30.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 24/17


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5370 – ČEZ/Akkok/Sedas/Akenerji)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 24/10)

1.

Komisii bolo dňa 22. januára 2009 podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik ČEZ, a.s. („ČEZ“, Česká republika), patriaci do skupiny ČEZ, a podnik Akkok Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. („Akkok“, Turecko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom Akenerji Elektrik Uretim A.S. („Akenerji“, Turecko) prostredníctvom kúpy akcií. Následne získavajú podniky ČEZ a Akkok v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom Sakarya Elektrik Dagitim A.S. („Sedas“, Turecko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

ČEZ: výroba, distribúcia a predaj elektrickej energie, ťažba uhlia a iné činnosti,

Akkok: energetika, chemické látky, textil, nehnuteľnosti a iné činnosti,

Akenerji: výroba elektrickej energie a pary,

Sedas: distribúcia a predaj elektrickej energie.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5370 – ČEZ/Akkok/Sedas/Akenerji na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.