22.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/2


PADOMES LĒMUMS,

(2012. gada 8. marts),

ar ko ieceļ un nomaina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekļus

2012/C 84/02

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75 (1975. gada 10. februāris), ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, un jo īpaši tās 4. pantu (1),

ņemot vērā iesniegtās Francijas valdības izvirzītās kandidatūras,

tā kā:

(1)

Ar 2009. gada 14. septembra Lēmumu (2) Padome iecēla Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekļus uz laikposmu no 2009. gada 18. septembra līdz 2012. gada 17. septembrim.

(2)

Pēc Elisabeth ARNOLD kundzes atkāpšanās no amata centra valdē ir atbrīvojusies locekļa vieta valdības pārstāvju kategorijā,

(3)

Minētā centra valdes locekli vajadzētu iecelt uz atlikušo pilnvaru laiku, kas beidzas 2012. gada 17. septembrī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Ar šo turpmāk minētā persona ir iecelta par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekli uz atlikušo pilnvaru laiku līdz 2012. gada 17. septembrim.

VALDĪBAS PĀRSTĀVIS:

FRANCIJA

Jean-Marc HUART kungs

Briselē, 2012. gada 8. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. BØDSKOV


(1)  OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.

(2)  OV C 226, 19.9.2009., 2. lpp.