14.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/2


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.3806 – Telefonica/Cesky Telecom)

(2005/C 114/02)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 2 mars 2005 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken det spanska företaget Telefónica S.A. förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, fullständig kontroll över det tjeckiska företaget Cesky Telecom a.s. genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagens affärsverksamheter är följande:

Telefónica S.A.: global teleoperatör.

Cesky Telecom a.s.: telekommunikationstjänster i Tjeckien.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörd tredje part att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (nr (32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referensnummer COMP/M.3806 – Telefonica/Cesky Telecom till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.