23.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 161/20


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 9/2005

van 8 februari 2005

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, die op 14 oktober 2003 in Luxemburg werd ondertekend (1).

(2)

Richtlijn 2003/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 2003 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XVII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt onder punt 6a (Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende toegevoegd:

„—

32003 L 0017: Richtlijn 2003/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 2003 (PB L 76 van 22.3.2003, blz. 10).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van de richtlijn gelezen met de volgende aanpassingen:

(a)

In artikel 2, punt 4 (ultraperifere gebieden), worden na het woord „departementen” de woorden „IJsland met betrekking tot zijn hele grondgebied,” ingevoegd.

(b)

In artikel 6, punt 1, worden de woorden „artikel 95, lid 10, van het Verdrag” vervangen door „artikel 75 van de Overeenkomst”.”

Artikel 2

De tekst van Richtlijn 2003/17/EG in de IJslandse en de Noorse taal, die moet worden bekendgemaakt in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie, is authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 februari 2005, op voorwaarde dat alle kennisgevingen in het kader van artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst door het Gemengd comité van de EER (3) zijn ontvangen.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De Voorzitter

Richard WRIGHT


(1)  PB L 130 van 29.4.2004, blz. 3.

(2)  PB L 76 van 22.3.2003, blz. 10.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.