2007E0406 — DA — 01.07.2008 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FÆLLES AKTION 2007/406/FUSP

af 12. juni 2007

om Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo)

(EFT L 151, 13.6.2007, p.52)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS FÆLLES AKTION 2008/491/FUSP af 26. juni 2008

  L 168

42

28.6.2008
▼B

RÅDETS FÆLLES AKTION 2007/406/FUSP

af 12. juni 2007

om Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo)RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, artikel 25, stk. 3, og artikel 28, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter en officiel opfordring fra Den Demokratiske Republik Congos regering vedtog Rådet den 2. maj 2005 fælles aktion 2005/355/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo ( 1 ), (EUSEC RD Congo), navnlig med henblik på at støtte overgangsprocessen i Congo, herunder opstillingen af en national, omstruktureret og integreret hær, der blev indført ved den samlede aftale omfattende alle parter og undertegnet af de congolesiske parter i Pretoria den 17. december 2002 og efterfulgt af slutakten undertegnet i Sun City den 2. april 2003.

(2)

Efter ratificeringen i 2005 af forfatningen for den tredje congolesiske republik markerede afholdelsen af valgene i Congo i 2006 afslutningen på overgangsprocessen og gjorde det muligt i 2007 at danne en regering, der vedtog et regeringsprogram, der navnlig omfattede en samlet reform af sikkerhedssektoren, udarbejdelse af et nationalt koncept samt prioriterede reformforanstaltninger på områderne politi, væbnede styrker og retsvæsen.

(3)

De Forenede Nationer har gentaget sin støtte til overgangsprocessen og reformen af sikkerhedssektoren ved hjælp af adskillige resolutioner fra Sikkerhedsrådet og gennemfører De Forenede Nationers mission i Congo (MONUC), der bidrager til sikkerheden og stabiliteten i landet. Den 15. maj 2007 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1756 (2007), der forlænger mandatet for MONUC og giver missionen mulighed for i tæt samordning med de øvrige internationale parter, især Den Europæiske Union (EU), at bidrage til bestræbelserne for at støtte regeringen i den indledende planlægningsfase for reformen af sikkerhedssektoren.

(4)

EU har udvist konstant støtte til overgangsprocessen i Congo og til reformen af sikkerhedssektoren, bl.a. ved vedtagelse af to yderligere fælles aktioner; fælles aktion 2004/847/FUSP af 9. december 2004 om Den Europæiske Unions politimission i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo) for så vidt angår den integrerede politienhed (EUPOL Kinshasa) ( 2 ) og fælles aktion 2006/319/FUSP af 27. april 2006 om Den Europæiske Unions militæroperation til støtte for De Forenede Nationers mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC) under valgprocessen ( 3 ) (operation EUFOR RD Congo).

(5)

Da det er nødvendigt med en samlet strategi, der kan samle de forskellige igangværende initiativer, har EU i Rådets konklusioner af 15. september 2006 erklæret sig rede til at varetage rollen som koordinator af de internationale bestræbelser inden for sikkerhedssektoren i tæt samarbejde med FN med henblik på at støtte de congolesiske myndigheder på dette område.

(6)

Rådet godkendte den 14. maj 2007 det reviderede generelle koncept for fortsættelsen af rådgivnings- og bistandsmissionen vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo.

(7)

Den 14. maj 2007 godkendte Rådet et operationskoncept for en politimission inden for rammerne af den europæiske udenrigs- og sikkerhedspolitik vedrørende reformen af sikkerhedssektoren og dens retlige grænseflade i Den Demokratiske Republik Congo, benævnt EUPOL RD Congo. Den 12. juni 2007 vedtog Rådet fælles aktion om politimissionen vedrørende reform af sikkerhedssektoren og dens retlige grænseflade i Den Demokratiske Republik Congo (EUPOL RD Congo). Denne mission træder i stedet for EUPOL Kinshasa-missionen.

(8)

Synergierne mellem de to missioner, EUPOL RD Congo og EUSEC RD Congo, bør fremmes under samtidig hensyntagen til muligheden for en eventuel overgang fra to missioner til en samlet mission.

(9)

For at styrke sammenhængen mellem EU's aktiviteter i Den Demokratiske Republik Congo bør der sikres så tæt en samordning som muligt mellem EU's forskellige aktører, både i Kinshasa og i Bruxelles, og navnlig ved hjælp af passende ordninger. EU's særlige repræsentant for De Store Søers Område i Afrika bør i betragtning af sit mandat spille en vigtig rolle i denne forbindelse.

(10)

Rådet vedtog den 15. februar 2007 fælles aktion 2007/112/FUSP ( 4 ) om udnævnelse af Roeland VAN DE GEER til EU's nye særlige repræsentant for De Store Søers Område i Afrika.

(11)

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik sendte den 11. maj 2007 Congos regering et brev, der redegjorde for EU's fornyede engagement.

(12)

Fælles aktion 2005/355/FUSP er blevet ændret flere gange for at styrke missionen, bl.a. ved fælles aktion 2005/868/FUSP om etablering af et projekt for teknisk bistand til modernisering af betalingsprocessen i Den Demokratiske Republik Congos Forsvarsministerium og fælles aktion 2007/192/FUSP om oprettelse af en celle, som skal støtte specifikke projekter, der er finansieret eller iværksat af medlemsstaterne, samt rådgivere i de militære provinsadministrationer. Mandatet for missionen gælder indtil den 30. juni 2007 og bør forlænges og revideres i lyset af det reviderede koncept for missionen.

(13)

Af hensyn til klarheden bør den nævnte fælles aktion og senere ændringer heraf erstattes med en ny fælles aktion.

(14)

Der bør være tredjelande blandt deltagerne i projektet i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer, som er fastlagt af Det Europæiske Råd.

(15)

Den aktuelle situation på sikkerhedsområdet i Congo risikerer at blive forværret, hvilket ville kunne få potentielt alvorlige konsekvenser for styrkelsen af demokratiet, retsstaten og sikkerheden på internationalt og regionalt plan. Et fortsat engagement fra EU's side med hensyn til politisk indsats og ressourcer vil bidrage til stabiliteten i regionen —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:Artikel 1

Missionen

1.  Den Europæiske Union (EU) gennemfører en rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo, benævnt »EUSEC RD Congo«, for at bidrage til at afslutte integrationen af de forskellige væbnede grupper i Den Demokratiske Republik Congo samt bidrage til de congolesiske bestræbelser på at omstrukturere og genopbygge den congolesiske hær. Missionen skal yde rådgivning og bistand direkte til de kompetente congolesiske myndigheder eller via konkrete projekter, idet den bestræber sig på at fremme politikker, der er i overensstemmelse med menneskerettighederne og den humanitære folkeret, de demokratiske normer og principperne for god regeringsførelse, åbenhed og respekt for retsstaten.

2.  Missionen skal operere i overensstemmelse med mandatet som omhandlet i artikel 2.

Artikel 2

Mandat

Missionen skal i tæt samarbejde og samordning med det internationale samfunds øvrige aktører, navnlig De Forenede Nationer, og for at opfylde målene i artikel 1 yde konkret støtte til reformen af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo som defineret i det reviderede generelle koncept, herunder:

▼M1

a) yde rådgivning og bistand til de congolesiske myndigheder i deres arbejde med henblik på integration, omstrukturering og genopbygning af den congolesiske hær, navnlig ved at

 bidrage til udviklingen af de forskellige nationale koncepter og politikker, herunder arbejdet med de horisontale aspekter, der omfatter samtlige de områder, der er involveret i reformen af sikkerhedssektoren i Congo

 yde støtte til de komitéer og organer, der er involveret i dette arbejde, samt bidrage til fastlæggelsen af congolesernes konkrete prioriteter og behov

 bidrage, bl.a. ved at yde ekspertbistand til udvælgelsen, uddannelsen og oplæringen af personellet og til evalueringen af behovene for infrastruktur og materiel, til at definere de nærmere detaljer i organiseringen af den hurtige udrykningsstyrke og dens gradvise oprettelse som led i den overordnede plan for reform af hæren og med respekt for de principper, der gælder på områder som menneskerettigheder, den humanitære folkeret, ligestillingsaspektet og børn i væbnede konflikter

b) gennemføre og fuldføre projektet for teknisk bistand til modernisering af betalingsprocessen i Den Demokratiske Republik Congos Forsvarsministerium, i det følgende benævnt »betalingsprocesprojektet«, for at varetage de opgaver, der er fastlagt i projektets generelle koncept

c) med udgangspunkt i betalingsprocesprojektet yde støtte til funktionen vedrørende menneskelige ressourcer og udviklingen af en overordnet politik for menneskelige ressourcer

d) identificere og bidrage til udarbejdelsen af forskellige projekter og valgmuligheder, som EU eller dens medlemsstater kan beslutte at støtte med hensyn til reformen af sikkerhedssektoren

e) overvåge og sikre gennemførelsen af specifikke projekter, der er finansieret eller iværksat af medlemsstaterne inden for rammerne af missionen, i samordning med Kommissionen

f) yde støtte til EUSR, når det er påkrævet, som led i det arbejde, der gennemføres af udvalgene under fredsprocessen i Kivuregionerne

og

g) bidrage til at sikre sammenhængen i den samlede indsats inden for reformen af sikkerhedssektoren.

▼B

Artikel 3

Missionens struktur

Missionen struktureres således:

a) et kontor i Kinshasa bestående af bl.a.:

 missionens ledelse

▼M1

 en støttecelle, og.

▼B

 eksperter udstationeret i en celle, som bl.a. skal udpege specifikke projekter, der er finansieret eller iværksat af medlemsstaterne, og støtte disse

b) eksperter udstationeret på nøglepunkter i det congolesiske Forsvarsministeriums centraladministration i Kinshasa samt i provinsadministrationer under dette ministerium

c) en gruppe med ansvar for betalingsprocesprojektet bestående af:

 en projektchef med base i Kinshasa, der udnævnes af og har referat til missionschefen

 en rådgivnings-, ekspertise- og gennemførelsessektion med base i Kinshasa, bestående af det personale, der ikke er udstationeret ved de integrerede brigaders generalstab, herunder ►M1  mobile team af eksperter ◄ , der medvirker ved kontrollen af de integrerede brigaders militærpersonel, og

 eksperter udstationeret ved de integrerede brigaders generalstab.

Artikel 4

Gennemførelsesplan

Missionschefen udarbejder med bistand fra Generalsekretariatet for Rådet en revideret plan for missionens gennemførelse (OPLAN), som godkendes af Rådet.

Artikel 5

Missionschef

▼M1

1.  Missionschefen varetager den daglige ledelse af missionen og er ansvarlig for personale og disciplinære forhold.

▼B

►M1  2.  Inden for rammerne af mandatet som angivet i artikel 2, litra e), bemyndiges missionschefen til at bruge finansielle bidrag fra medlemsstaterne. ◄ Med henblik herpå indgår missionschefen en aftale med de berørte medlemsstater. Sådanne aftaler fastsætter blandt andet de nærmere bestemmelser med hensyn til, hvordan man skal behandle klager fra tredjemand over skader, der er påført som følge af handlinger eller undladelser, som missionschefen har begået i forbindelse med anvendelsen af de midler, han har fået stillet til rådighed af de bidragydende medlemsstater.

De bidragydende medlemsstater kan under ingen omstændigheder drage hverken EU eller generalsekretæren for Rådet/den højtstående repræsentant til ansvar som følge af handlinger eller undladelser, som missionschefen har begået i forbindelse med anvendelsen af disse staters midler.

3.  Med henblik på at gennemføre missionens budget indgår missionschefen en kontrakt med Europa-Kommissionen.

4.  Missionschefen arbejder tæt sammen med EU's særlige repræsentant.

Artikel 6

Personale

1.  Missionens eksperter udstationeres af medlemsstaterne og EU-institutionerne. Idet der ses bort fra missionschefen, afholder den enkelte medlemsstat eller institution selv udgifterne til de eksperter, den udstationerer, inkl. rejseudgifter til og fra Congo, lønninger, sygesikring og andre godtgørelser, bortset fra dagpenge.

2.  Internationalt civilt personale og lokalt personale kontraktansættes af missionen efter behov.

3.  Missionens eksperter forbliver under deres medlemsstats eller den relevante EU-institutions myndighed og udfører deres opgaver og handler i missionens interesse. De udviser både under og efter missionen den største diskretion med hensyn til alle fakta og oplysninger vedrørende missionen.

Artikel 7

Kommandovej

1.  Missionen har en fælles kommandovej.

2.  Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) udøver den politiske kontrol og den strategiske ledelse.

3.  Generalsekretæren/den højtstående repræsentant udstikker retningslinjer for missionschefen gennem EU's særlige repræsentant.

4.  Missionschefen leder missionen og varetager den daglige ledelse.

5.  Missionschefen aflægger rapport til generalsekretæren/den højtstående repræsentant gennem EU's særlige repræsentant.

6.  EU's særlige repræsentant aflægger rapport til Rådet gennem generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

Artikel 8

Politisk kontrol og strategisk ledelse

1.  PSC varetager under Rådets ansvar den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af missionen. Rådet bemyndiger PSC til at træffe de relevante afgørelser i overensstemmelse med traktatens artikel 25. Denne bemyndigelse omfatter beføjelse til at ændre gennemførelsesplanen og kommandovejen. Den omfatter endvidere beføjelse til at træffe efterfølgende afgørelser vedrørende udnævnelse af missionschefen. Beslutningskompetencen med hensyn til missionens mål og afslutning forbliver i Rådet, som bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

2.  EU's særlige repræsentant giver missionschefen de politiske retningslinjer, der er nødvendige for udførelsen af hans opgaver på lokalt plan.

3.  PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

4.  PSC modtager med regelmæssige mellemrum rapporter fra missionschefen. PSC kan i det omfang, det er relevant, indbyde missionschefen til sine møder.

Artikel 9

Finansielle ordninger

▼M1

1.  Det finansielle referencebeløb til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udgør 9 700 000 EUR.

Det finansielle referencebeløb til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009 udgør 8 450 000 EUR.

▼B

2.  For udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, gælder følgende:

a) udgifterne forvaltes efter de fællesskabsprocedurer og -regler, der gælder for budgettet, bortset fra at eventuelle forfinansieringer ikke forbliver Fællesskabets ejendom. Det skal være tilladt tredjelandsstatsborgere at byde på kontrakter

b) missionschefen rapporterer udførligt til Kommissionen og er under dennes tilsyn for så vidt angår det arbejde, der udføres inden for rammerne af hans kontrakt.

3.  De finansielle ordninger skal tage hensyn til missionens operative behov, herunder udstyrets kompatibilitet.

4.  Udgifterne i forbindelse med missionen er støtteberettigede fra den dato, hvor denne fælles aktion træder i kraft.

Artikel 10

Tredjelandes deltagelse

1.  Uden at dette anfægter EU's selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme, kan tredjelande opfordres til at bidrage til missionen på den betingelse, at de selv afholder udgifterne til det personale, de udstationerer, inkl. lønninger, all-risk-forsikringer, dagpenge og rejseudgifter til og fra Den Demokratiske Republik Congo, og bidrager til missionens løbende udgifter i passende omfang.

2.  Tredjelande, der yder bidrag til missionen, skal have samme rettigheder og forpligtelser i forbindelse med missionens daglige ledelse som de deltagende medlemsstater.

3.  Rådet bemyndiger PSC til at træffe de relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag og til at nedsætte en bidragyderkomité.

4.  De detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i en aftale, som indgås efter proceduren i traktatens artikel 24. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på dettes vegne. Har EU og et tredjeland indgået en aftale om rammerne for det pågældende tredjelands deltagelse i EU's krisestyringsoperationer, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med missionen.

Artikel 11

Sammenhæng og koordination

1.  Rådet og Kommissionen påser inden for deres respektive kompetenceområder, at der er sammenhæng mellem denne fælles aktion og Fællesskabets aktiviteter udadtil i overensstemmelse med traktatens artikel 3, stk. 2. Rådet og Kommissionen samarbejder med henblik herpå. Der indføres ordninger til koordination af EU's aktiviteter i Den Demokratiske Republik Congo, både i Kinshasa og i Bruxelles.

2.  Med forbehold af kommandovejen handler missionschefen i tæt koordination med Kommissionens delegation.

3.  Med forbehold af kommandovejen samordner missionschefen for EUSEC RD Congo og missionschefen for EUPOL RD Congo nøje deres aktioner og søger at opnå synergi mellem de to missioner, navnlig hvad angår de horisontale aspekter af reformen af sikkerhedssektoren i Congo samt ved at dele funktioner mellem de to missioner.

4.  EU's særlige repræsentant sørger i overensstemmelse med sit mandat for sammenhængen mellem de aktioner, som EUSEC RD Congo og EUPOL RD Congo iværksætter. EU's særlige repræsentant bidrager til koordinationen med de øvrige internationale aktører, der er engageret i reformen af sikkerhedssektoren i Congo.

5.  Missionschefen samarbejder med de øvrige tilstedeværende internationale aktører, især MONUC og også tredjelande engageret i Congo.

Artikel 12

Videregivelse af klassificerede oplysninger

1.  Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har bemyndigelse til i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter ( 5 ) at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE«, der er udarbejdet med henblik på operationen, til tredjelande, der er tilknyttet denne fælles aktion.

2.  Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har bemyndigelse til på baggrund af missionens operative behov og i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, der er udarbejdet med henblik på operationen, til De Forenede Nationer. Der udarbejdes lokale ordninger med henblik herpå.

3.  Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har, hvis der er et specifikt og umiddelbart operativt behov derfor, bemyndigelse til i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, der er udarbejdet med henblik på operationen, til værtsstaten. I alle andre tilfælde videregives sådanne oplysninger og dokumenter til værtsstaten efter de procedurer, der svarer til samarbejdsniveauet mellem værtsstaten og EU.

4.  Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har bemyndigelse til at videregive ikke-klassificerede EU-dokumenter, der vedrører Rådets forhandlinger om operationen, som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden ( 6 ), til tredjelande, der er tilknyttet denne fælles aktion.

Artikel 13

Missionens og personalets status

1.  Missionspersonalets status, herunder, hvis det er relevant, privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for gennemførelsen af missionen, fastlægges i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 24. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på dettes vegne.

2.  Den medlemsstat eller EU-institution, der har udstationeret en medarbejder, har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende medarbejderen i forbindelse med udstationeringen. Den pågældende medlemsstat eller EU-institution har ansvaret for eventuelt at anlægge sag mod den udstationerede.

Artikel 14

Sikkerhed

1.  Missionschefen er ansvarlig for EUSEC RD Congos sikkerhed.

2.  Missionschefen udøver dette ansvar i overensstemmelse med EU's retningslinjer for sikkerheden for EU-personale, der er udstationeret uden for EU som led i en mission i medfør af afsnit V i traktaten og dertil knyttede dokumenter.

3.  Alt personale modtager en relevant sikkerhedsuddannelse i overensstemmelse med gennemførelsesplanen. EUSEC RD Congos officer med ansvar for sikkerheden udsender regelmæssigt en påmindelse om sikkerhedsinstrukserne.

▼M1 —————

▼B

Artikel 16

Ikrafttræden og varighed

Denne fælles aktion træder i kraft den 1. juli 2007.

▼M1

Den anvendes indtil den 30. juni 2009.

▼B

Artikel 17

Offentliggørelse

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.( 1 ) EUT L 112 af 3.5.2005, s. 20. Senest ændret ved fælles aktion 2007/192/FUSP (EUT L 87 af 28.3.2007, s. 22).

( 2 ) EUT L 367 af 14.12.2004, s. 30. Senest ændret ved fælles aktion 2006/913/FUSP (EUT L 346 af 9.12.2006, s. 67).

( 3 ) EUT L 116 af 29.4.2006, s. 98. Ophævet ved fælles aktion 2007/147/FUSP (EUT L 64 af 2.3.2007, s. 44).

( 4 ) EUT L 46 af 16.2.2007, s. 79.

( 5 ) Afgørelse 2001/264/EF (EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1). Senest ændret ved afgørelse 2005/952/EF (EUT L 346 af 29.12.2005, s. 18).

( 6 ) Afgørelse 2006/683/EF, Euratom (EUT L 285 af 16.10.2006, s. 47). Ændret ved afgørelse 2007/4/EF, Euratom (EUT L 1 af 4.1.2007, s. 9).