14.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/2


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.3806 — Telefónica/Český Telecom)

(2005/C 114/02)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2005 m. gegužės 2 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1), 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai Ispanijos įmonė Telefónica S.A. akcijų pirkimo būdu įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos Čekijos įmonės Český Telecom a.s. kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra:

įmonė Telefónica S.A.: pasaulinis operatorius telekomunikacijų srityje.

įmonė Český Telecom a.s: telekomunikacijos paslaugos Čekijos Respublikoje.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (fakso numeris (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.3806 — Telefónica/Český Telecom adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.