22.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 311/16


Жалба, подадена на 24 юни 2011 г. от United States Polo Association срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 13 април 2011 г. по дело T-228/09, United States Polo Association/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) и Textiles CMG, SA

(Дело C-327/11 P)

2011/C 311/25

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: United States Polo Association (представители: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin, T. Melchert, Rechtsanwalt и I. Rohr, Rechtsanwältin)

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска Съдът:

да отмени Решение на Общия съд от13 април 2011 г. по дело T-228/09,

да отмени Решение на апелативния състав R 08861/2008-4,

да осъди СХВП да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати тези на жалбоподателя,

и, в случай че Textiles CMG S.A. встъпи в производството, да осъди Textiles CMG S.A. да понесе направените от него съдебни разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят поддържа, че решението на Общия съд е опорочено от неправилно тълкуване и прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) относно марката на Общността (1).

Като се е основал на това неправилно тълкуване и прилагане, Общият съд погрешно е стигнал до извода, че е правилна констатацията на апелативния състав за наличието на вероятност от объркване между марките „U.S. POLO ASSN.“ (чиято регистрация е оспорена) и „POLO-POLO“ (по-ранната марка).

Общият съд не извършил правилна и пълна цялостна преценка на вероятността от объркване и не взел предвид в достатъчна степен или приложил неправилно принципите, изведени в това отношение в практиката на Съда на Европейския съюз.

Основните доводи на жалбоподателя по отношение на допуснатите от Общия съд грешки в преценката могат да бъдат обобщени както следва:

1.

Общият съд приложил неправилно принципите, изведени в Решение по дело Medion (C-120/04, Recueil, стр. I-8551) относно възможната самостоятелна отличителна функция на един от елементите в комбиниран знак, въпреки че този елемент не доминира в цялостното впечатление.

Общият съд първо правилно отхвърлил твърдението, че думата „POLO“ е доминираща в по-ранната марка, но след това неправилно приел, че елементът „POLO“ има твърдяната самостоятелна отличителна функция въз основа на обстоятелството, че другите елементи „U.S.“ и „ASSN.“ са кратки инициали и съкращения и поради предположението, че те нямат собствено значение, нито достатъчна степен на отличителност. От това било видно погрешно тълкуване на изискването за самостоятелна отличителна функция на един от елементите на комбиниран знак.

В никакъв случай не можело да се приеме, че в Решение по дело Medion е изведено общо правило, че за всеки елемент с нормална отличителност, съдържащ се в две мерки, трябва да се счита, че изпълнява самостоятелна отличителна функция в комбиниран знак. Общият съд не взел предвид обстоятелството, че съгласно Решение по дело Medion съществува отношение на правило и изключение и че обичайното положение било средният потребител да възприема марката като цяло с възможността общото впечатление да е доминирано от един или повече компоненти на комбинирания знак, а изключението се изразявало в това, че ако даден елемент не е доминиращ в общото впечатление, той може да има самостоятелна отличителна функция само в изключителни случаи. Общият съд не посочил каквито и да било основания, за да се приеме, че е налице подобно изключение.

2.

Общият съд придал изключително и решаващо значение на обстоятелството, че и в двата конфликтни знака се съдържа елементът „POLO“, без да приложи правилно принципите на цялостната преценка на вероятността от объркване, отразени по-специално в Решение по дело Sabel (C-251/95, Recueil, стр. I-6191).

Общият съд не зачел принципа, според който най-общо потребителите възприемат марката като цяло и без да анализират отделните ѝ части, а напротив — той единствено взел предвид един компонент и го сравнил с по-ранната марка.

В частност Общият съд не взел изцяло предвид обстоятелствата по настоящия случай и не зачел разликите между конфликтните знаци, по-конкретно очевидното повторение на елемента „POLO“ в по-ранната марка. Независимият елемент „POLO“ не доминирал в по-ранната марка „POLO-POLO“, нито имал самостоятелна отличителна функция в комбинирания знак и Общият съд дори не споменавал за наличието на подобна функция в случая.

Освен това по-ранната марка „POLO-POLO“, разглеждана като цяло, нямала каквото и да било значение в нито един от езиците в Общността. Следователно не било възможно да се направи концептуално сравнение.

3.

Общият съд не взел предвид принципа, според който преценката за сходството може да се направи въз основа на един-единствен елемент само ако всички останали компоненти на марката са незначителни.

4.

Мотивите на Общия съд били противоречиви и несъгласувани по следните съображения:

От една страна Общият съд приел, че елементите „U.S“ и „ASSN.“ нямат собствено значение. От друга страна той посочил, че „U.S.“ може да се възприеме от съответните потребители като препращане към географски произход. Освен това дори да се предположи, че някои потребители могат да не разберат значението на съкращението „ASSN.“, потребителите нямат основание да го пренебрегнат или пропуснат, а напротив — съгласно принципите, изведени в Решение по дело MATRA TZEN — имат всички основания да го възприемат като отличителен елемент.


(1)  ОВ L 78, стр. 1