30.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/17


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 24/10)

1.

La data de 22 ianuarie 2009, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 și ca urmare a unei cereri motivate efectuate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1) prin care întreprinderea CEZ, a.s. („CEZ”, Republica Cehă), care aparține grupului CEZ și întreprinderea Akkok Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. („Akkok”, Turcia), dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul în comun asupra întreprinderii Akenerji Elektrik Uretim A.S. („Akenerji”, Turcia), prin achiziționare de acțiuni. Prin urmare, CEZ și Akkok dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul în comun asupra întreprinderii Sakarya Elektrik Dagitim A.S. („Sedas”, Turcia), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii CEZ: producere, distribuție și comercializare de energie electrică, extragerea cărbunelui, printre altele,

în cazul întreprinderii Akkok: printre altele energie, produse chimice, textile și bunuri imobiliare,

în cazul întreprinderii Akenerji: producție de energie electrică și abur,

în cazul întreprinderii Sedas: distribuție și comercializare de energiei electrică.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.