo. Jei ES ir trečioji valstybė yra sudariusios susitarimą, nustatantį tos trečiosios valstybės dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose sąlygas, tokio susitarimo nuostatos taikomos vykdant misiją.

11 straipsnis

Nuoseklumas ir koordinavimas

1.  Taryba ir Komisija pagal savo atitinkamus įgaliojimus užtikrina šių bendrųjų veiksmų ir Bendrijos išorės veiklos nuoseklumą, vadovaudamosi Sutarties 3 straipsnio antra pastraipa. Taryba ir Komisija bendradarbiauja šiuo tikslu. Susitarimai dėl ES veiklos koordinavimo KDR įgyvendinami tiek Kinšasoje, tiek Briuselyje.

2.  Nepažeidžiant pavaldumo tvarkos, misijos vadovas savo veiksmus kuo labiau derina su Komisijos delegacijos veiksmais.

3.  Nepažeidžiant pavaldumo tvarkos, EUSEC RD Congo misijos vadovas ir EUPOL RD Congo misijos vadovas glaudžiai derina savo veiksmus ir ieško abiejų misijų sąveikos, pirmiausia saugumo sektoriaus reformos KDR horizontaliųjų aspektų sąveikos bei abiejų misijų tarpusavio veiksmų sąveikos.

4.  Pagal savo įgaliojimus ES specialusis įgaliotinis užtikrina EUSEC ir EUPOL RD Congo misijų veiksmų suderinamumą. Su kitais ES veikėjais jis prisideda prie veiklos derinimo su kitų tarptautinių veikėjų, dalyvaujančių vykdant saugumo sektoriaus reformą KDR, veikla.

5.  Misijos vadovas bendradarbiauja su kitais dalyvaujančiais tarptautiniais veikėjais, pirmiausia su MONUC ir su KDR susijusiomis trečiosiomis valstybėmis.

12 straipsnis

Įslaptintos informacijos teikimas

1.  Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui suteikiama teisė teikti trečiosioms šalims, susijusioms su šiais bendraisiais veiksmais, įslaptintą ES informaciją ir dokumentus iki „CONFIDENTIEL UE“ lygio, parengtus šiai misijai, laikantis Tarybos saugumo nuostatų ( 5 ).

2.  Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui suteikiama teisė teikti Jungtinėms Tautoms, atsižvelgiant į misijos veiklos reikmes, įslaptintą ES informaciją ir dokumentus iki „RESTREINT UE“ lygio, parengtus šiai misijai, laikantis Tarybos saugumo nuostatų. Šiuo tikslu sudaromi vietiniai susitarimai.

3.  Atsiradus konkrečiam ir neatidėliotinam poreikiui, generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui suteikiama teisė teikti priimančiai valstybei įslaptintą ES informaciją ir dokumentus iki „RESTREINT UE“ lygio, parengtus šiai misijai, laikantis Tarybos saugumo taisyklių. Visais kitais atvejais tokia informacija ir dokumentai priimančiai valstybei pateikiami laikantis atitinkamos tvarkos atsižvelgiant į priimančios valstybės ir ES bendradarbiavimo lygį.

4.  Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui suteikiama teisė pateikti trečiosioms šalims, susijusioms su šiais bendraisiais veiksmais, neįslaptintus ES dokumentus, susijusius su šios misijos svarstymais Taryboje ir kuriems pagal Tarybos darbo taisyklių ( 6 ) 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinio slaptumo reikalavimas.

13 straipsnis

Misijos ir jos personalo statusas

1.  Misijos darbuotojų statusas, įskaitant atitinkamais atvejais privilegijas, imunitetus ir kitas papildomas garantijas, būtinas misijos įvykdymui ir sklandžiam veikimui, patvirtinamas Sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Pirmininkaujančiai valstybei narei padedantis generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis gali jos vardu vesti derybas dėl tokios tvarkos.

2.  Darbuotoją komandiravusi valstybė ar Bendrijos institucija yra atsakinga už bet kokias su komandiruote susijusias darbuotojo pretenzijas arba pretenzijas dėl darbuotojo. Atitinkama valstybė ar Bendrijos institucija gali pareikšti ieškinį komandiruotam darbuotojui.

14 straipsnis

Saugumas

1.  Misijos vadovas yra atsakingas už EUSEC RD Congo saugumą.

2.  Misijos vadovas vykdo šiuos įpareigojimus laikydamasis ES nuostatų dėl ES personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti misijos veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį ir ją papildančius dokumentus, saugumo.

3.  Pagal įgyvendinimo planą (OPLAN) visam personalui rengiamas atitinkamas mokymas saugumo priemonių srityje. Už saugumą atsakingas EUSEC RD Congo pareigūnas nuolat duoda saugumo nurodymus.

▼M1 —————

▼B

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja 2007 m. liepos 1 d.

▼M1

Jie taikomi iki 2009 m. birželio 30 d.

▼B

17 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.( 1 ) OL L 112, 2005 5 3, p. 20. Bendrieji veiksmai su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2007/192/BUSP (OL L 87, 2007 3 28, p. 22).

( 2 ) OL L 367, 2004 12 14, p. 30. Bendrieji veiksmai su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2006/913/BUSP (OL L 346, 2006 12 9, p. 67).

( 3 ) OL L 116, 2006 4 29, p. 98. Bendrieji veiksmai, panaikinti Bendraisiais veiksmais 2007/147/BUSP (OL L 64, 2007 3 2, p. 44).

( 4 ) OL L 46, 2007 2 16, p. 79.

( 5 ) Sprendimas 2001/264/EB (OL L 101, 2001 4 11, p. 1). Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/952/EB (OL L 346, 2005 12 29, p. 18).

( 6 ) Sprendimas 2006/683/EB, Euratomas (OL L 285, 2006 10 16, p. 47). Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/4/EB, Euratomas (OL L 1, 2007 1 4, p. 9).