30.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/17


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji)

Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 24/10)

1.

Op 22 januari 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4, na verwijzing in het kader van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat CEZ, a.s. („CEZ”, Tsjechische Republiek), die deel uitmaakt van de CEZ Group en Akkok Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. („Akkok”, Turkije), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Akenerji Elektrik Uretim A.S. („Akenerji”, Turkije) door de verwerving van aandelen. Vervolgens verkrijgen CEZ en Akkok, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap over de onderneming Sakarya Elektrik Dagitim A.S. („Sedas”, Turkije) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor CEZ: onder andere opwekking, distributie en verkoop van elektriciteit, steenkoolontginning;

voor Akkok: onder andere energie, chemicaliën, textiel, vastgoed;

voor Akenerji: opwekking van elektriciteit en stoom;

voor Sedas: distributie en verkoop van elektriciteit.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.