11/Volumul 66

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

22


22005D0009


L 161/20

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 9/2005 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 8 februarie 2005

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Acordul de participare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Ungare, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polonia, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Spațiul Economic European, semnat la 14 octombrie 2003, la Luxemburg (1).

(2)

Directiva 2003/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 2003 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinelor și a motorinelor (2) se încorporează în acord,

DECIDE:

Articolul 1

La capitolul XVII punctul 6a (Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului) din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuță:

„—

32003 L 0017: Directiva 2003/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 2003 (JO L 76, 22.3.2003, p. 10).

În sensul prezentului acord, dispozițiile directivei sunt adaptate după cum urmează:

(a)

la articolul 2 punctul 4 (regiuni ultraperiferice) după cuvântul «de peste mări» se inserează cuvintele «Islanda, cu privire la întregul său teritoriu».

(b)

La articolul 6 punctul 1, cuvintele «articolul 95 alineatul (10) din tratat» se înlocuiesc cu trimiterea la «articolul 75 din acord».”

Articolul 2

Textele Directivei 2003/17/CE în limbile islandeză și norvegiană, care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 9 februarie 2005, cu condiția să se fi efectuat notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 februarie 2005.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Richard WRIGHT


(1)  JO L 130, 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 76, 22.3.2003, p. 10.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.