30.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/17


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 24/10)

1.

22. jaanuaril 2009 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava ja artikli 4 lõike 5 kohaselt tehtud ettepanekule järgnenud teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad CEZ, a.s. (edaspidi „CEZ”, Tšehhi Vabariik), mis kuulub korporatsioonile CEZ Group, ja Akkok Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. (edaspidi „Akkok”, Türgi) omandavad ühiskontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Akenerji Elektrik Uretim A.S. (edaspidi „Akenerji”, Türgi) üle aktsiate või osade ostmise kaudu. Järgnevalt omandavad CEZ ja Akkok nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ühiskontrolli ettevõtja Sakarya Elektrik Dagitim A.S. (edaspidi „Sedas”, Türgi) üle aktsiate või osade ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

CEZ: muude tegevuse hulgas elektrienergia tootmine, jaotamine ja müük, söekaevandamine;

Akkok: muude tegevuste hulgas energia, kemikaalid, tekstiil ja kinnisvara;

Akenerji: elektrienergia ja auru tootmine;

Sedas: elektrienergia jaotamine ja müük.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.