23.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/20


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 9/2005

av den 8 februari 2005

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom avtalet om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, undertecknat i Luxemburg den 14 oktober 2003 (1)..

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/17/EG av den 3 mars 2003 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande skall läggas till i punkt 6a (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG) i kapitel XVII i bilaga II till avtalet:

”—

32003 L 0017: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/17/EG av den 3 mars 2003 (EUT L 76, 22.3.2003, s. 10).

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

I artikel 2.4 (yttersta randområden) skall ’för Islands del hela dess territorium,’ införas efter ’territorierna,’.

b)

I artikel 6.1 skall ’artikel 95.10 i fördraget’ ersättas med en hänvisning till ’artikel 75 i avtalet’.”

Artikel 2

Texterna till direktiv 2003/17/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 februari 2005 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 februari 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Richard. WRIGHT


(1)  EUT L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  EUT L 76, 22.3.2003, s. 10.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.