30.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 24/17


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 24/10)

1.

Komissio vastaanotti 22. tammikuuta 2009 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen sen käsiteltäväksi asetuksen 4 artiklan 5 kohdan nojalla siirretystä ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla CEZ-konserniin kuuluva tšekkiläinen yritys CEZ a.s. (CEZ) ja turkkilainen yritys Akkok Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. (Akkok) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan turkkilaisessa yrityksessä Akenerji Elektrik Uretim A.S. (Akenerji) ostamalla osakkeita. Tämän jälkeen CEZ ja Akkok hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan turkkilaisessa yrityksessä Sakarya Elektrik Dagitim A.S. (Sedas) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

CEZ: sähkön tuotanto, jakelu ja myynti, hiilikaivostoiminta ym.,

Akkok: energia, kemikaalit, tekstiilit, kiinteistöt ym.,

Akenerji: sähkön ja höyryn tuotanto,

Sedas: sähkön jakelu ja myynti.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.