23.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/20


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 9/2005

af 8. februar 2005

om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved den aftale om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som blev undertegnet i Luxembourg den 14. oktober 2003 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (2) skal indarbejdes i aftalen -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indføjes under pkt. 6a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF) i kapitel XVII i bilag II til aftalen:

»—

32003 L 0017: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 (EUT L 76 af 22.3.2003, s. 10).

Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

I artikel 2, nr. 4 (yderste periferi) indsættes udtrykket »for Island, hele dets område,« efter udtrykket »departementer,«.

(b)

I artikel 6, stk. 1, erstattes udtrykket »traktatens artikel 95, stk. 10« af en henvisning til »aftalens artikel 75«.«

Artikel 2

Teksterne til direktiv 2003/17/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 9. februar 2005, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles den 8. februar 2005.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

Richard WRIGHT


(1)  EUT L 130 af 29.4.2004, s. 3.

(2)  EUT L 76 af 22.3.2003, s. 10.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.