19.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 118/47


Razpis za zbiranje predlogov 2006 na področju sodelovanja Skupnosti proti naključnemu ali namernemu onesnaženju morja

(2006/C 118/09)

I.1

Evropska komisija – Generalni direktorat za okolje – Enota za civilno zaščito objavlja razpis za zbiranje predlogov zaradi določitve ukrepov, ki bi lahko bili upravičeni do finančne podpore na podlagi okvira Skupnosti za sodelovanje na področju naključnega ali namernega onesnaženja morja, ki ga vzpostavlja Odločba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2000 (2850/2000/ES). Navedena finančna podpora bi bila v obliki nepovratnih sredstev.

I.2

Zadevna področja, vrsta in vsebina ukrepov ter pogoji za odobritev podpore in obrazci zahtevkov so določeni v dokumentaciji razpisa. Dokumentacija vsebuje tudi podrobna navodila o kraju in času za predložitev predlogov. Dokumentacija je dostopna na spletni strani Europa:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3

Predloge je treba do 30. junija 2006 poslati Komisiji na naslov, naveden v dokumentaciji razpisa. Predloge je treba najpozneje do 30. junija 2006 predložiti po pošti ali z zasebnim kurirjem (kot dokazilo velja datum odpošiljanja, poštni žig ali datumu potrdila o oddaji). Vroči se jih lahko tudi osebno na posebnem naslovu, navedenem v dokumentaciji razpisa, najpozneje do 30. junija 2006 do 17. ure (kot dokazilo velja potrdilo o prejemu, opremljeno z datumom in podpisom odgovornega uradnika).

Za predloge, ki so bili poslani do določenega roka, vendar jih je Komisija prejela po 15. julija 2006 (datum končnega prejema), se bo štelo, da niso upravičeni. Organizacija predlagateljica je dolžna storiti vse potrebno za upoštevanje roka.

Predlogi, poslani po telefaksu ali elektronski pošti, ter nepopolne vloge ali vloge, poslane v več delih, se ne bodo upoštevali.

I.4   Postopek pregleda predlogov:

Postopek ocenjevanja predlogov je naslednji:

Komisija prejme, zabeleži in potrdi prejem predlogov;

službe Komisije pregledajo predloge;

sprejme se končna odločitev o dodelitvi in vlagatelji so obveščeni o rezultatih.

Upravičenci bodo izbrani na podlagi meril iz dokumentacije razpisa in v okviru razpoložljivega proračuna.

Celotni postopek je strogo zaupen. Če Komisija predlog odobri, se med Komisijo in vlagateljem predloga sklene sporazum o nepovratnih sredstvih (v eurih).

Odločitev Komisije je dokončna.