25.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 76/25


Dokumenty KOM iné ako návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

2010/C 76/12

Dokument

Časť

Dátum

Názov

KOM(2008) 62

 

4.2.2008

Priebežná správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o pokroku v Rumunsku v rámci mechanizmu spolupráce a overovania

KOM(2008) 63

 

4.2.2008

Priebežná správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o pokroku v Bulharsku v rámci mechanizmu spolupráce a overovania

Tieto dokumenty sú dostupné na stránke EUR-Lexu: http://eur-lex.europa.eu