23.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/20


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 9/2005

2005 m. vasario 8 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas Susitarimu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje, pasirašytu 2003 m. spalio 14 d. Liuksemburge (1).

(2)

Į Susitarimą turėtų būti įtraukta 2003 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/17/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XVII skyriaus 6a punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB) įterpiama:

„—

32003 L 0017: 2003 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/17/EB (OL L 76, 2003 3 22, p. 10).

Taikant šį Susitarimą direktyvos nuostatos adaptuojamos taip:

(a)

2 straipsnio 4 punkte (atokiausi regionai) po žodžio „departamentus,“ įterpiami žodžiai „Islandija, kai kalbama apie visą jos teritoriją“.

(b)

6 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Sutarties 95 straipsnio 10 dalies“ pakeičiami žodžiais „Susitarimo 75 straipsnio“.“

2 straipsnis

Direktyvos 2003/17/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2005 m. vasario 9 d., jeigu EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede ir EEE dalyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 8 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Richard WRIGHT


(1)  OL L 130, 2004 4 29, p. 3.

(2)  OL L 76, 2003 3 22, p. 10.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.