23.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/20


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 9/2005,

tehty 8 päivänä helmikuuta 2005,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan talousalueeseen osallistumisesta tehdyllä sopimuksella, joka allekirjoitettiin 14 päivänä lokakuuta 2003 Luxemburgissa (1).

(2)

Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY muuttamisesta 3 päivänä maaliskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/17/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XVII luvun 6a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY) teksti seuraavasti:

”—

32003 L 0017: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/17/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2003 (EYVL L 76, 22.3.2003, s. 10).

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä koskevat seuraavat mukautukset:

(a)

Lisätään 2 artiklan 4 kohdassa (syrjäisimmät alueet) ilmaisu ’departementteja Ranskan osalta’ jälkeen ilmaisu ’Islantia koko alueensa osalta’.

(b)

Korvataan 6 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ’perustamissopimuksen 95 artiklan 10 kohdan’ ilmaisulla ’sopimuksen 75 artiklan’.”

2 artikla

Direktiivin 2003/17/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2005, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2005.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Richard WRIGHT


(1)  EUVL L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  EUVL L 76, 22.3.2003, s. 10.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.