30.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 24/17


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 24/10)

1.

W dniu 22 stycznia 2009 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa ČEZ a.s. („ČEZ”, Republika Czeska), należące do grupy ČEZ, oraz Akkok Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. („Akkok”, Turcja) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Akenerji Elektrik Uretim A.S. („Akenerji”, Turcja) w drodze zakupu udziałów. Następnie przedsiębiorstwa ČEZ i Akkok przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Sakarya Elektrik Dagitim A.S. („Sedas”, Turcja) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku CEZ: produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej, górnictwo węgla i inne,

w przypadku Akkok: branża energetyczna, chemiczna, nieruchomości i inne,

w przypadku Akenerji: produkcja energii elektrycznej i pary,

w przypadku Sedas: dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.