25.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 76/25


Документи COM, различни от законодателните предложения, приети от Комисията

2010/C 76/12

Документ

Част

Дата

Заглавие

COM(2008) 62

 

4.2.2008 г.

Междинен доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на Румъния в рамките на механизма за сътрудничество и проверка

COM(2008) 63R

 

14.2.2008 г.

Междинен доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на България по механизма за проверка и сътрудничество

Тези текстове са достъпни в EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu