23.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/20


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 9/2005

z dne 8. februarja 2005

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bil spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, ki je bil podpisan 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Direktivo 2003/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. marca 2003 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (2) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

V točki 6a (Direktiva 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XVII Priloge II k Sporazumu se doda naslednje:

„—

32003 L 0017: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/17/ES z dne 3. marca 2003 (UL L 76, 22. 3. 2003, str. 10).

Za namene tega sporazuma se določbe direktive berejo z naslednjo prilagoditvijo:

(a)

V točki 4 (najbolj oddaljene regije) člena 2 se za besedo ‚departmajev‘ vstavi besedilo ‚Islandijo glede celotnega ozemlja‘.

(b)

V točki 1 člena 6 se navedba ‚člen 95(10) Pogodbe‘ nadomesti s sklicevanjem na ‚člen 75 Sporazuma‘.“

Člen 2

Besedili Direktive 2003/17/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. februarja 2005, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 8. februarja 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Richard WRIGHT


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 76, 22.3.2003, str. 10.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.