11/Sv. 99

HR

Službeni list Europske unije

55


22005D0009


L 161/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 9/2005

od 8. veljače 2005.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog II. Sporazumu izmijenjen je Sporazumom o sudjelovanju Republike Češke, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Mađarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Republike Slovačke u Europskom gospodarskom prostoru, potpisanim 14. listopada 2003. u Luxembourgu (1).

(2)

Direktivu 2003/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 2003. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzina i dizelskog goriva (2) treba unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

U točku 6.a (Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) poglavlja XVII. Priloga II. Sporazumu dodaje se sljedeće:

„—

32003 L 0017: Direktiva 2003/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 2003. (SL L 76, 22.3.2003., str. 10.).

U smislu ovog Sporazuma Odredbe ove Direktive vrijedit će sa sljedećim prilagodbama:

(a)

u točku 4. (najudaljenije regije) članka 2., nakon riječi ‚okruzi,’ unose se riječi ‚Island s obzirom na cijelo područje,’;

(b)

u točki 1. članka 6., tekst ‚Članak 95. stavak 10. Ugovora’ zamjenjuje se upućivanjem na ‚Članak 75. Sporazuma’.”

Članak 2.

Tekstovi Direktive 2003/17/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 9. veljače 2005. pod uvjetom da su Zajedničkom odboru EGP-a (3) dostavljene sve obavijesti na temelju članka 103. stavka 1. Sporazuma.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2005.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Richard WRIGHT


(1)  SL L 130, 29.4.2004., str. 3.

(2)  SL L 76, 22.3.2003., str. 10.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.