14.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 114/2


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom)

(2005/C 114/02)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

2005. gada 2. maijs Komisija saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. pantu (1), kuras rezultātā Spānijas uzņēmums Telefónica S.A. iegūst Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnīgu kontroli pār Čehu Republikas uzņēmumu Cesky Telecom a.s., iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Telefónica S.A.: pasaules mēroga operators telekomunikāciju nozarē,

uzņēmums Cesky Telecom a.s: telekomunikāciju pakalpojumi Čehu Republikā.

3.

Iepriekšēja pārbaudē Komisija konstatē, ka Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma attiecas uz paziņoto darījumu. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās puses iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004 p. 1.