27.7.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 200/19


BESLUIT VAN DE RAAD

van 24 juli 2012

houdende benoeming van een Fins lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

(2012/438/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 302,

Gezien de voordracht van de Finse regering,

Gezien het advies van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 13 september 2010 heeft de Raad Besluit 2010/570/EU, Euratom tot benoeming van de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 2010 tot en met 20 september 2015 (1) vastgesteld.

(2)

Een zetel van lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité is vrijgekomen doordat een einde is gekomen aan de ambtstermijn van de heer Reijo PAANANEN,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De heer Pekka RISTELÄ, adviseur Internationale Zaken van de SAK (centrale organisatie van Finse vakverenigingen), wordt benoemd tot lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de resterende duur van de ambtstermijn, te weten tot en met 20 september 2015.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  PB L 251 van 25.9.2010, blz. 8.