14.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/2


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom)

(2005/C 114/02)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 2. maj 2005 modtog Kommissionen i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) en anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved den spanske virksomhed Telefónica S.A. erhverver kontrollen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b, i Rådets forordning, med hele den tjekkiske virksomhed Cesky Telecom a.s.ved køb af aktier.

2.

De pågældende virksomheder udøver følgende erhvervsaktiviteter:

Telefónica S.A.: global indenfor telekommunikationssektoren;

Cesky Telecon as: telekommunikationsservice i Tjekkiet.

3.

På grundlag af en foreløbig undersøgelse finder Kommissionen, at den anmeldte transaktion kan falde ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den forbeholder sig dog sin endelige stilling til dette punkt.

4.

Kommissionen opfordrer andre interesserede parter til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Bemærkningerne med angivelse af sag COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom, kan sendes til Kommissionen med fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med posten til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.