30.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 24/17


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 24/10)

1.

На 22 януари 2009 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 и вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието CEZ, a.s. („CEZ“, Чешката република), принадлежащо на CEZ Group, и Akkok Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. („Akkok“, Турция), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятие Akenerji Elektrik Uretim A.S. („Akenerji“, Турция) посредством покупка на дялове. Впоследствие CEZ and Akkok придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятието Sakarya Elektrik Dagitim A.S. („Sedas“, Турция) посредством покупка на дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие CEZ: сред неговите дейности са производство, разпределение и продажба на електроенергия, въгледобив,

за предприятие Akkok: сред неговите дейности са енергодобив, производство на химикали, текстилни изделия, операции с недвижима собственост,

за предприятие Akenerji: производство на електроенергия и топлофикация,

за предприятие Sedas: разпределение и продажба на електричество.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5370 — CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.