23.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 142/2


Обявление за конкурс PE/118/S

2009/C 142/03

Европейският парламент организира процедура за подбор:

PE/118/S — Срочно наети служители — Администратори в областта на аудиовизуалните технологии (AD 7)

За участие в настоящата процедура за подбор се изисква образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома.

Към крайната дата за внасяне на кандидатурите, кандидатите трябва да имат най-малко пет години стаж, придобит след гореспоменатите дипломи, от които най-малко три във връзка с естеството на работата.

Настоящото обявление за наемане на работа се публикува единствено на английски и френски език. Пълният текст се съдържа в Официален вестник C 142 A на тези два езика.