14.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/2


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom)

(2005/C 114/02)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 2. toukokuuta 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla espanjalainen yritys Telefónica S.A. hankkii neuvoston asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan tšekkiläisessä yrityksessä Cesky Telecom a.s. ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Telefónica S.A.: telealan kansainvälinen toimija;

Cesky Telecom a.s: telepalvelujen tarjoaja Tšekin tasavallassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.