23.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 161/20


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 9/2005,

8. veebruar 2005,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on kohandatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud lepinguga Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas, millele kirjutati alla 2003. aasta 14. oktoobril Luksemburgis. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi 2003. aasta direktiiv 2003/17/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta, (2)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XVII peatüki punkti 6a (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/70/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

“—

32003 L 0017: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi 2003. aasta direktiiv 2003/17/EÜ (ELT L 76, 22.3.2003, lk 10).

Käesolevas lepingu kohaldamisel loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a)

artikli 2 punktis 4 (äärepoolseimad piirkonnad) lisatakse sõna “departemangud,” järele sõnad “kogu Islandi territoorium,”.

b)

artikli 6 punktis 1 asendatakse sõnad “asutamislepingu artikli 95 lõikele 10” viitega “lepingu artiklile 75”.”

Artikkel 2

Direktiivi 2003/17/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. veebruaril 2005. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 sätestatud teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. veebruar 2005

EMP ühikomitee nimel

esimees

Richard WRIGHT


(1)  ELT L 130, 29.4.2004, lk 3.

(2)  ELT L 76, 22.3.2003, lk 10.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.