23.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/20


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 9/2005

z 8. februára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore v znení Protokolu o úprave Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Cyperskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky v Európskom hospodárskom priestore podpísanou 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

V bode 6a (smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES) kapitoly XVII prílohy II k dohode sa dopĺňa toto:

„—

32003 L 0017: Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/17/ES z 3. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2003, s. 10).

Ustanovenia tejto smernice sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

V bode 4 (okrajové regióny) článku 2 sa za slovo ‚územia,‘ vkladajú slová ‚v prípade Islandu jeho celé územie,‘.

b)

V bode 1 článku 6 sa slová ‚článkom 95 ods. 10 zmluvy‘ nahrádza slovami ‚článkom 75 dohody‘.“

Článok 2

Texty smernice 2003/17/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnia v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť 9. februára 2005, ak budú dovtedy Spoločnému výboru EHP dodané všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. februára 2005.

Za Spoločný výbor EHP

Predseda

Richard WRIGHT


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2003, s. 10.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.