14.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/2


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom)

(2005/C 114/02)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

2. mail 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4, mille kohaselt hispaania ettevõtja Telefónica S.A. omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses tšehhi ettevõtja Cesky Telecom a.s. üle aktsiate või osade ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

ettevõtja Telefónica S.A: ülemaailmne telekommunikatsioonisektori operaator;

ettevõtja Cesky Telecom a.s: telekommunikatsiooniteenused Tšehhis Vabariigis.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr +32 2 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom):

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.