23.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 142/2


Oznámení o výběrovém řízení PE/118/S

2009/C 142/03

Evropský parlament pořádá výběrové řízení:

PE/118/S – dočasní zaměstnanci – referenti pro audiovizuální oblast (AD 7)

Tohoto výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří dosáhli úrovně vzdělání odpovídající úplnému vysokoškolskému vzdělání zakončenému získáním diplomu.

Uchazeči musí mít ke dni, kterým končí lhůta pro podání přihlášek, nejméně pětiletou praxi nabytou po získání výše uvedené kvalifikace. Nejméně tři roky této praxe musí souviset s povahou vykonávaných povinností.

Toto oznámení o výběrovém řízení na volné místo je zveřejněno pouze v anglickém a francouzském jazyce. Jeho úplné znění se nachází v Úředním věstníku C 142 A v těchto dvou jazycích.