2007E0406 — FI — 01.07.2008 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2007/406/YUTP,

hyväksytty 12 päivänä kesäkuuta 2007,

Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta (EUSEC RD Congo)

(EYV L 151, 13.6.2007, p.52)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2008/491/YUTP, hyväksytty 26 päivänä kesäkuuta 2008,

  L 168

42

28.6.2008
▼B

NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2007/406/YUTP,

hyväksytty 12 päivänä kesäkuuta 2007,

Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta (EUSEC RD Congo)EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 25 artiklan kolmannen kohdan ja 28 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä toukokuuta 2005 Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen esittämän virallisen pyynnön johdosta yhteisen toiminnan 2005/355/YUTP Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta ( 1 )”EUSEC RD Congo”. Operaation tarkoituksena on erityisesti tukea Kongon demokraattisen tasavallan siirtymäprosessia, johon kuuluu uudelleen järjestetyn ja integroidun kansallisen armeijan muodostaminen, joka aloitettiin kongolaisten osapuolten Pretoriassa 17 päivänä joulukuuta 2002 allekirjoittamalla laajalla ja kattavalla sopimuksella ja sen jälkeen Sun Cityssä 2 päivänä huhtikuuta 2003 allekirjoitetulla päätösasiakirjalla.

(2)

Sen jälkeen kun kolmannen Kongon tasavallan perustuslaki ratifioitiin vuonna 2005, Kongon demokraattisessa tasavallassa vuonna 2006 pidetyt vaalit päättivät siirtymäprosessin ja tekivät mahdolliseksi muodostaa vuonna 2007 hallituksen, joka on hyväksynyt hallitusohjelman, johon sisältyy muun muassa turvallisuusalan kokonaisuudistus, kansallisen toiminta-ajatuksen määrittäminen ja poliisia, asevoimia ja oikeusalaa koskevia ensisijaisia uudistustoimia.

(3)

Yhdistyneet Kansakunnat on vahvistanut tukensa siirtymäprosessille ja turvallisuusalan uudistukselle useissa turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa ja toteuttaa Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUC), jolla edistetään maan turvallisuutta ja vakautta. Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 15 päivänä toukokuuta 2007 päätöslauselman 1756 (2007), jolla jatketaan MONUC-operaation toimeksiantoa ja mahdollistetaan tiiviisti muiden kansainvälisten kumppaneiden ja erityisesti Euroopan unionin (EU) kanssa koordinoiden operaation panos pyrkimyksiin, joiden tarkoituksena on tukea hallitusta turvallisuusalan uudistuksen suunnittelun alkuvaiheessa.

(4)

EU on antanut jatkuvaa tukea Kongon demokraattisen tasavallan siirtymäprosessille ja turvallisuusalan uudistukselle muun muassa hyväksymällä kaksi muuta yhteistä toimintaa: yhteisen toiminnan 2004/847/YUTP, hyväksytty 9 päivänä joulukuuta 2004, integroitua poliisiyksikköä koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta Kinshasassa (Kongon demokraattinen tasavalta) (EUPOL Kinshasa) ( 2 ) ja yhteisen toiminnan 2006/319/YUTP, hyväksytty 27 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Yhdistyneiden Kansakuntien Kongon demokraattisessa tasavallassa olevien tarkkailijajoukkojen (MONUC) tukemiseksi vaaliprosessin aikana ( 3 ) (Operaatio EUFOR RD Congo).

(5)

Tietoisena kattavan lähestymistavan tarpeesta käynnissä olevien eri aloitteiden yhdistämiseksi, EU ilmaisi neuvoston 15 päivänä syyskuuta 2006 antamissa päätelmissä valmiutensa koordinoida kansainvälisen yhteisön turvallisuusalalla toteuttamia toimia läheisessä yhteistyössä YK:n kanssa tukeakseen Kongon viranomaisia tällä alalla.

(6)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä toukokuuta 2007 Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevan neuvonta- ja avustusoperaation jatkamista koskevan tarkistetun yleisen toiminta-ajatuksen.

(7)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä toukokuuta 2007, Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevan poliisioperaation ja sen oikeuslaitosta koskevan osan (EUPOL RD Congo) toiminta-ajatuksen. Neuvosto hyväksyi 12 päivänä kesäkuuta 2007 yhteisen toiminnan Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta ja sen oikeuslaitosta koskevasta osasta (EUPOL RD Congo). Kyseisellä operaatiolla korvataan EUPOL Kinshasa -operaatio.

(8)

Näiden kahden operaation, EUPOL RD Congo ja EUSEC RD Congo, välistä synergiaa olisi edistettävä, ottaen huomioon myös mahdollisuus, että ne yhdistetään yhdeksi operaatioksi.

(9)

EU:n Kongon demokraattisessa tasavallassa toteuttamien toimien johdonmukaisuuden parantamiseksi Kinshasassa ja Brysselissä olisi varmistettava mahdollisimman tiivis koordinointi EU:n eri toimijoiden välillä muun muassa tarkoituksenmukaisten järjestelyjen avulla. Afrikan suurten järvien alueelle nimitetyn EU:n erityisedustajan olisi toimittava tältä osin merkittävässä asemassa toimeksiantonsa mukaisesti.

(10)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä helmikuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/112/YUTP ( 4 ) Roeland VAN DE GEERin nimittämisestä Euroopan unionin uudeksi erityisedustajaksi Afrikan suurten järvien alueelle.

(11)

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimiva pääsihteeri osoitti 11 päivänä toukokuuta 2007 Kongon demokraattisen tasavallan hallitukselle kirjeen, jossa esitetään EU:n uudistettu sitoumus.

(12)

Yhteistä toimintaa 2005/355/YUTP on muutettu useaan kertaan operaation vahvistamiseksi, erityisesti yhteisellä toiminnalla 2005/868/YUTP Kongon demokraattisen tasavallan puolustusministeriön maksujärjestelyjen parantamiseen liittyvän teknisen avustushankkeen toteuttamisesta sekä yhteisellä toiminnalla 2007/192/YUTP sellaisen yksikön perustamisesta, joka vastaa niiden erityishankkeiden tukemisesta, joita jäsenvaltiot tai neuvonantajat rahoittavat tai joita ne panevat täytäntöön maakunnallisten sotilashallintoelinten tasolla. Operaation toimeksianto on voimassa 30 päivänä kesäkuuta 2007, ja sitä pitäisi jatkaa ja tarkistaa operaation tarkistetun toiminta-ajatuksen pohjalta.

(13)

Selkeyden vuoksi on tarkoituksenmukaista korvata kyseinen yhteinen toiminta muutoksineen uudella yhteisellä toiminnalla.

(14)

Kolmansien maiden olisi osallistuttava hankkeeseen Eurooppa-neuvoston määrittelemien yleisten suuntaviivojen mukaisesti.

(15)

Kongon demokraattisen tasavallan nykyinen turvallisuustilanne saattaa huonontua, millä voi olla vakavia seurauksia demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä kansainvälisen ja alueellisen turvallisuuden vahvistamisprosessille. EU:n jatkuva sitoutuminen poliittisiin ponnisteluihin ja voimavarojen toimittamiseen edesauttaa alueen vakauttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:1 artikla

Operaatio

1.  Euroopan unioni (EU) toteuttaa Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevan neuvonta- ja avustusoperaation, ”EUSEC RD Congo”, jolla on tarkoitus edesauttaa Kongon demokraattisen tasavallan eri aseistautuneiden ryhmien integroinnin onnistumista ja edesauttaa Kongon pyrkimyksiä Kongon armeijan järjestämiseksi ja muodostamiseksi uudelleen. Operaatiossa on tarkoitus antaa neuvoja ja apua suoraan Kongon toimivaltaisille viranomaisille tai konkreettisten hankkeiden avulla varmistaen ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, demokratianormien sekä hyvän hallintotavan periaatteen ja avoimuus- ja oikeusvaltioperiaatteen kanssa yhdenmukaisten politiikkojen edistämisen.

2.  Operaatio toimii 2 artiklassa tarkoitetun tehtävänmäärittelyn mukaisesti.

2 artikla

Tehtävänmäärittely

Operaation tarkoituksena on antaa Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistuksen alalla käytännön tukea tarkistetun yleisen toiminta-ajatuksen mukaisesti tiiviissä yhteistyössä ja koordinoidusti muiden kansainvälisen yhteisön toimijoiden, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien, kanssa, 1 artiklassa olevien tavoitteiden mukaisesti, mukaan lukien:

▼M1

a) neuvoa ja avustaa Kongon viranomaisia niiden toimissa, joiden tavoitteena on Kongon armeijan integrointi, uudelleenjärjestäminen ja uudelleenmuodostaminen, erityisesti:

 myötävaikuttamalla kansallisten toiminta-ajatusten ja politiikkojen kehittämiseen, myös toimiin, jotka koskevat horisontaalisia näkökohtia, joihin sisältyvät kaikki Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistukseen liittyvät alat;

 antamalla tukea näihin toimiin osallistuville komiteoille ja elimille sekä myötävaikuttamalla kongolaisten ensisijaisten tavoitteiden ja konkreettisten tarpeiden määrittämiseen;

 myötävaikuttamalla, myös antamalla asiantuntija-apua henkilöstön valintaa ja koulutusta sekä infrastruktuuri- ja materiaalitarpeiden arviointia varten, nopean toiminnan joukkojen järjestämistä koskevien sääntöjen määrittelemiseen ja joukkojen asteittaiseen käyttöön ottoon asevoimien uudistamista koskevan kokonaissuunnitelman puitteissa ja ihmisoikeuksia, kansainvälistä humanitaarista oikeutta, tasa-arvoa ja aseellisiin konflikteihin joutuneita lapsia koskevia periaatteita kunnioittaen;

b) toteuttaa ja saattaa päätökseen Kongon demokraattisen tasavallan puolustusministeriön maksujärjestelyjen parantamiseen liittyvä tekninen avustushanke, jäljempänä ”maksujärjestelyhanke”, sitä koskevassa yleisessä toiminta-ajatuksessa määriteltyjen tehtävien täyttämiseksi;

c) tukea henkilöstöhallintoa ja yleisen henkilöstöpolitiikan kehittämistä maksujärjestelyhankkeen pohjalta,

d) määrittää sellaisia eri hankkeita ja vaihtoehtoja, joita EU tai sen jäsenvaltiot voivat päättää tukea turvallisuusalan uudistuksen alalla, ja osallistua niiden laatimiseen;

e) valvoa jäsenvaltioiden rahoittamia tai aloittamia erityishankkeita ja varmistaa niiden toteuttaminen operaation tavoitteiden mukaisesti komission kanssa koordinoiden;

f) toimittaa tarvittaessa tukea EU:n erityisedustajalle Kivun rauhanpalauttamisprosessista vastaavien komiteoiden toiminnan puitteissa,

sekä

g) edistää kaikkien turvallisuusalan uudistuksen osalta toteutettavien toimien johdonmukaisuuden varmistamista.

▼B

3 artikla

Operaation rakenne

Operaation rakenne on seuraava:

a) Kinshasassa sijaitseva toimisto, johon kuuluvat

 operaation johto;

▼M1

 tukiyksikkö; ja

▼B

 asiantuntijat, jotka sijoitetaan yksikköön, joka vastaa erityisesti jäsenvaltioiden rahoittamien tai toteuttamien erityishankkeiden yksilöimisestä ja niille annettavasta tuesta;

b) neuvonantajat, jotka sijoitetaan puolustusministeriön keskushallintoon Kinshasassa sekä puolustusministeriön alaisuuteen kuuluviin maakunnallisiin hallintoelimiin;

c) maksujärjestelyhankkeesta vastaava ryhmä, johon kuuluu:

 Kinshasassa toimiva hankkeen johtaja, jonka operaation johtaja nimittää ja joka toimii hänen alaisuudessaan;

 Kinshasassa toimiva neuvonnasta, asiantuntemuksesta ja toteutuksesta vastaava osasto, joka koostuu henkilöistä, joita ei ole lähetetty integroitujen prikaatien esikuntiin, sekä ►M1  liikkuvista asiantuntijaryhmistä ◄ , joka osallistuu integroitujen prikaatien sotilashenkilöstön valvontaan; ja

 integroitujen prikaatien esikuntiin lähetettyjä asiantuntijoita.

4 artikla

Täytäntöönpanosuunnitelma

Operaation johtaja laatii neuvoston pääsihteeristön avustamana operaation tarkistetun täytäntöönpanosuunnitelman (OPLAN), jonka neuvosto hyväksyy.

5 artikla

Operaation johtaja

▼M1

1.  Operaation johtaja huolehtii operaation päivittäisestä hallinnosta ja vastaa henkilöstöstä ja kurinpidosta.

▼B

►M1  2.  Operaation johtajalla on lupa käyttää jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia 2 artiklan e alakohdassa esitetyn operaation tehtävänmäärittelyn puitteissa. ◄ Tätä varten operaation johtaja tekee sopimuksen asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa. Sopimuksella säännellään varsinkin yksityiskohtaisia erityisjärjestelyjä, jotka koskevat valitusten käsittelyä sellaisissa tapauksissa, joissa valituksen on tehnyt kolmas osapuoli ja valitus johtuu operaation johtajan toimista tai laiminlyönneistä aiheutuneista vahingoista niiden varojen käytössä, jotka rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot ovat antaneet tämän käyttöön.

Rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot eivät voi missään tapauksessa pitää EU:ta tai korkeana edustajana toimivaa neuvoston pääsihteeriä vastuullisina operaation johtajan toimista tai laiminlyönneistä, jotka liittyvät näiden valtioiden varojen käyttöön.

3.  Toteuttaakseen operaation talousarvion operaation johtaja allekirjoittaa sopimuksen Euroopan komission kanssa.

4.  Operaation johtaja toimii tiiviissä yhteistyössä Euroopan unionin erityisedustajan kanssa.

6 artikla

Henkilöstö

1.  Operaatioon osallistuvat asiantuntijat ovat jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten lähettämiä. Operaation johtajaa lukuun ottamatta kukin jäsenvaltio tai toimielin vastaa lähetetyistä asiantuntijoista aiheutuvista kuluista, kuten matkakuluista Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja takaisin, palkoista, terveydenhuollosta sekä kulukorvauksista, lukuun ottamatta päivärahoja.

2.  Operaatio ottaa palvelukseen sopimussuhteista kansainvälistä siviilihenkilöstöä ja paikallista henkilöstöä tarpeen mukaan.

3.  Kaikki operaatioon osallistuvat asiantuntijat toimivat jäsenvaltion tai EU:n toimivaltaisen toimielimen alaisuudessa sekä hoitavat tehtäviään ja toimivat operaation edun mukaisesti. Operaatioon osallistuvien asiantuntijoiden on noudatettava sekä operaation aikana että sen jälkeen ehdotonta vaitiolovelvollisuutta kaikkien operaatioon liittyvien tosiasioiden ja tietojen osalta.

7 artikla

Johtamisjärjestely

1.  Operaatiossa noudatetaan yhtenäistä johtamisjärjestelyä.

2.  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea vastaa poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta.

3.  Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri antaa ohjeita operaation johtajalle EU:n erityisedustajan välityksellä.

4.  Operaation johtaja johtaa operaatiota ja huolehtii sen päivittäisestä hallinnosta.

5.  Operaation johtaja raportoi korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille EU:n erityisedustajan välityksellä.

6.  EU:n erityisedustaja raportoi neuvostolle korkeana edustajana toimivan pääsihteerin välityksellä.

8 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea huolehtii neuvoston alaisuudessa operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta. Neuvosto valtuuttaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaan liittyvät päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti. Valtuutukseen sisältyy oikeus muuttaa täytäntöönpanosuunnitelmaa ja johtamisjärjestelyä. Siihen sisältyy myös tarvittava toimivalta tehdä myöhemmässä vaiheessa operaation johtajan nimittämistä koskevia päätöksiä. Operaation tavoitteita ja lopettamista koskeva päätöksentekovalta kuuluu edelleen neuvostolle, jota avustaa korkeana edustajana toimiva pääsihteeri.

2.  EU:n erityisedustaja antaa operaation johtajalle tämän paikan päällä toteuttamissa toimissa tarvittavaa poliittista ohjausta.

3.  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

4.  Operaation johtaja toimittaa säännöllisin väliajoin raportteja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea voi kutsua operaation johtajan tarvittaessa kokouksiinsa.

9 artikla

Rahoitusjärjestelyt

▼M1

1.  Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliselle ajalle on 9 700 000 euroa.

Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän heinäkuuta 2008 ja 30 päivän kesäkuuta 2009 väliselle ajalle on 8 450 000 euroa.

▼B

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä maksettavien menojen osalta sovelletaan seuraavaa:

a) Menoja hallinnoidaan yhteisön talousarviota koskevien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, kuitenkin siten, että ennakkomaksut eivät ole yhteisön omaisuutta. Kolmansien valtioiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskevaan tarjouskilpailuun.

b) Operaation johtaja raportoi komissiolle ja toimii tämän valvonnassa sopimuksensa mukaisesti toteuttamiensa toimien osalta.

3.  Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon operaation operatiiviset vaatimukset, joihin sisältyy laitteiden yhteensopivuus.

4.  Operaatioon liittyvät menot ovat rahoituskelpoisia tämän yhteisen toiminnan hyväksymisestä lähtien.

10 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.  Euroopan unionin päätöksenteon riippumattomuutta ja sen yhteistä toimielinjärjestelmää rajoittamatta voidaan kolmansia valtioita pyytää osallistumaan operaatioon edellyttäen, että ne vastaavat lähettämästään henkilöstöstä aiheutuneista menoista, kuten palkoista, kaikki riskit kattavasta vakuutuksesta, päivärahoista sekä matkakuluista Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja takaisin, ja että ne osallistuvat operaation juokseviin menoihin asianmukaisella tavalla.

2.  Kolmansilla valtioilla, jotka osallistuvat operaatioon, on operaation päivittäisessä toimeenpanossa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin jäsenvaltioilla.

3.  Neuvosto valtuuttaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistumisehdotusten hyväksymisestä ja muodostamaan osanottajien komitean.

4.  Kolmansien valtioiden osallistumista koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä tehdään sopimus perustamissopimuksen 24 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Puheenjohtajavaltiota avustava korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella näistä järjestelyistä puheenjohtajavaltion puolesta. Jos Euroopan unioni ja kolmas valtio ovat tehneet sopimuksen kyseisen kolmannen valtion EU:n kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista koskevista puitteista, tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan operaatioon.

11 artikla

Johdonmukaisuus ja koordinointi

1.  Neuvosto ja komissio varmistavat kumpikin toimivaltansa mukaisesti, että tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpano on johdonmukaista perustamissopimuksen 3 artiklan toisen kohdan mukaisten ulkoisten toimien kanssa. Neuvosto ja komissio tekevät tätä tarkoitusta varten yhteistyötä. EU:n toimien koordinoimiseen Kongon demokraattisessa tasavallassa liittyvät järjestelyt toteutetaan Kinshasassa ja Brysselissä.

2.  Operaation johtaja koordinoi toimintansa komission lähetystön kanssa, tämän kuitenkaan vaikuttamatta johtamisjärjestelyyn.

3.  EUSEC RD Congo -operaation johtaja ja EUPOL RD Congo -operaation johtaja koordinoivat tiiviisti toimiaan ja pyrkivät operaatioiden väliseen synergiaan, erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevien horisontaalisten näkökohtien osalta ja operaatioiden tehtävien yhdistämisen puitteissa, tämän kuitenkaan vaikuttamatta johtamisjärjestelyyn.

4.  EU:n erityisedustaja huolehtii EUSEC-operaatiossa ja EUPOL RD Congo -operaatiossa toteutettujen toimien johdonmukaisuudesta. Hän osallistuu koordinointiin Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistukseen osallistuvien muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.

5.  Operaation johtaja toimii yhteistyössä alueen muiden kansainvälisten toimijoiden, erityisesti MONUC-operaation ja maassa toimivien kolmansien valtioiden kanssa.

12 artikla

Turvaluokiteltujen tietojen luovuttaminen

1.  Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa tähän yhteiseen toimintaan osallistuville kolmansille valtioille ja isäntävaltiolle operaatiota varten laadittuja, EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”CONFIDENTIEL UE”-tasolle saakka neuvoston turvallisuussääntöjä ( 5 ) noudattaen.

2.  Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa Yhdistyneille Kansakunnille operaation operatiivisten tarpeiden mukaisesti operaatiota varten laadittuja, EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”RESTREINT UE”-tasolle saakka neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen. Tätä varten määritellään paikalliset järjestelyt.

3.  Täsmällisten ja välittömien operatiivisten tarpeiden mukaisesti korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle operaatiota varten laadittuja, EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”RESTREINT UE”-tasolle saakka neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen. Kaikissa muissa tapauksissa tiedot ja asiakirjat luovutetaan isäntävaltiolle isäntävaltion ja EU:n välisen yhteistyön tasoon liittyvien asianmukaisten menettelyjen mukaisesti.

4.  Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa tähän yhteiseen toimintaan osallistuville kolmansille valtioille sellaisia tätä operaatiota koskeviin neuvoston keskusteluihin liittyviä EU:n turvaluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen ( 6 ).

13 artikla

Operaation ja sen henkilöstön asema

1.  Operaation henkilöstön asemasta, myös tarvittaessa operaation toteuttamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista, sovitaan perustamissopimuksen 24 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Puheenjohtajavaltiota avustava korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella tällaisen sopimuksen puheenjohtajavaltion puolesta.

2.  Henkilöstön jäsenen lähettänyt valtio tai yhteisöjen toimielin vastaa kaikkien tämän lähettämiseen liittyvien, asianomaisen henkilöstön jäsenen esittämien tai häntä koskevien valitusten ratkaisemisesta. Kyseinen valtio tai yhteisöjen toimielin huolehtii myös sellaisten menettelyjen vireillepanosta, joihin mahdollisesti ryhdytään asianomaista henkilöä vastaan.

14 artikla

Turvallisuus

1.  Operaation johtaja vastaa EUSEC RD Congo -operaation turvallisuudesta.

2.  Operaation johtaja huolehtii tästä tehtävästä noudattaen EU:n ohjeita sellaisen EU:n henkilöstön turvallisuudesta, joka on lähetetty EU:n alueen ulkopuolelle perustamissopimuksen V osaston nojalla toteutettavaa operaatiota varten, ja niihin liittyviä asiakirjoja.

3.  Koko henkilöstölle annetaan asianmukainen koulutus turvatoimenpiteistä täytäntöönpanosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti. EUSEC RD Congo -operaation turvallisuusjohtaja muistuttaa säännöllisin väliajoin turvaohjeista.

▼M1 —————

▼B

16 artikla

Voimaantulo ja kesto

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

▼M1

Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2009.

▼B

17 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.( 1 ) EUVL L 112, 3.5.2005, s. 20. Yhteinen toiminta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä toiminnalla 2007/192/YUTP (EUVL L 87, 28.3.2007, s. 22).

( 2 ) EUVL L 367, 14.12.2004, s. 30. Yhteinen toiminta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä toiminnalla 2006/913/YUTP (EUVL L 346, 9.12.2006, s. 67).

( 3 ) EUVL L 116, 29.4.2006, s. 98. Yhteinen toiminta on kumottu yhteisellä toiminnalla 2007/147/YUTP (EUVL L 64, 2.3.2007, s. 44).

( 4 ) EUVL L 46, 16.2.2007, s. 79.

( 5 ) Päätös 2001/264/EY (EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1). Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/952/EY (EUVL L 346, 29.12.2005, s. 18).

( 6 ) Päätös 2006/683/EY, Euratom (EUVL L 285, 16.10.2006, s. 47). Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/4/EY, Euratom (EUVL L 1, 4.1.2007, s. 9).