3.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 179/12


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.5.2010 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-158/09) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2003/88/EY - Työajan järjestäminen - Julkishallinnon muu kuin siviilihenkilöstö - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

2010/C 179/19

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: I. Martinez del Peral Cagigal ja M. van Beek)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: B. Plaza Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY (EUVL L 299, s. 9) 1 artiklan 3 kohdan ja tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY (EYVL L 307, s. 18) 18 artiklan a alakohdan, joka on pidetty voimassa direktiivin 2003/88 27 artiklan 1 kohdalla, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteessä I olevan B osan kanssa, rikkominen — Julkishallinnon muu kuin siviilihenkilöstö

Tuomiolauselma

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 1 artiklan 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa mainitun direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä julkishallinnon muun kuin siviilihenkilöstön osalta.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 180, 1.8.2009.