13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/9


РЕШЕНИЕ № 655

от 23 октомври 2008 г.

за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ — подземни богатства по член 2, параграф 1, точка 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-12 Кнежа, разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

(2009/C 36/09)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

На основание член 5, точка 2, член 42, параграф 1, точка 1 и член 44, параграф 3 от Закона за подземните богатства във връзка с и член 4, параграф 2, точка 16 и параграф 1, точка 24а от Закона за подземните богатства,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.

Открива производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в Блок 1-12 Кнежа на площ с размер 1 348,45 km2 с координати на точки, описани и показани на карта в проекта на договор за търсене и проучване, който е неразделна част от конкурсната документация.

2.

Уведомява, че предоставянето на разрешението по точка 1 ще се извърши чрез конкурс.

3.

Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с право на продължение съгласно член 31, параграф 3 от Закона за подземните богатства.

4.

Конкурсът за определяне на титуляр на разрешение по точка 1 да се проведе на 150-ия ден от обнародването на решението в Официален вестник на Европейския съюз в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката на адрес: ул. Триадица № 8, гр. София.

5.

Срокът за закупуване на конкурсните книжа е до 17.00 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в Официален вестник на Европейския съюз.

6.

Срокът за подаване на заявленията за участие в конкурса е до 17.00 ч. на 130-ия ден от обнародването на решението в Официален вестник на Европейския съюз.

7.

Срокът за внасяне на предложенията по конкурсните книжа е до 17.00 ч. на 144-ия ден от обнародването на решението в Официален вестник на Европейския съюз.

8.

Конкурсът е неприсъствен.

9.

Определя цена на конкурсните книжа в размер на 500 BGN. Конкурсните книжа се закупуват от стая 802 в Министерството на икономиката и енергетиката на адрес: ул. Триадица № 8, гр. София, в определения по точка 5 срок.

10.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на изискванията на член 23, параграф 1 от Закона за подземните богатства.

11.

Предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите работни програми, средства за опазване на околната среда и обучение, бонуси и притежаваните управленски и финансови възможности.

12.

Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10 000 BGN, платим до срока по точка 6 по банкова сметка на Министерство на икономиката и енергетиката, посочена в конкурсните книжа.

13.

Депозитът на кандидат, недопуснат до участие в конкурса, се връща в 14-дневен срок от датата на известието до него за недопускането му.

14.

Депозитът на участника, спечелил конкурса, се задържа, а на останалите участници се връща в срок 14 дни след обнародването в „Държавен вестник“ на решението на Министерския съвет за издаване на разрешение за търсене и проучване.

15.

Заявленията за участие в конкурса и предложенията на кандидатите по конкурсните условия се подават в сградата на Министерство на икономиката и енергетиката на адрес: ул. Триадица № 8, гр. София, на български език съгласно изискванията на член 46 от Закона за подземните богатства.

16.

Конкурсните предложения се изготвят в съответствие с изискванията и условията, посочени в конкурсните книжа.

17.

Конкурсът се провежда и когато има само един допуснат кандидат.

18.

Упълномощава министъра на икономиката и енергетиката:

18.1.

да изпрати решението за обнародване в Официален вестник на Европейския съюз, в „Държавен вестник“ и на електронната страница на Министерския съвет;

18.2.

да назначи комисия, която да организира и проведе конкурса.

19.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в Официален вестник на Европейския съюз пред Върховния административен съд.

Министър-председател

Сергей СТАНИШЕВ

За главен секретар на Министерския съвет

Севдалин МАВРОВ

Вярно,

Директор на дирекция „Правителствена канцелария“

Веселин ДАКОВ