23.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/20


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 9/2005

z dnia 8 lutego 2005 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony Porozumieniem w sprawie udziału Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Węgierskiej i Rzeczpospolitej Polskiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanym w Luksemburgu dnia 14 października 2003 r. (1)

(2)

Dyrektywa 2003/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (2), zostanie włączona do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W pkt 6a (dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) rozdz. XVII załącznika II do Porozumienia dodaje się, co następuje:

„—

32003 L 0017: Dyrektywa 2003/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 r. (Dz.U. L 76 z 22.3.2003, str. 10).

Do celów niniejszego Porozumienia, przepisy dyrektywy należy czytać z następującymi dostosowaniami:

(a)

W pkt 4 (regiony peryferyjne) art. 2 wyrazy ‘Islandia, w odniesieniu do całego jej terytorium,’ wpisuje się po wyrazie ‘zamorskich’.

(b)

W pkt 1 art. 6 wyrazy ‘art. 95 ust. 10 Traktatu’ zastępuje się odniesieniem do ‘art. 75 Porozumienia’.”

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2003/17/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2005 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja jest opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Richard WRIGHT


(1)  Dz.U. L 130 z 29.4.2004, str. 3.

(2)  Dz.U. L 76 z 22.3.2003, str. 10.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.