27.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 юли 2012 година

за назначаване на член от Финландия в Европейския икономически и социален комитет

(2012/438/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 302 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Финландия,

като взе предвид становището на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 13 септември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/570/ЕС, Евратом за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември 2015 г. (1)

(2)

След изтичането на мандата на г-н Reijo PAANANEN се освободи едно място за член на Европейския икономически и социален комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2015 г., г-н Pekka RISTELÄ, съветник по международни отношения в SAK (Централна организация на финландските синдикати).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 8.