14.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/2


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. j. COMP/M.3806 – Telefónica/Český Telecom)

(2005/C 114/02)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise obdržela dne 2. května 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým španělský podnik Telefónica S.A ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává kontrolu nad celým českým podnikem Český Telecom a.s. na základě nákupu.

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku Telefónica S.A.: globální operátor v sektoru telekomunikací.

podniku Český Telecom a.s: telekomunikační služby v České republice.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.3806 – Telefónica/Český Telecom, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.