13.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 36/9


SPRENDIMAS Nr. 655

2008 m. spalio 23 d.

dėl leidimų žvalgyti ir išgauti požeminius naftos ir gamtinių dujų išteklius Vraca, Pleveno, Lovečo, Gabrovo ir Veliko Tirnovo regionuose esančiame 1–12 bloke „Knezha“ išdavimo procedūros pradėjimo pagal Įstatymo dėl požeminių gamtos išteklių 2 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir dėl numatyto leidimų išdavimo konkurso paskelbimo

(2009/C 36/09)

BULGARIJOS RESPUBLIKA

MINISTRŲ TARYBA

Remdamasi Įstatymo dėl požeminių gamtos išteklių 5 straipsnio 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 44 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgdama į Energetikos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktą ir 1 dalies 24a punktą,

MINISTRŲ TARYBA NUSPRENDĖ:

1.

Pradėti leidimų žvalgyti ir išgauti žalią naftą bei gamtines dujas 1–12 bloke „Knezha“, kurio paviršiaus plotas yra 1 348,45 km2 ir kurio vietos koordinatės yra apibūdintos ir nurodytos žvalgymo ir išgavimo sutarties projekte, kuris yra neatskiriama konkurso dokumentų dalis, išdavimo procedūrą.

2.

Paskelbti, kad leidimai bus išduodami konkurso būdu.

3.

Nurodyti, kad leidimai žvalgyti ir išgauti išduodami 5 metų laikotarpiui nuo žvalgymo ir išgavimo sutarties įsigaliojimo, kuris, remiantis Įstatymo dėl požeminių gamtos išteklių 31 straipsnio 3 dalimi, gali būti pratęsiamas dar 5 metams.

4.

Leidimų išdavimo, kaip nurodyta 1-ame punkte, konkursas, įvyks Ekonomikos ir energetikos ministerijos pastate Triaditza g. Nr. 8, Sofijoje, 150-ą dieną po šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.

Konkurso dokumentų rinkinį galima įsigyti ne vėliau kaip iki 17.00 val. 120 dieną po šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6.

Pranešimai apie dalyvavimą konkurse gali būti pateikiami ne vėliau kaip iki 17.00 val. 130 dieną po šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7.

Paraiškos konkursui pateikiamos ne vėliau kaip iki 17.00 val. 144 dieną po šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8.

Konkurse asmeniškai dalyvauti nereikalaujama.

9.

Nustatyta konkurso dokumentų rinkinio kaina yra 500 BGN (500 Bulgarijos levų). Rinkinį galima įsigyti Ekonomikos ir energetikos ministerijos pastate (Triaditza g. Nr. 8, Sofija), 802 kabinete 5 punkte nurodytu laikotarpiu.

10.

Konkurso dalyviai turi atitikti Įstatymo dėl požeminių gamtos išteklių 23 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus.

11.

Konkurso dalyvių paraiškos vertinamos pagal jų siūlomas darbo programas, aplinkos apsaugos ir mokymo priemones, papildomą naudą, taip pat atsižvelgiant į konkurso dalyvių valdymo ir finansinius sugebėjimus.

12.

Nustatytas dalyvavimo konkurse užstatas yra 10 000 BGN (10 000 Bulgarijos levų), kurį iki 6 punkte nurodyto termino pabaigos reikia sumokėti į konkurso dokumentų rinkinyje nurodytą Ekonomikos ir energetikos ministerijos sąskaitą.

13.

Jei pareiškėjo paraiška dalyvauti konkurse atmetama, užstatas jam grąžinamas per 14 dienų po pranešimo apie paraiškos atmetimą datos.

14.

Konkurso laimėtojui užstatas negrąžinamas, o kitiems pareiškėjams jis grąžinamas per 14 dienų po Ministrų Tarybos sprendimo dėl suteikto leidimo žvalgyti ir išgauti naftą bei gamtines dujas paskelbimo oficialiajame valstybės leidinyje.

15.

Pranešimai dėl dalyvavimo konkurse ir pareiškėjų pasiūlymai dėl konkurso sąlygų pateikiami Ekonomikos ir energetikos ministerijai Triaditza g. Nr. 8, Sofija, laikantis Įstatymo dėl požeminių gamtos išteklių 46 straipsnio reikalavimų.

16.

Konkurso paraiškos turi atitikti konkurso dokumentų rinkinyje nurodytus reikalavimus ir sąlygas.

17.

Konkursas įvyksta, jei jame dalyvauja mažiausiai vienas pareiškėjas.

18.

Ekonomikos ir energetikos ministerija yra įgaliota:

18.1.

paskelbti šio sprendimo tekstą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Bulgarijos valstybės oficialiajame leidinyje ir Ministrų Tarybos interneto svetainėje;

18.2.

paskirti komitetą, kuris organizuotų ir vykdytų konkursą.

19.

Skundai dėl šio sprendimo gali būti pateikiami Aukščiausiajam administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ministras Pirmininkas

Sergei STANISHEV

Ministrų Tarybos vyriausiasis sekretorius

Sevdalin MARINOV

Tikra originalo kopija,

Vyriausybės Kanceliarijos direktorius

Vesselin DAKOV