2007E0406 — BG — 01.07.2008 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/406/ОВППС НА СЪВЕТА

от 12 юни 2007 година

относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурност в Демократична република Конго (ДРК) EUSEC ДР Конго)

(ОВ L 151, 13.6.2007, p.52)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2008/491/ОВППС НА СЪВЕТА от 26 юни 2008 г.

  L 168

42

28.6.2008
▼B

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/406/ОВППС НА СЪВЕТА

от 12 юни 2007 година

относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурност в Демократична република Конго (ДРК) EUSEC ДР Конго)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 25, трета алинея и член 28, параграф 3, алинея 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

След като получи официална покана от правителството на Демократична република Конго, на 2 май 2005 г. Съветът прие съвместното действие 2005/355/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурност в Демократична република Конго (ДРК) ( 1 ) (EUSEC ДР Конго), чиято цел бе в частност да окаже подкрепа на процеса на преход в ДРК, в това число и на създаването на преструктурирана и интегрирана национална армия, станала факт с подписаното от страните в конгоанския конфликт общо и всестранно споразумение на 17 декември 2002 г. в Претория и последвалия Заключителен акт, подписан на 2 април 2003 г. в Сън Сити.

(2)

В резултат на ратификацията на Конституцията на Третата конгоанска република през 2005 г., провеждането на избори в ДРК през 2006 г. отбеляза края на преходния процес и позволи съставянето на правителство през 2007 г., чиято програма за управление предвижда цялостна реформа в сектора за сигурност, създаване на национална концепция, както и приоритетни действия за реформа в областта на полицията, въоръжените сили и правосъдието.

(3)

Чрез няколко резолюции на Съвета за сигурност Организацията на обединените нации отново потвърди подкрепата си за процеса на преход и за реформата в сектора за сигурност, като едновременно ръководи мисията на ООН в Демократична република Конго (MONUC), която допринася за сигурността и стабилността в страната. На 15 май 2007 г. Съветът за сигурност на ООН прие резолюция № 1756 (2007), която удължава мандата на MONUC и позволява участието на мисията, в тясна координация с другите международни партньори и по-специално Европейския съюз (ЕС), в усилията за подпомагане на правителството в началния стадий на планиране на реформата в сектора за сигурност.

(4)

Европейският съюз е показвал последователна подкрепа за процеса на преход в ДРК и за реформата в сектора за сигурност, включително чрез приемането на две други съвместни действия, а именно Съвместно действие 2004/847/ОВППС от 9 декември 2004 г. относно полицейската мисия на Европейския съюз в Киншаса (ДРК), що се отнася до интегрираната полицейска част (EUPOL, Киншаса) ( 2 ), и Съвместно действие 2006/319/ОВППС от 27 април 2006 г. относно военната операция на Европейския съюз в подкрепа на мисията на Организацията на обединените нации в Демократична република Конго (MONUC) по време на изборния процес ( 3 ) (Операция EUFOR ДР Конго).

(5)

Воден от разбирането за важността на глобален подход, който да обединява различните инициативи, ЕС посочи в приетите на 15 септември 2006 г. заключения на Съвета своята готовност да поеме координираща роля в полаганите от международната общност усилия в сектора за сигурност, в тясно сътрудничество с Обединените нации, с цел да се окаже подкрепа на конгоанските власти в тази област.

(6)

На 14 май 2007 г. Съветът одобри ревизирана обща концепция за продължаване на мисията за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурност в Демократична република Конго.

(7)

На 14 май 2007 г. Съветът одобри оперативна концепция относно полицейската мисия ЕПСО РСС и нейното взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго. През 12 юни 2007 г. Съветът прие съвместното действие на Съвета относно полицейската мисия по реформата в сектора за сигурност (РСС) и нейното взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго (EUPOL ДР Конго). Тази мисия ще замести мисията EUPOL Киншаса.

(8)

Взаимодействието между двете мисии би трябвало да се улесни, като се има предвид и перспективата за евентуалното бъдещо сливане на двете мисии в една.

(9)

С оглед да се засили взаимната обвързаност на действията на ЕС в ДРК, следва да се осигури възможно най-тясна координация между отделните действащи структури на ЕС, както в Киншаса, така и в Брюксел, по-специално чрез подходящи договорености. Специалният представител на Европейския съюз (СПЕС) за региона на Големите африкански езера би следвало да има важна роля в това отношение, като се има предвид мандатът му.

(10)

На 15 февруари 2007 г. Съветът прие съвместно действие 2007/112/ОВППC ( 4 ) относно назначаването на Г-н Roeland VAN DE GEER за нов СПЕС за региона на Големите африкански езера.

(11)

На 11 май 2007 г. Генералният секретар/Върховен представител (ГС/ВП) за общата външна политика и политиката за сигурност изпрати писмо до правителството на ДРК, което засвидетелства подновения ангажимент на Европейския съюз.

(12)

Съвместно действие 2005/355/ОВППС е променяно неколкократно с цел да се укрепи мисията, по-специално със съвместно действие 2005/868/ОВППС относно изпълнението на проект за техническа помощ за модернизация на веригата за разплащане в Министерството на отбраната на ДРК и със съвместно действие 2007/192/ОВППС относно изпращането на екип за подпомагане на работата по специфични проекти, финансирани или осъществявани от държавите-членки, както и на съветници на равнище местни военни администрации. Мандатът на мисията е в сила до 30 юни 2007 г. и се очаква да бъде удължен и преразгледан в светлината на ревизираната концепция за мисията.

(13)

От съображения за яснота е уместно гореспоменатото съвместно действие и последващите му изменения да бъдат заменени с ново съвместно действие.

(14)

Би било добре в проекта да участват и трети държави в съответствие с основните насоки, определени от Европейския съвет.

(15)

Възможно е сегашното състояние на сигурността в ДРК да се влоши в бъдеще, което би имало потенциално опасни последствия за процеса на укрепване на демокрацията, на правовата държава и на международната и регионална сигурност. Трайното ангажиране на Европейския съюз на равнище политически усилия и ресурси ще допринесе за утвърждаване на стабилността в региона,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:Член 1

Мисия

1.  Европейският съюз осъществява мисия за консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурност на Демократична република Конго (ДРК), наречена EUSEC ДР Конго, чиято цел е да допринесе за завършване на процеса на интеграция на различните въоръжени групировки в Демократична република Конго и за подпомагане на конгоанските усилия за възстановяване и преструктуриране на конгоанската армия. Мисията трябва да предостави консултации и съдействие на компетентните конгоански власти пряко или посредством конкретни проекти, като същевременно се стреми да насърчава политики, съвместими с правата на човека и международното хуманитарно право, с демократичните стандарти и принципите за добро държавно управление, прозрачност и със зачитането на правовата държава.

2.  Мисията действа в съответствие с разпоредбите, които се съдържат в мандата, определен в член 2.

Член 2

Мандат

Мисията има за цел, в тясно сътрудничество и координация с другите действащи структури на международната общност, по-специално на Обединените нации, както и в изпълнение на поставените в член 1 цели, да предостави конкретна помощ в областта на реформата в сектора за сигурност в Демократична република Конго, така както е дефинирана в ревизираната обща концепция, в това число като:

▼M1

а) предоставя консултации и съдействие на конгоанските власти в тяхната дейност по интеграция, преструктуриране и възстановяване на конгоанската армия, по-специално посредством:

 допринасяне за разработването на различни национални концепции и политики, включително в работата по хоризонталните аспекти, включващи всички области, засегнати от реформата в сектора за сигурност в ДРК;

 предоставяне на подкрепа за участващите в тези дейности комисии и органи, както и допринасяне за определяне на приоритетите и конкретните нужди на конгоанците;

 допринасяне, включително чрез предоставяне на експертни знания във връзка с подбора, обучението и подготовката на персонала и с оценката на потребностите от инфраструктура и оборудване, за определяне на реда и условията, свързани с организирането на Силите за бързо реагиране и постепенното им включване в рамките на общия план за реформиране на армията и при спазване на принципите, свързани с правата на човека, международното хуманитарно право, с въпросите за равенството между половете, както и на тези, свързани със засегнатите от въоръжени конфликти деца;

б) изпълнява и завършва проекта за техническа помощ относно модернизацията на веригата за разплащане на Министерството на отбраната на ДРК, наричан по-нататък „Проект верига за разплащане“ с цел изпълнението на задачите, поставени в общата концепция по този проект;

в) като се основава на проекта „верига за разплащане“, предоставя подкрепа за функцията „човешки ресурси“ и за разработването на обща политика на човешките ресурси;

г) определя и допринася за разработването на различни проекти и решения, които ЕС или неговите държави-членки могат да решат да подкрепят в областта на реформата в сектора за сигурност;

д) съгласувано с Комисията контролира и осигурява изпълнението на специфични проекти, финансирани от или инициирани от държавите-членки в рамките на целите на мисията;

е) при необходимост предоставя подкрепа на СПЕС в рамките на работата на комитетите по умиротворителния процес в Киву (Kivu);

и

ж) допринася за осигуряване на съгласуваност на усилията, полагани в областта на реформата в сектора за сигурност.

▼B

Член 3

Структура на мисията

Мисията има следната структура:

а) представителство в Киншаса, което включва:

 ръководството на мисията;

▼M1

 звено за подкрепа, и

▼B

 екип от експерти, чиято задача е да набелязва и подпомага специфични проекти, финансирани или изпълнявани от държавите-членки.

б) съветници, назначени на ключови позиции в централната администрация на Министерството на отбраната в Киншаса, както и в местните администрации на подчинение на това министерство.

в) екип, натоварен с изпълнението на проекта „верига за разплащане“, който се състои от:

 ръководител на проекта със седалище в Киншаса, който се назначава от ръководителя на мисията и действа под негов контрол;

 група „Консултации, експертна помощ и реализация“ със седалище в Киншаса, съставена от персонала, който не е командирован към главните щабове на интегрираните бригади, в това число и ►M1  мобилни екипи ◄ от експерти, участващи в контрола на военния състав на интегрираните бригади; и

 експерти, командировани към главните щабове на интегрираните бригади.

Член 4

План за изпълнение

Ръководителят на мисията, подпомаган от Генералния секретариат на Съвета, разработва актуализиран план за изпълнение на мисията (OPLAN), който се одобрява от Съвета.

Член 5

Ръководител на мисията

▼M1

1.  Ръководителят на мисията осъществява ежедневното управление на мисията и отговаря за личния състав и дисциплинарните въпроси.

▼B

►M1  2.  В рамките на мандата на мисията, посочен в член 2, буква д), ръководителят на мисията е упълномощен да използва финансовите вноски на държавите-членки. ◄ За тази цел ръководителят на мисията сключва споразумения със съответните държави-членки. Споразуменията уреждат и специфичните начини, по които се дава отговор на жалби, подадени от трети лица във връзка с понесени вреди в резултат на действия или пропуски, допуснати от ръководителя на мисията при използването на средствата, които са му предоставени от държавите-членки донори.

В никакъв случай държавите-членки донори не могат да търсят отговорност от Европейския съюз или от ГС/ВП за действия или пропуски, допуснати от ръководителя на мисията при използването на средствата на тези държави.

3.  За изпълнение бюджета на мисията ръководителят на мисията сключва договор с Европейската комисия.

4.  Ръководителят на мисията сътрудничи тясно със СПЕС.

Член 6

Персонал

1.  Експертите към мисията се командироват от държавите-членки и от институциите на ЕС. С изключение на ръководителя на мисията всяка държава-членка или институция поема разходите на командированите от нея експерти, в това число транспортни разходи до и от ДРК, заплати, здравна осигуровка, както и обезщетения, с изключение на дневните разходи.

2.  В зависимост от нуждите си мисията набира и назначава международен цивилен и местен персонал на договорна основа.

3.  Всички експерти към мисията остават на подчинение на компетентната държава-членка или институция на ЕС, като същевременно изпълняват своите задължения и работят в интерес на мисията. Както по време на мандата на мисията, така и след това, експертите от мисията са длъжни да съблюдават поверителността на информацията, до която са имали достъп във връзка с изпълнение на задачите си.

Член 7

Йерархична верига

1.  Мисията има единна йерархична верига.

2.  Комитетът „Политика и сигурност“ (КПС) упражнява политическия контрол и стратегическото ръководство.

3.  ГС/ВП дава насоки на ръководителя на мисията чрез СПЕС.

4.  Ръководителят на мисията оглавява мисията и осъществява ежедневното ѝ управление.

5.  Ръководителят на мисията се отчита пред ГС/ВП чрез СПЕС.

6.  СПЕС докладва на Съвета чрез ГС/ВП.

Член 8

Политически контрол и стратегическо ръководство

1.  Под отговорността на Съвета КПС упражнява политическия контрол и стратегическото ръководство на мисията. Съветът оправомощава КПС да взема съответните решения съобразно член 25 от Договора. Това правомощие включва правото да внася изменения в плана за изпълнение на мисията и в йерархичната верига. То се отнася също така и до необходимите компетенции за вземане на последващи решения относно назначаването на ръководител на мисията. Правото за вземане на решения по отношение на целите и края на мисията е от компетентността на Съвета, подпомаган от ГС/ВП.

2.  СПЕС предоставя на ръководителя на мисията политически насоки, необходими за дейността му на местно ниво.

3.  КПС докладва на Съвета на равни интервали от време.

4.  КПС получава периодични доклади от ръководителя на мисията. При нужда КПС може да покани ръководителя на мисията на своите заседания.

Член 9

Финансови разпоредби

▼M1

1.  Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мисията, за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г., е 9 700 000 EUR.

Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мисията, за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г., е 8 450 000 EUR.

▼B

2.  По отношение на разходите, финансирани от сумата по параграф 1, се прилагат следните разпоредби:

а) разходите се управляват в съответствие с процедурите и правилата на Европейската общност, приложими в бюджетната област, с изключение на това, че нито едно предварително финансиране не остава собственост на Общността. Гражданите на трети държави имат право да участват в процедури за възлагане на поръчки;

б) ръководителят на мисията се отчита цялостно пред Комисията, която контролира неговата работа и извършените дейности по силата на неговия договор.

3.  Финансовите договорености спазват оперативните изисквания на Мисията, в това число съвместимостта на оборудването.

4.  Разходите, свързани с Мисията, са допустими след влизане в сила на настоящото съвместно действие.

Член 10

Участие на трети държави

1.  Без да се засяга независимостта при вземане на решения на Европейския съюз и неговата единна институционална рамка, трети държави могат да бъдат поканени да окажат съдействие на мисията, като при това е решено, че те ще поемат разходите за командирования от тях персонал, включително заплатите, застраховката „всички рискове“, дневните добавки и пътните разходи до и от ДРК, както и че те ще участват по подходящ начин в разходите, свързани с функционирането на мисията.

2.  Такива трети държави, които оказват съдействие на мисията, имат същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на мисията, както участващите в него държави-членки.

3.  Съветът упълномощава КПС да взема съответните решения относно приемането на предложената помощ и да създаде комитет на донорите.

4.  Конкретните условия на участието на трети държави са предмет на споразумение, сключено в съответствие с процедурата, предвидена в член 24 от Договора. Ако ЕС и трета държава са сключили споразумение, предоставящо рамка за участието на споменатата държава в операции по управление на кризи на ЕС, разпоредбите на това споразумение се прилагат в рамките на мисията.

Член 11

Взаимна обвързаност и координация

1.  Съветът и Комисията следят, всеки според правомощията си, за взаимната обвързаност на настоящото съвместно действие с външните дейности на Общността в съответствие с член 3, алинея 2 от Договора. Съветът и Комисията си сътрудничат в изпълнение на тази цел. Създадени са механизми за координация на дейностите на ЕС в ДРК, както в Киншаса, така и в Брюксел.

2.  Без да се засяга йерархичната верига, ръководителят на мисията действа също в тясна координация с делегацията на Комисията.

3.  Без да се засяга йерархичната верига, ръководителят на мисията EUSEC ДР Конго и ръководителят на мисията EUPOL ДР Конго осъществяват тясна координация между двете мисии и търсят взаимодействие, в частност по отношение на хоризонталните аспекти на реформата в сектора за сигурност в ДРК, както и в рамките на взаимното допълване на функциите на двете мисии.

4.  СПЕС, в съответствие със своя мандат, следи за съгласуваността на предприетите от мисията EUSEC и мисията EUPOL ДР Конго действия. Той допринася за координацията с другите международни структури, ангажирани в ДРК.

5.  Ръководителят на мисията работи в сътрудничество с представителите на международните организации, участнички в процеса, по-специално MONUC и трети държави, работещи в ДРК.

Член 12

Предоставяне на класифицирана информация

1.  ГС/ВП е упълномощен да предоставя на трети държави, които имат отношение към настоящото съвместно действие, класифицирана информация и документи на Съюза, създадени за целите на операцията, до ниво „ПОВЕРИТЕЛНО ЕС“ и съобразно правилника за сигурност на Съвета ( 5 ).

2.  ГС/ВП е упълномощен освен това да предоставя на ООН, в зависимост от оперативните нужди на Мисията, класифицирана информация и документи на Съюза, създадени за целите на операцията, до ниво „ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ ЕС“ и съобразно правилника за сигурност на Съвета. За тази цел ще бъдат постигнати договорености по места.

3.  В случай на конкретна и неотложна оперативна нужда ГС/ВП е упълномощен освен това да предоставя на държавата-домакин класифицирана информация и документи на Съюза, създадени за целите на операцията, до ниво „ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ ЕС“ и съобразно правилника за сигурност на Съвета. Във всички останали случаи тези информации и документи ще се предоставят на държавата-домакин съобразно съответните процедури на равнището на сътрудничество между държавата-домакин и ЕС.

4.  ГС/ВП е упълномощен да предоставя на трети държави, които имат отношение към настоящото съвместно действие, некласифицирани документи на Съюза, свързани с обсъжданията в Съвета относно операцията и представляващи служебна тайна, в съответствие с член 6, параграф 1 от вътрешния правилник на Съвета ( 6 ).

Член 13

Статут на мисията и нейния персонал

1.  Статутът на персонала на мисията, включително, когато това е уместно, привилегиите, имунитетите и другите гаранции, необходими за изпълнението и доброто протичане на мисията, се приема съгласно процедурата, предвидена в член 24 от Договора. ГС/ВП, който подпомага Председателството, може да договаря тези условия от името на Председателството.

2.  Държавата-членка или институцията на ЕС, която е командировала свой служител, е длъжна да отговори на всяка жалба, свързана с това командироване, независимо от това дали тя е подадена от служителя, или го касае. Тази държава-членка или институция на ЕС решава по целесъобразност дали да заведе иск срещу командирования служител.

Член 14

Сигурност

1.  Ръководителят на мисията е отговорен за сигурността на EUSEC ДР Конго.

2.  Ръководителят на мисията упражнява тази отговорност в съответствие с директивите на ЕС за сигурност на командирования извън територията на ЕС персонал в рамките на оперативна мисия, съгласно дял V от Договора за ЕС и свързаните с него документи.

3.  В съответствие с плана за изпълнение на мисията (OPLAN) ще се осъществи подходящо обучение по мерките за сигурност на целия персонал. Офицерът по сигурността на EUSEC ДР Конго ще осигурява редовното припомняне на инструкциите за сигурност.

▼M1 —————

▼B

Член 16

Влизане в сила, продължителност и разходи

Настоящото съвместно действие влиза в сила на 1 юли 2007 година.

▼M1

То се прилага до 30 юни 2009 година.

▼B

Член 17

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.( 1 ) ОВ L 112 от 3.5.2005 г., стр. 20. Съвместно действие, последно изменено със Съвместно действие 2007/192/ОВППС (ОВ L 87 от 28.3.2007 г., стр. 22).

( 2 ) ОВ L 367 от 14.12.2004 г., стр. 30. Съвместно действие, последно изменено със Съвместно действие 2006/913/ОВППС (ОВ L 346, от 9.12.2006 г., стр. 67).

( 3 ) ОВ L 116 от 29.4.2006 г., стр. 98. Съвместно действие, отменено със Съвместно действие 2007/147/ОВППС (ОВ L 64, от 2.3.2007 г., стр. 44).

( 4 ) ОВ L 46 от 16.2.2007 г., стр. 79.

( 5 ) Решение 2001/264/ЕО (ОВ L 101 от 11.4.2001 г., стр. 1) Решение, последно изменено с Решение 2005/9528 ЕО (ОВ L 346 от 29.12.2005 г., стр. 18).

( 6 ) Решение 2006/683/ЕО, Евратом (ОВ L 285, 16.10.2006 г., стр. 47). Решение, последно изменено с Решение 2007/4/ЕО, Евратом (ОВ L 1, 4.1.2007 г, стp. 9).