19.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 118/47


Zaproszenie do składania wniosków 2006 w dziedzinie wspólnotowej współpracy na rzecz przeciwdziałania przypadkowemu lub umyślnemu zanieczyszczeniu morza

(2006/C 118/09)

I.1.

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Jednostka ds. zarządzania, komunikacji i ochrony ludności ogłasza zaproszenie do składania wniosków, którego celem jest określenie działań kwalifikujących się do wsparcia finansowego w ramach wspólnotowej współpracy w dziedzinie przypadkowych lub umyślnych zanieczyszczeń mórz ustanowionej decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2000 r. (2850/2000/WE). Wsparcie to przyjęłoby formę dotacji.

I.2.

Dziedziny, których dotyczy zaproszenie, a także charakter i treść działań, jak również warunki przyznawania pomocy oraz formularze wniosków podane są w dokumentacji dotyczącej zaproszenia do składania wniosków. Dokumentacja ta zawiera również szczegółowe wskazówki dotyczące terminu i adresu składania wniosków. Dokumentacja ta znajduje się na stronach internetowych Europa:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Wnioski należy przesyłać do Komisji na adres podany w dokumentacji dotyczącej zaproszenia do składania wniosków do dnia 30 czerwca 2006 r. Wnioski należy przesyłać pocztą lub prywatną pocztą kurierską najpóźniej do dnia 30 czerwca 2006 r. (poświadczenie stanowi data wysyłki, stempla pocztowego lub dowodu nadania). Wnioski można również doręczać osobiście pod adres podany w dokumentacji dotyczącej zaproszenia do składania wniosków najpóźniej do dnia 30 czerwca 2006 r., godz. 17:00 (poświadczenie stanowi pokwitowanie odbioru opatrzone datą i podpisem odpowiedzialnego urzędnika).

Wnioski wysłane przed ustalonym ostatecznym terminem, lecz otrzymane przez Komisję po dniu 15 lipca 2006 r. (ostateczny termin składania) nie będą przyjmowane. Obowiązkiem wnioskodawcy jest podjęcie niezbędnych kroków w celu dotrzymania tego ostatecznego terminu.

Wnioski przedłożone za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, wnioski niekompletne lub przesłane w kilku częściach nie będą przyjmowane.

I.4   Procedura rozpatrywania wniosków:

Procedura oceny wniosku jest następująca:

odbiór, odnotowanie i pokwitowanie odbioru przez Komisję,

sprawdzanie przez służby Komisji,

opracowanie ostatecznej decyzji i powiadomienie wnioskodawców o wyniku.

Beneficjenci zostaną wybrani na podstawie kryteriów określonych w dokumentacji dotyczącej niniejszego zaproszenia do składania wniosków oraz w ramach dostępnego budżetu.

Wszystkie etapy procedury są ściśle poufne. W przypadku zatwierdzenia wniosku przez Komisję, zostanie zawarta umowa o dotację (opiewająca na kwotę wyrażoną w EUR) między Komisją a stroną składającą wniosek.

Decyzja Komisji jest decyzją ostateczną.