30.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 24/17


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5370 – CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/C 24/10)

1.

2009. január 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott a CEZ Group csoporthoz tartozó CEZ, a.s. (a továbbiakban: CEZ, Cseh Köztársaság) és az Akkok Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. (a továbbiakban: Akkok, Törökország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Akenerji Elektrik Uretim A.S. (a továbbiakban: Akenerji, Törökország) felett. Ezt követően, a CEZ és az Akkok részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Sakarya Elektrik Dagitim A.S. (a továbbiakban: Sedas, Törökország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a CEZ esetében: egyebek közt, villamosenergia-termelés, -forgalmazás és -értékesítés, szénbányászat,

az Akkok esetében: egyebek mellett, energia, vegyi anyagok, textil, ingatlan,

az Akenerji esetében: villamosenergia-termelés és gőzfejlesztés,

a Sedas esetében: villamosenergia-forgalmazás és -értékesítés.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5370 – CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.