22.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/2


SKLEP SVETA

z dne 8. marca 2012

o imenovanju in zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

2012/C 84/02

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja in zlasti člena 4 Uredbe (1),

ob upoštevanju predloga za imenovanje, ki ga je podala francoska vlada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s sklepom z dne 14. septembra 2009 (2) imenoval člane upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za obdobje od 18. septembra 2009 do 17. septembra 2012.

(2)

Po odstopu Elisabeth ARNOLD se je sprostilo mesto člana upravnega odbora Centra v skupini vladnih predstavnikov.

(3)

Član upravnega odbora navedenega centra naj bi bil imenovan za preostanek sedanjega mandata, ki se izteče 17. septembra 2012 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Za člana upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja se za preostanek mandata, ki se izteče 17. septembra 2012, imenuje:

PREDSTAVNIK VLADE:

FRANCIJA

Jean-Marc HUART

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Svet

Predsednik

M. BØDSKOV


(1)  UL L 39, 13.2.1975, str. 1.

(2)  UL C 226, 19.9.2009, str. 2.