30.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/17


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 24/10)

1.

Den 22. januar 2009 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 og efter henvisning i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved CEZ, a.s. (»CEZ«, Den Tjekkiske Republik), der tilhører CEZ Group og Akkok Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. (»Akkok«, Tyrkiet), gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Akenerji Elektrik Uretim A.S. (»Akenerji«, Tyrkiet), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b). Endvidere erhverver CEZ og Akkok gennem opkøb af aktier fælles kontrol over Sakarya Elektrik Dagitim A.S. (»Sedas«, Tyrkiet), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

CEZ: blandt andet fremstilling, distribution og salg af elektricitet samt kulminedrift

Akkok: blandt andet energi, kemikalier, tekstil og ejendomshandel

Akenerji: fremstilling af elektricitet og damp

Sedas: distribution og salg af elektricitet.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.