23.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/20


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 9/2005

ze dne 8. února 2005,

kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna Dohodou o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru, podepsanou v Lucemburku dne 14. října 2003 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (2), by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 6a (směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES) kapitoly XVII přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka a úpravy, které znějí:

„—

32003 L 0017: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003 (Úř. věst. L 76, 22.3.2003, s. 10).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a)

V čl. 2 bodě 4 (nejvzdálenější regiony) se za slova ‚zámořská území,‘ vkládají slova ‚v případě Islandu celé území,‘.

b)

V čl. 6 odst. 1 se slova ‚v souladu s čl. 95 odst. 10 Smlouvy‘ nahrazují slovy ‚v souladu s článkem 75 Dohody‘.“

Článek 2

Znění směrnice 2003/17/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. února 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. února 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Richard WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 76, 22.3.2003, s. 10.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.