2007E0406 — HU — 01.07.2008 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 2007/406/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. június 12.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo)

(HL L 151, 13.6.2007, p.52)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 2008/491/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE (2008. június 26.)

  L 168

42

28.6.2008
▼B

A TANÁCS 2007/406/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. június 12.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo)AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 25. cikke harmadik albekezdésére és 28. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

mivel

(1)

A KDK kormányának hivatalos felkérését követően a Tanács 2005. május 2-án elfogadta a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo) szóló, 2005/355/KKBP együttes fellépést ( 1 ), elsősorban a KDK-ban zajló átmeneti folyamat – beleértve egy átszervezett és egységes nemzeti hadsereg létrehozását – támogatása érdekében; az átmenetet a kongói felek által 2002. december 17-én Pretoriában aláírt, átfogó és mindent magában foglaló megállapodás, valamint az ezt követő, 2003. április 2-án Sun City-ben aláírt záróokmány indította el.

(2)

A harmadik kongói köztársaság alkotmányának 2005-ös megerősítését követően a 2006-ban tartott választások az átmeneti folyamat végét jelentették, és lehetővé tették azt, hogy 2007-ben létrejöjjön egy kormány, amely kormányprogramot fogadott el, amelyben többek között a biztonsági ágazat reformját, nemzeti koncepció kialakítását, valamint a rendőrség, a fegyveres erők és az igazságszolgáltatás területét érintő, elsődleges reformintézkedéseket irányoztak elő.

(3)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a Biztonsági Tanács több határozata révén megerősítette, hogy támogatja az átmeneti folyamatot és a biztonsági ágazat reformját, és az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Missziója (MONUC) révén hozzájárul az ország biztonságához és stabilitásához. 2007. május 15-én az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa elfogadta az 1756 (2007) sz. határozatot, amely meghosszabbítja a MONUC megbízatását, és lehetővé teszi számára, hogy a többi nemzetközi partnerrel, és különösen az Európai Unióval (EU) szoros együttműködésben hozzájáruljon a kormány támogatását célzó erőfeszítésekhez a biztonsági ágazat reformjának kezdeti tervezési folyamata során.

(4)

Az EU állandó támogatást nyújtott a KDK-beli átmeneti folyamathoz és a biztonsági ágazat reformjához, többek között két további együttes fellépés elfogadásával: az Európai Uniónak az Integrált Rendőri Egységre vonatkozó kinshasai (KDK) rendőri missziójáról (EUPOL „Kinshasa”) szóló, 2004. december 9-i 2004/847/KKBP együttes fellépés ( 2 ), valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Missziójának (MONUC) a választási folyamat során történő támogatására irányuló európai uniós katonai műveletről szóló, 2006. április 27-i 2006/319/KKBP együttes fellépés ( 3 ).

(5)

Az EU, egy átfogó megközelítés érdekének tudatában, amely összekapcsolja az e téren indított kezdeményezéseket, a Tanács által 2006. szeptember 15-én elfogadott következtetésekben jelezte, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetével szorosan együttműködve készen áll arra, hogy összehangolja a nemzetközi közösség által a biztonsági ágazat területén tett erőfeszítéseket a kongói hatóságok e téren való támogatása céljából.

(6)

2007. május 14-én a Tanács jóváhagyta a KDK biztonsági ágazatának reformja keretében tanács- és segítségnyújtási misszió folytatására vonatkozó, felülvizsgált általános koncepciót.

(7)

2007. május 14-én a Tanács jóváhagyott egy az európai biztonsági és védelmi politika keretében vezetett, a biztonsági ágazat reformjával kapcsolatos rendőri misszióra és annak a Kongói Demokratikus Köztársaság igazságszolgáltatásával való kapcsolatára vonatkozó műveleti koncepciót, EUPOL ED Congo elnevezéssel. 2007. június 12-én a Tanács elfogadta a biztonsági ágazat reformjának keretében megbízott rendőri misszió és annak a Kongói Demokratikus Köztársaság igazságszolgáltatásával kialakított kapcsolatára vonatkozó tanácsi együttes fellépést (EUPOL RD Congo). Ez a misszió lép majd az EUPOL „Kinshasa” helyébe.

(8)

A két, az EUPOL RD Congo és az EUSEC RD Congo misszió közötti szinergiákat támogatni kell, figyelemmel arra a lehetőségre is, hogy a két misszió esetleg egyetlen misszióvá olvad össze.

(9)

Az EU KDK-ban folytatott tevékenységei koherenciájának megerősítése céljából a lehető legszorosabb koordinációt kell biztosítani a különböző uniós szereplők között mind Kinshasában, mind Brüsszelben, elsősorban megfelelő megállapodások révén. Az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős európai uniós különleges képviselőnek (EUKK) – tekintettel megbízatására – e tekintetben fontos szerepet kell betöltenie.

(10)

2007. február 15-én a Tanács elfogadta a 2007/112/KKBP együttes fellépést ( 4 ), amely Roeland VAN DE GEER-t az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős új különleges képviselőjévé nevezi ki.

(11)

A főtitkár/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője 2007. május 11-i keltezésű levelében tájékoztatta a KDK kormányát az EU megújult kötelezettségvállalásáról.

(12)

A 2005/355/KKBP együttes fellépés a misszió megerősítés érdekében több ízben módosításra került, nevezetesen a KDK védelmi minisztériuma fizetési láncának javítását célzó technikai segítségnyújtási projekt létrehozásáról szóló, 2005/868/KKBP együttes fellépéssel, valamint a tagállamok által finanszírozott vagy végrehajtott konkrét projektek támogatásával megbízott egység és a regionális katonai közigazgatási szinten működő tanácsadók telepítéséről szóló 2007/192/KKBP együttes fellépéssel. A misszió megbízatása 2007. június 30-ig tart, és azt a misszióra vonatkozó, felülvizsgált koncepció fényében meg kell újítani és felül kell vizsgálni.

(13)

Az egyértelműség érdekében az említett együttes fellépés és annak egymást követő módosításai helyébe új együttes fellépésnek kell lépnie.

(14)

Szükséges lenne, hogy az Európai Tanács által meghatározott általános iránymutatásoknak megfelelően harmadik államok is részt vegyenek a projektben.

(15)

A KDK-beli jelenlegi biztonsági helyzet romolhat, és ennek súlyos következményei lehetnek a demokrácia, a jogállamiság, valamint a nemzetközi és regionális biztonság megerősítésének folyamatára. Az EU-nak a politikai erőfeszítésben és az eszközök biztosításában megnyilvánuló folyamatos elkötelezettsége elősegíti a régió stabilitásának megteremtését,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:1. cikk

A misszió

(1)  Az Európai Unió (EU) a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében az „EUSEC RD Congo” megnevezésű tanácsadó és segítségnyújtó missziót folytat, amelynek célja, hogy elősegítsék a KDK különböző fegyveres csoportok integrációjának befejezését, valamint hogy hozzájáruljanak a kongói hadsereg átszervezését és újjáalakítását célzó kongói erőfeszítésekhez. A misszió közvetlenül vagy egyedi projektek révén tanácsot és segítséget nyújt az illetékes kongói hatóságoknak, szem előtt tartva az emberi jogokkal, a nemzetközi humanitárius joggal, a demokratikus normákkal, valamint a közügyek megfelelő kezelése, az átláthatóság és a jogállamiság elvével összeférő politikák előmozdítását.

(2)  A misszió a 2. cikk szerinti megbízatásnak megfelelően tevékenykedik.

2. cikk

Megbízatás

A misszió célja, hogy a nemzetközi közösség más szereplőivel, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetével szoros együttműködésben és összehangoltan, valamint az 1. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása révén konkrét támogatást nyújtson a biztonsági ágazat reformja területén a KDK-ban, az általános koncepcióban meghatározottak szerint, beleértve a következőket:

▼M1

a) tanács- és segítség nyújtása a kongói hatóságoknak a kongói hadsereg integrációját, átszervezését és újjáalakítását célzó munkák során, többek között az alábbiak révén:

 a különböző nemzeti koncepciók és politikák kialakításának elősegítése, beleértve a horizontális szempontokat érintő munkákat, amelyek kiterjednek a KDK-ban a biztonsági ágazat reformjával kapcsolatos valamennyi területre,

 támogatás nyújtása az ebben a munkában részt vevő bizottságok és szervek munkájához, továbbá a kongói nép prioritásainak és konkrét szükségleteinek meghatározásához való hozzájárulás,

 hozzájárulás a gyorsreagálású haderő kialakítására vonatkozó szabályok meghatározásához, és a gyorsreagálású haderő fokozatos létrehozásához;

b) a KDK védelmi minisztériuma fizetési láncának modernizációjára vonatkozó technikai segítségnyújtási projekt (a továbbiakban: a fizetési láncra vonatkozó projekt) lefolytatása és befejezése, a projekt általános koncepciójában meghatározott feladatok teljesítése érdekében;

c) a fizetési lánccal kapcsolatos projekt keretében támogatásnyújtás az emberi erőforrásokkal kapcsolatos funkcióhoz és az emberi erőforrásokra vonatkozó általános politika kidolgozásához;

d) különböző projektek és lehetőségek meghatározása és kidolgozásuk elősegítése, amelyeknek a biztonsági ágazat reformjával kapcsolatban való támogatásáról az EU vagy tagállamai döntést hozhatnak;

e) a misszió célkitűzései keretében a tagállamok által finanszírozott vagy kezdeményezett konkrét projektek végrehajtásának a Bizottsággal együttműködésben való felügyelete és biztosítása;

f) az EUKK támogatása a kivui megbékélési folyamat érdekében a bizottságok által folytatott munka keretében;

és

g) a biztonsági ágazat reformja területén kifejtett erőfeszítések egészének összhangja biztosításához történő hozzájárulás.

▼B

3. cikk

A misszió felépítése

A misszió felépítése a következő:

a) kinshasai iroda, amely a következőkből áll:

 a misszió vezetősége;

▼M1

 egy támogatóegység, és

▼B

 a tagállamok által finanszírozott vagy végrehajtott konkrét projektek meghatározásával és támogatásával megbízott egységhez kirendelt szakértők.

b) a kinshasai védelmi minisztérium központi közigazgatási kulcshelyeire, valamint ezen minisztérium regionális közigazgatási szerveihez kirendelt tanácsadók.

c) a fizetési láncra vonatkozó projekttel megbízott csoport, amely az alábbiakat foglalja magában:

 egy kinshasai székhellyel rendelkező, a misszióvezető által kinevezett és az ő irányítása alatt tevékenykedő projektvezető;

 egy kinshasai székhellyel rendelkező „tanácsadó, szakértői és végrehajtó” egység, amelynek személyzete azokból áll, akik nem tartoznak az integrált katonai egységek vezérkarához, beleértve az integrált katonai egységek katonai személyi állományának ellenőrzésében részt vevő ►M1  szakértők mobil csoportjait ◄ ; és

 az integrált katonai egységek vezérkarához tartozó szakértők.

4. cikk

Végrehajtási terv

A misszióvezető a Tanács Főtitkársága közreműködésével kidolgozza a misszió felülvizsgált végrehajtásának tervét (OPLAN), amelyet a Tanács jóváhagy.

5. cikk

Misszióvezető

▼M1

(1)  A misszióvezető ellátja a misszió napi irányítási feladatait, és felel a személyzeti állományért, valamint felelős fegyelmi ügyekben.

▼B

►M1  (2)  A missziónak a 2. cikk e) pont szerinti megbízatása keretében a misszióvezetőnek felhatalmazása van arra, hogy a tagállamok pénzügyi hozzájárulásaihoz folyamodjon. ◄ E célból a misszióvezető megállapodást köt az érintett tagállamokkal. A megállapodások nevezetesen konkrét részletes szabályokat állapítanak meg a harmadik felektől származó, a misszióvezetőnek a hozzájáruló tagállamok által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök kezelése során hozott intézkedései vagy elkövetett mulasztásai révén okozott károkkal kapcsolatos panaszok orvoslására.

A misszióvezetőnek a tagállamok pénzeszközei kezelése során hozott intézkedéseivel vagy elkövetett mulasztásaival járó felelősséget a hozzájáruló tagállamok semmilyen esetben sem háríthatják az EU-ra vagy a Tanács főtitkárára/a főképviselőre.

(3)  A misszió költségvetésének végrehajtása érdekében a misszióvezető szerződést ír alá az Európai Bizottsággal.

(4)  A misszióvezető szorosan együttműködik az EUKK-val.

6. cikk

Személyzeti állomány

(1)  A misszió szakértőit a tagállamok és az EU intézményei rendelik ki. A misszióvezető kivételével az egyes tagállamok vagy intézmények viselik az általuk kirendelt szakértőkkel kapcsolatos költségeket, beleértve a KDK-ba be-, illetve az onnan történő kiutazás költségeit, a fizetéseket, az orvosi ellátást, valamint a napidíjon kívüli juttatásokat.

(2)  A misszió szükség szerint szerződéses alapon alkalmaz nemzetközi polgári és helyi személyzetet.

(3)  A misszió minden szakértője továbbra is az adott tagállam vagy EU-intézmény felügyelete alá tartozik, feladatait és hivatalát a misszió érdekében látja el. Mind a misszió fennállásának időtartama, mind annak megszűnése után a misszió szakértői a vonatkozó tényeket és információkat kötelesek a legnagyobb titoktartással kezelni.

7. cikk

Hivatali rend

(1)  A misszió egységes hivatali renddel rendelkezik.

(2)  A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) gyakorolja a politikai ellenőrzést és a stratégiai irányítást.

(3)  A főtitkár/főképviselő az EUKK-n keresztül iránymutatást ad a misszióvezető számára.

(4)  A misszióvezető vezeti a missziót és ellátja annak napi irányítását.

(5)  A misszióvezető az EUKK-n keresztül számol be a főtitkár/főképviselőnek.

(6)  Az EUKK a főtitkár/főképviselőn keresztül számol be a Tanácsnak.

8. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)  A PBB a Tanács felügyelete alatt politikai ellenőrzést és stratégiai irányítást gyakorol a misszió felett. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a Szerződés 25. cikkének értelmében meghozza a megfelelő döntéseket. Ez a felhatalmazás magában foglalja a végrehajtási terv és a hivatali rend módosításához szükséges hatáskört. Ezen felül a misszióvezető kinevezésére vonatkozó későbbi döntések meghozatalához szükséges hatásköröket foglalja magában. A misszió céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali jogkör továbbra is – a főtitkár/főképviselő közreműködésével – a Tanácsot illeti.

(2)  Az EUKK politikai iránymutatást nyújt a misszió vezetőjének helyi feladata ellátásához.

(3)  A PBB rendszeres időközönként beszámol a Tanácsnak.

(4)  A PBB rendszeres időközönként jelentést kap a misszióvezetőtől. A PBB szükség esetén meghívhatja üléseire a misszióvezetőt.

9. cikk

Pénzügyi rendelkezések

▼M1

(1)  A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2007. július 1-től2008. június 30-ig tartó időszakra 9 700 000 EUR.

A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2008. július 1-től2009. június 30-ig tartó időszakra 8 450 000 EUR.

▼B

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokra az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) a kiadásokat a Közösség költségvetési ügyekben alkalmazandó szabályainak és eljárásainak megfelelően kell kezelni azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdonában. Harmadik országok állampolgárai pályázhatnak szerződéskötésre;

b) a misszióvezető a szerződése keretében végzett tevékenységeiről teljes jelentési kötelezettséggel tartozik a Bizottságnak, amely felügyeli a misszióvezető tevékenységét.

(3)  A pénzügyi rendelkezések tiszteletben tartják a misszió operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását is.

(4)  A misszióval kapcsolatos költségek a jelen együttes fellépés hatályba lépésétől kezdve elszámolhatók.

10. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)  Az EU döntéshozatali autonómiájának és egységes intézményi keretének sérelme nélkül harmadik államok felkérést kaphatnak a misszióban való közreműködésre, amennyiben viselik az általuk kirendelt személyzettel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, a teljes körű biztosítást, a napidíjat, valamint a KDK-ba való beutazás és az onnan történő kiutazás költségeit, továbbá megfelelő módon hozzájárulnak a misszió működési költségeihez.

(2)  A misszióban részt vevő harmadik államoknak a misszió napi irányítását illetően ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik vannak, mint a tagállamoknak.

(3)  A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a felajánlott hozzájárulások elfogadásával kapcsolatban hozza meg a megfelelő döntéseket, és hozza létre a hozzájáruló felek bizottságát.

(4)  A harmadik államok részvételére vonatkozó pontos szabályok a Szerződés 24. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően megkötendő megállapodás tárgyát képezik. Az elnökség munkáját segítő főtitkár/főképviselő jogosult az elnökség nevében ezekről a szabályokról tárgyalni. Amennyiben az EU és egy harmadik állam olyan megállapodást kötött, amely keretet biztosít e harmadik állam részvételére az EU válságkezelési műveleteiben, akkor ennek a megállapodásnak a rendelkezései alkalmazandók a misszió keretében.

11. cikk

Összhang és koordináció

(1)  A Tanács és a Bizottság a szerződés 3. cikke második albekezdésének megfelelően saját hatásköreikkel összhangban felügyelik ezen együttes fellépés és a Közösség külső tevékenységei közötti összhangot. A Tanács és a Bizottság ennek érdekében együttműködik. Az EU KDK-beli tevékenységeinek koordinációjával kapcsolatos szabályozást kell kialakítani mind Kinshasában, mind Brüsszelben.

(2)  A hivatali rend sérelme nélkül a misszióvezető a Bizottság küldöttségével is szorosan összehangoltan végzi tevékenységét.

(3)  A hivatali rend sérelme nélkül az EUSEC RD Congo misszió vezetője és az EUPOL RD Congo misszió vezetője szorosan összehangolják intézkedéseiket, és a két misszió közötti szinergiára törekszik, különösen a biztonsági ágazat KDK-beli reformjának horizontális szempontjait illetően, valamint a feladatoknak a két misszió közötti megosztása keretében.

(4)  Megbízatásával összhangban az EUKK biztosítja az EUSEC és az EUPOL RD Congo misszió által tett intézkedések koherenciáját. Elősegíti a biztonsági ágazat KDK-beli reformjában részt vevő többi nemzetközi szereplővel való koordinációt.

(5)  A misszióvezető együttműködik a jelenlévő többi nemzetközi szereplővel, különösen a MONUC-kal és a KDK-ban kötelezettséget vállaló harmadik államokkal.

12. cikk

Minősített információk kiadása

(1)  A főtitkár/főképviselő a Tanács biztonsági szabályzatának ( 5 ) megfelelően jogosult a művelet céljára készült EU-s minősített információkat és dokumentumokat a „CONFIDENTIEL UE” szintig az ezen együttes fellépéshez csatlakozó harmadik államok részére átadni.

(2)  A főtitkár/főképviselő továbbá a misszió operatív igényeinek függvényében és a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően jogosult a művelet céljára készült EU-s minősített információkat és dokumentumokat a „RESTREINT UE” szintig az Egyesült Nemzetek Szervezete részére átadni. E célból helyi szabályozást kell kidolgozni.

(3)  Konkrét és azonnali operatív igény esetén a főtitkár/főképviselő jogosult a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően a művelet céljára készült EU-s minősített információkat és dokumentumokat „RESTREINT UE” szintig a fogadó állam részére is átadni. Minden más esetben a fogadó állam részére ilyen információk és dokumentumok átadására a fogadó államnak az EU-val való együttműködési szintjének megfelelő eljárások szerint kerül sor.

(4)  A főtitkár/főképviselő jogosult az ezen együttes fellépéshez csatlakozó harmadik államok részére átadni a Tanács eljárási szabályzata ( 6 ) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a művelettel kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó, szakmai titoktartás alá tartozó, nem minősített EU-s dokumentumokat.

13. cikk

A misszió és személyi állományának jogállása

(1)  A misszió személyi állományának jogállását – beleértve adott esetben a misszió végrehajtásához és zavartalan működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat is – a Szerződés 24. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni. Az elnökség munkáját segítő főtitkár/főképviselő jogosult a fentiek részletes szabályairól az elnökség nevében tárgyalást folytatni.

(2)  A személyzeti állomány tagjait kirendelő állam vagy közösségi intézmény áll helyt akár az alkalmazottak részéről, akár velük összefüggésben, a kirendeléssel kapcsolatban felmerülő minden igény teljesítéséért. A szóban forgó állam vagy közösségi intézmény feladata a személyzeti állomány kirendelt tagja elleni mindenfajta eljárás megindítása.

14. cikk

Biztonság

(1)  A misszióvezető felel az EUSEC RD Congo biztonságáért.

(2)  A misszióvezető ezt a feladatot a szerződés V. címe és a vonatkozó dokumentumok szerinti operatív feladatban részt vevő, az EU területén kívül bevetett uniós személyi állományok biztonságára vonatkozó európai uniós irányelvekkel összhangban gyakorolja.

(3)  A végrehajtási tervvel összhangban az egész személyi állomány a biztonsági intézkedéseknek megfelelő képzésben részesül. A biztonságért felelős EUSEC RD Congo tiszt rendszeresen tart a biztonsági előírásokkal kapcsolatos emlékeztető tájékoztatást.

▼M1 —————

▼B

16. cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez az együttes fellépés 2007. július 1-én lép hatályba.

▼M1

Ezt az együttes fellépést 2009. június 30-ig kell alkalmazni.

▼B

17. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.( 1 ) HL L 112., 2005.5.3., 20. o. A legutóbb a 2007/192/KKBP együttes fellépéssel (HL L 87., 2007.3.28., 22. o.) módosított együttes fellépés.

( 2 ) HL L 367., 2004.12.14., 30. o. A legutóbb a 2006/913/KKBP együttes fellépéssel (HL L 346., 2006.12.9., 67. o.) módosított együttes fellépés.

( 3 ) HL L 116., 2006.4.29., 98. o. A 2007/147/KKBP együttes fellépéssel (HL L 64., 2007.3.2., 44. o.) hatályon kívül helyezett együttes fellépés.

( 4 ) HL L 46., 2007.2.16., 79. o.

( 5 ) A 2001/264/EK (HL L 101., 2001.4.11., 1. o.). A legutóbb a 2005/952/EK (HL L 346., 2005.12.29., 18. o.) módosított határozat.

( 6 ) A 2006/683/EK Euratom határozat (HL L 285., 2006.10.16., 47. o.). A 2007/4/EK Euratom határozattal (HL L 1., 2007.1.4., 9. o.) módosított határozat.